Dubbele Werking Browning Da Pistool

Hartelijk gelukgewenst met uw aankoop van een wapen met een bijzonder hoge kwaliteit en standing, ontworpen. vervaardigd en ge-waarborgd door Browning Herstal.

Licht en stevig (huis van lichte legering, sta-len siede). De 140 DA wordt moeiteloos uiteen gehaald doch biedt niettemin de precisievoor-delen van wapens met vaste loop. Uitgebalan-ceerd, nauwkeurig, gemakkelijk te laden (13 Patronen kal. 9 mm Kort of 12 kal. 7,65 mm). Het pistool is zowel voor links- als rechtshändige schutters ontworpen ; de handbediening veiligheid komt namelijk op beide kanten van de siede voor terwijl de stopper van de houder door gewoon de plaatjes te demonteren, kan worden omgekeerd.

Veiligheid dubbele werking : blokkering van de slagpin, afvallen van de haan, ontkoppe-ling van de trekker. In de stand «volledige veiligheid», met een patroon in de kamer, kan er echter mee worden volstaan de handbedien-de veiligheid omhoog te doen en flink aan de trekker te trekken voor de ontsteking. Een ver-keerde bediening is onmogelijk : de 140 DA reageert in een fraktie van een sekonde, even vlug als u het doet.

Alvorens dit wapen voor het eerste maal te ge-bruiken, raden wij u aan de volgende instruk-ties aandachtig door te lezen.

Steeds nagaan of uw wapen ongeladen is ALVORENS HET TE HANTEREN.

SPECIFIKATIES

Kaliber: 7,65 mm (.32 Browning) 9 mm Kort (.380 ACP)

Loop : Lengte : 96 mm Aantal trekken : 6 Schroefdraad en richting : 250 mm rechts

Mikorganen : vast

Lengte van de richtlijn : 125 mm

Trekker met dubbele werking

Hanbediende veiligheid links- en rechtshändigen

Afvuurgewicht: ca. 3 kg voor enkele werking ca. 5 kg voor dubbele werking

Siedestopper aan het eind van de houder

Verklikker patroon in de houder

Afmetingen en gewicht:

Totale lengte : 170 mm Hoogte: 120 mm Dikte: 35 mm

Gewicht: ca. 650 g

VEILIGHEDEN

- HANDBEDIEND (links- en rechtshändigen) Deze veiligheid kan met de duim worden be-diend (fig. 1) door om het even op een van de hefboompjes te drukken die zieh aan weerszijden van de siede bevinden.

De neergeklapte stand van de hefboompjes geeft aan dat het wapen op veiligheid Staat

De hefboompjes laten in hun stand omhoog op de siede een rood puntje zien ; dit betekent dat het wapen onmiddellijk kan worden afgevuurd (fig. 3).

- HOUDER

Zonder van tevoren met de trekker in aan-rakking te zijn geweest, zorgt het verwijde-ren van de houder ervoor dat er niets ge-beurt wanneer hierna aan de trekker wordt getrokken.

Dank zij de aldus tot stand gebrachte ont-koppeling van de trekker, kan er geen enkel kontakt tussen haan en slagpin ontstaan.

BESCHRIJVING VAN DE EIGENLIJKE WERKING

Er wordt vanuit gegaan dat het wapen een voile houder heeft, volledig in het huis gescho-ven, een patroon in de kamer (rood puntje op de patroontrekker zichtbaar), gaan neerge-, klapt met ingevoegde handbediende veiligheid (naar beneden).

Door het vrijmaken van deze veiligheid (omhoog en rood puntje aan ieder kant zichtbaar) kan, door de trekker geheel aan te trekken (lange slag), in dubbele werking worden ge-vuurd, dat wil zeggen, het naar boven doen van de haan en deze aan het eind van de slag los te laten om op de slagpin te slaan. De door de scheider (en de trekker) gestuurde op-vanger wordt aan het eind van de slag opge-heven waardoor de haan aldus de slapin kan bereiken.

Het afvuren van het eerste schot doet de mo-biele blok (slede) teruglopen. De elastisch met deze slede verbonden patroontrekker ver-gemakkelijkt aan het eind van de slag het zwenken van de lege huis tegen een op het huis bevestigde uitwerper.

De slede heeft gelijktijdig de haan verder dan zijn aanhechtstand naar achteren doen kante-len.

Onder inwerking van de recuperatorveer on-der de loop, komt de mobiele blok weer terug waardoor een patroon uit de houder naar de kamer wordt meegenomen.

De haan blijft vastgerecht door de tuimelaar die op dat ogenblik in aanraking met de trek-ker is door bemiddeling van de scheider (en-kele werking). Het afvuren van de volgende patroon gebeurt op soortelijke wijze doch om-dat de haan is gespannen, bevindt de trekker zieh meer naar achter: zijn slag en afvuurge-wicht zijn geringer.

Wanneer de houder leeg is, laat een pal van de aanbrenger de sledestopper omhoog gaan om de siede in de achterste stand te blokke-ren.

Het opnieuw schietklaar maken, na het invoe-gen van een volle houder, vereist dus dat met de duim op deze stopper wordt gedrukt om de mobiele blok vrij te maken die dan weer in de beschreven stand terugkomt na het afvuren van de eerste patroon.

Tevens kan de siede worden vrijgemaakt door deze enigszins naar achteren te brengen waardoor de stopper ontgrendeld wordt die onder inwerking van zijn veer weer op zijn plaats terugkeert.

Figuur II : neergeklapte haan. klaar om in «dubbele wer-king» te schleten

Beginstand wanneer het geladen wapen met neergeklapte haan wordt gepakt terwijl de veiligheid omhoog staat.

De scheider omhoog gedrukt door zijn veer en naar ach-teren door de veer van de trekker. is onder de vasthech-ting van de haan gekomen. De scheider is nu gereed om deze haan te spannen wanneer er lang aan de trekker wordt getrokken. (Hierbij moet opgemerkt worden dat de stand van de trekker sterk naar voren is geschoven in vergelijking met de stand bij enkele werking). Door aan de trekker te trekken, is de haan dus gespannen terwijl de tuimelaar nu voor de pal van de scheider ligt. Wanneer de beweging wordt voortgezet, is de tuimelaar nu gereed de haan door te laten gaan waarbij de op-vanger dan, zoals bij de enkele werking, wordt opgehe-ven.

Figuur III: gespannen haan begin van op veiligheid zet-ten

Bij afloop van het schieten wordt, om het pistool opnieuw te richten, de veiligheid naar beneden gedaan Bij het begin van deze beweging, wordt de slagpin naar voren buiten het bereik van de haan gedrukt terwijl het hefboompje voor het neerklappen van de haan in aanraking met de tuimelaar komt om deze ertoe te dwingen naar voren te gaan.

Figuur IV : neergeklapte haan : volledige veiligheid

Door deze beweging van de veiligheid voort te zetten. word! de slagpin in neutrale stand geblokkeerd, dat wil zeggen, buiten het bereik van de haan en steekt niet over Ñau úe

Het neerklaphetboompje van de haan heelt de tuimelaar naar voren gedrukt terwijl de haan op de opvanger neer-klapt in volkomen veiligheid.

De nok van het rechterveiligheidshefboompje heeft tenslotte de scheider ertoe gedwongen naar beneden te gaan hetgeen zijn pal van de aanhechthaak van de haan heeft vrijgemaakt en de trekKer buiten werking heeft gesteld.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment