Npiv npayiJaTonoiiiceTe onoiaSiinoTe evepyeia pepaicoeiTe oti n aAapn Kai n anoriKr sivai evteAwq aSsisq

(Aiapaais npoasKTiKa tic; o5r|yi£c; oxetiko |i£ Tri y£|iior| Kai Triv anoysniari tou onAou).

Oi Kavvsc; |i£ sacoTspiKa took 5ia0£Touv -ano tov paaiKO s^onAiano touc;- 5ia<popa £i5r| took.

Tia va aAAa^£t£ ri va Ka0apio£t£ to eocotepiko took, aKoAou0£iot£ to na pa kotco prinata:

1) =£Pl5d)OT£ to £ocot£piKO took (|i£ to £l5lKO OSOVTUTO KA£|5|' rou n£piAan3av£Tai otov paaiKO e^onAiono tou toucjjekiou) koi a<paip£ot£ to ano triv 0£ar| tou (elk. 54).

2) Av r| an£ipo£i5ric; uno5oxti tou took otr|v Kavvri £ivai noAu PpcbuiKri, Ka0apioT£ Triv.

3) Ri monta re nella sede canna il tipo di strozzatore desiderato, avendo cura di inserirlo all'interno délia canna dalla parte non filettata (tig. 55); avvitarlo poi sul tiletto délia canna stessa.

ATTENZIONE: lo strozzatore correttamente montato non deve spor-gere dalla volata délia canna.

4) Completare il montaggio dello strozzatore avvitandolo con forza con l'apposita chiave dentata (tig. 56).

ATTENZIONE: prima di riutilizzare l'arma assicurarsi di aver tolto la chiave per strozzatore dalla volata délia canna.

Prima di iasciare l'arma inutilizzata per un lungo periodo, è consi-gliabile la pulizia dello strozzatore interno e délia sua sede nella volata délia canna.

3) Reassemble on the barrel seat the kind of choke required, taking care to insert the non-threaded part inside the barrel, before screwing the choke on the barrel's thread (fig. 55).

NOTE: when choke is correctly mounted, it must not protrude from the barrel's muzzle.

4) Finish the assembly of the choke by screwing it firmly using the choke wrench (fig. 56).

NOTE: before re-using the shotgun, make sure that the choke wrench has been removed from the barrel's muzzle. Before the shotgun is put away, cleaning the internal choke and relative barrel thread is recommended.

3) Remonter sur le canon le type de choke désiré en ayant soin d'introduire la partie non filetée du choke à l'intérieur du canon avant de serrer le choke sur le filet du canon (tig. 55).

ATTENTION: un choke correctement monté ne doit pas dépasser de l'extrémité du canon.

4) Compléter le montage du choke en le serrant avec force à l'aide de la clé dentée spéciale (tig. 56).

ATTENTION: avant d'utiliser de nouveau l'arme, s'assurer d'avoir retiré la clé pour le choke de l'extrémité du canon.

Avant de laisser l'arme inutilisée pendant une longue période il est conseillé de nettoyer le choke intérieur ainsi que son filetage.

3) Tono6£triat£ orr|v Kavvri to took nou eriAe^ote cppovTKpvTac; va eioaYETe oto saccTspiKO Trie; Kavvric; to Aeio (|jr| oneipoei5eq) Hspoc; tou took. ltr| auv£X£ia, 3i5coot£ to took airiv £i5iK>i an£ipo£i5ri uno5oxri trie; Kavvric; (eik. 55).

nPOZOXH: To took nou ¿x£l Tono0£Tr|6£i ocooia 5ev npos^sxei ano to otonto trie; Kavvric;.

4) OAoKAripcboTE Triv Tono0£Tr|ar| tou took |3i5u)vovTac; to o<piKTa |i£ to £i5iko o5ovtcoto ka£l5i (£ik. 56).

nPOZOXH: npiv xpr|ai|ionoiriaete kai naAi to onAo, pefkiiuseite oti pyaaate to kAei5i tou took ano otohio trie; Kavvric;.

Av npoKsnai va ¡irjv xP1o<HonoiiiosTS to onAo aaq yia ¡isyaArj XPoviKi7 nspioSo, aaq aujipouAsuoujis va npayjiaTonoit)asTS svav Kadapiajid tou sauTsptKou took Kai Tr/q s5paq tou oto oto/jio Tr/q Kavvri q.

Gli strozzatori Benelli sono marcati per una rapida identi-ficazione. Le intacche sulla parte frontale di ogni strozza-tore permettono un rapido riconoscimento della strozza-tura, anche quando lo strozzatore è montato.

Benelli choke tubes are marked for easy identification. Notches on the muzzle end of each tube allow for quick recognition, even when the choke tube is installed in the shotgun.

A INTACCHE B SIMBOLO

A NOTCHES B SYMBOL

Intacche Notches

Strozzatura Choke

Simbolo Symbol

Pallini d'acciaio Steel Shot

I

Full

X

NO

II

Improved Modified

XX

NO

III

Modified

XXX

OK

IIII

Improved Cylinder

XXXX

OK

IIIII

Skeet

XXXXX

OK

Les chokes Benelli sont marqués pour une identification rapide. Les encoches sur la partie frontale de chaque choke permettent une reconnaissance rapide de l'étranglement même lorsque le choke est monté.

Ta took Benelli eivai eiSiKâ KaTaoKsuaopéva ¿toi wotë va Ta avayvupi^STS eÛKOÂa Kai yPHYopa. npaypaTi, oi eyKonéq nou ^épouv OTO spnpooBio pépoq Touq sniTpénouv tçv avayvwpioç Touq aêopa ki av PpioKovTai rçSç TonoSeTÇMéva oto souTspiKÔ Tçq Kâvvçq.

A ENCOCHES B SYMBOLE

A ErKOnEZ B ZYMBOAO

Encoches Choke Symbole Balles d'acier

ETKOnEZ TZOK ZYMBOAO ATZAAINA ZKATIA

Encoches Choke Symbole Balles d'acier

ETKOnEZ TZOK ZYMBOAO ATZAAINA ZKATIA

I

Full

X

NO

II

Improved Modified

XX

NO

III

Modified

XXX

OK

IIII

Improved Cylinder

XXXX

OK

IIIII

Skeet

XXXXX

OK

Was this article helpful?

0 0

Post a comment