Introduccin Del Cerrojo

Su rifle A-BOLT .22 est suministrado con su cerrojo desmontado y percutor armado. M ntelo seg n las siguientes instrucciones - Tome la precauci n de poner el seguro del arma, pulsador en su posici n trasera ( S visible). - Para poder introducir el cerrojo en el caj n de mecanismo, el percutor debe estar armado (fig. 2), lo que est realizado en la f brica. Si por cualquier motivo no fuera el caso (fig. 4), se deber a actuar como sigue - Bloquear firmemente el resalte de nuez en un tornillo de...

Parti Csttutive

Coppiglia dell'asse-guida dell'arresto dell'otturatore 7. Asse-guida dell'arresto dell'otturatore 8. Molla dell'arresto dell'otturatore 9. Sfera di localizzazione del manubrio del otturatore 10. Molla della sfera di localizzazione del manubrio del otturatore 11. Vite di fissagio dell'arresto dell'otturatore 14. Asse d'arresto dell'espulsore percussore 15. Roll-pin dell'espulsore percussore 18. Molla dell'espulsore percussore 20. Vite d'unione dell'otturatore...

Wisselstukken

Stift voor grendelstopper geleidingsas 9. Lokalisatieskogeltje van de knop 10. Veer voor lokalisatieskogeltje van de knop 11. Grendelstopper bevestigingsschroef 22. Patroontrekkerveer geleider 24. Geleiderbek v. d. patroontrekker 30. Verklikker gespannen roll pin 37. Voorste bevestigingsschroef, trekkerbeugel 38. Achterste bevestigingsschroef, trekkerbeugel 39. Magazijn kompleet (5 patronen) 40. Magazijn kompleet (15 patronen) 46. Bevestigingscirclip,...

Insertion Of The Breech Block

Your A-BOLT .22 rifle is delivered with the breechblock disassembled and the firing pin cocked. It should be assembled in accordance with the following instructions Take the precaution of putting your weapon on safe thumb catch engaged in the back position, showing the letter gt lt S . In order to be able to insert the breech block into the action frame the firing pin must be cocked fig. 2 . This is done before the rifle leaves the factory. If, for any reason whatsoever, this is not the case...

Laden

Ihre A-BOLT .22 hat ein herausnehmbares Magazin. Zwei Magazine stehen zur Wahl eines f r 5 und eines f r 15 Patronen. Das Einf hren einer zus tzlichen Patrone direkt ins Patronenlager erh ht das Fassungsverm gen der Waffe auf insgesamt 6 bzw. 16 Patronen. Vor dem Laden die B chse sichern und in eine ungef hrliche Richtung halten. Die Waffe horizontal halten und auf den Knopf des Magazinverschlusses dr cken, so da das Magazin sich nach unten l st, und es herausnehmen Abb. 11 . Man kann sowohl...

Loading

Your A-BOLT .22 rifle is fitted with a removable magazine. Two magazines are available 1 holding 5 cartridges and the other 15. Loading an additional cartridge directly into the chamber increases the total capacity of the weapon to 6 or 16 cartridges. Before loading, engage the safety catch and make sure that the rifle is not pointing in a dangerous direction. Place the weapon horizontally, press on the breech block button of the magazine so that the magazine drops and is collected fig. 11 . It...

Reglaje

Su rifle ha sido reglado antes de salir de la f brica. Sin embargo, siempre es posible personalizar el reglaje de un arma para adaptarla a sus condiciones de tiro modo de apuntar o municiones diferentes. Para hacerlo, seque cuidadosamente el ca n y dispare un cartucho. Coloque el blanco a la distancia escogida, respetando las reglas de seguridad. En la posici n de tendido y sin apoyar el rifle contra algo dura, apunte cuidadosamente. Dispare algunos cartuchos y seg n la localizaci n de los...

Regulacin Del Peso Del Tirn En El Disparador

- Aseg rese de que el arma est descargada. - Afloje los tornillos de sujeci n y retire el guardamonte fig. 8 y 9 . - El tornillo de regulaci n del peso del tir n en el disparador se sit a en la parte trasera del disparador ensamblado. - Para reducir el peso del tir n, haga girar el tro-nillo de regulaci n en el sentido de las manecillas de un reloj, utilizando un destornillador fino fig. 10 . - Para aumentar el peso del tir n, haga girar el tornillo de regulaci n en el sentido inverso al de las...

Adjustment Of The Trigger Pull

- Check that the weapon is unloated. - Unscrew the holding screw and remove the trigger plate fig. 8 and 9 . - The trigger pull adjustment screw is located on the rear part of the assembled trigger. - To reduce the trigger pull, turn the adjustment . screw clockwise using a fine screwdriver - To increase the trigger pull, turn the adjustment screw anti-clockwise. Note If the trigger pull is increased excessively, the trigger will be blocked. Turn the screw clockwise until the trigger can be...

Aanbevelingen Vr Het Ingebruiknemen

Alle metalen onderdelen van het wapen zijn in-gevet bij het vertaten van de fabriek dit is gedaan om roestvorming te voorkomen. Alvorens uw eerste patroon af te vuren, is het noodzakelijk de ziel van de loop zorgvuldig te reinigen deze moet droog zijn om overdrukken en afwijkingen van het trefpunt te voorkomen. Steek een reinigingsstokje met flanel omhuld door de loop u moet het via de kamer invoeren. Als u dit nodig acht, kunt u het overschot aan olie op de andere delen van het wapen met een...

Verstellen

Ihre B chse ist im Werk eingestellt worden. Es ist aber jederzeit m glich, die Einstellung der Waffe pers nlich zu gestalten und sie so an Ihre Schu gewohnheiten, Ihre Art anzuvisieren oder an andere Munition anzupassen. Daf r mu der Lauf sorgf ltig getrocknet und ausgegl ht werden, was eine Patrone kostet. Die Zielschreibe in der gew hlten Entfernungf aufstellen und dabei die Sicherheitsregeln beachten. Im Liegen sorgf ltig visieren, ohne dabei die B chse auf einen harten Gegenstand zu st...

Reglage

Votre carabine a t r gl e au d part de l'usine. Il est toujours possible de personnaliser le r glage de l'arme pour l'adapter vos conditions de tir mani re de viser ou munitions diff rentes. Pour ce faire, s chez soigneusement votre canon et flambez ce dernier en sacrifiant une cartouche. Placez la cible la distance choisie, en observant les r gles de s curit . En position couch e et sans appuyer la carabine sur un objet dur, visez soigneusement. Tirez plusieurs cartouches, et d'apr s la...

Ersatzteile

Stift f r F hrungsachse des Riegelanschlags 7. F hrungsachse des Riegelsanschlags 9. Kugel f r die Positionierung des Kugelgriffs 10. Feder f r Kugel f r die Positionierung des Kugelgriffs 11. Befestigungsschraube des Riegelanschlags 15. Auswerfer Schlagbolzen-Roll Pin 24. Warzenf hrung des Schlagbolzens 29. Anzeiger des Gespannten Zustande 30. Roll Pin f r Anzeiger des gespannten Zustandes 33. Befestigungsschraube f r Schaftkappe 2 x 37. Vordere Befestigungsschraube des Abzugsb gels 38....

Regeling Van Het Schotgewicht

- Nagaan of het wapen ontladen is. - Blokkeerschroeven uitschroeven en trekkerbeu-gel verwijderen fig. 8 en 9 . - De schroef voor het regelen van het schotgewicht bevindt zieh op het achterste gedeelte van de ineengezette trekker. - Om het schotgewicht te verminderen, draait u de regelschroef in de richting van de wijzers van het uurwerk met een d nne schroevedraaier fig. 10 . - Om het schotgewicht te verhogen, draait u de regelschroef tegen de richting van de wijzers van het uurwerk in....

Einsetzen Des Verschlusses

Die Repetierb chses A-BOLT .22 wird mit abmontiertem Verschlu stuck und geladenem Schlagbolzen geliefert. Bei der Montage folgende Hinweise beachten Vorsichtshalber die Waffe sichern, Schiebebolzen in hinterer Stellung S sichtbar . Um den Verschlu in sein Geh use einzusetzen, mu der Schlagbolzen geladen sein Abb. 2 das wird noch im Werk vorgenommen. Terminologie Abb. 3 Falls dies aus irgendeinem Grund nicht der Fall ist Abb. 4 . folgenderma en vorgehen Den Nutvorsprung fest in einem...

Mantenimiento

M240 Cerrojo

Para mantener su arma, asi como cualquier otra, le recomendamos utilizar s lo LEGIA SPRAY que limpia, lubrica y protege. La silicona, lanolina, grasas y aceites para m quinas no se deben emplear. Despu s de cada uso, efect e como sigue el mantenimiento de su rifle - Antes de todo, compruebe que su arma est descargada, con el seguro puesto. - Retire el cerrojo y el cargador. - Vaporice LEGIA SPRAY en el ca n. Deje actuar algunos minutos luego introduzca, Por la rec mara, la baqueta de limpiar de...

Reglage Du Poids De Depart

- Assurez-vous que l'arme est d charg e. - D vissez les vis de maintien et retirez la sous-garde fig. 8 et 9 . - La vis de r glage du poids de d part se situe la partie post rieure de la d tente assembl e. - Pour r duire le poids de d part, tournez la vis de r glage dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant un tournevis fin fig. 10 . - Pour augmenter le poids de d part, tournez la vis de r glage dans le sens des aiguilles d'une montre. Remarque Si le poids de d part est augment...

Guidon

Goupille de l'axe-guide d'arr toir de verrou 7. Axe-guide de l'arr toir de verrou 8. Ressort de l'arr toir de verrou 10. Ressort de bille d'indexage 11. Vis de maintien de l'arr toir de verrou 14. Axe de but e de l' jecteur percuteur 15. Roll pin d' jecteur percuteur 18. Ressort d' jecteur percuteur 22. Guide du ressort d'extracteur 25. Ressort du poussoir du percuteur 30. Roll pin d'indicateur d'arm 33. Vis de fixation de plaque de couche x 2 36. Ressort du verrou de chargeur 37. Vis ant...

Regelen

Uw buks is bij het verlaten van de fabriek geregeld. Het is altijd mogelijk de regelstand van uw buks te verpersoonlijken om hem aan uw schietomstan-digheden aan te passen wijze van richten of verschwende soorten munitie. Daarvoor moet u de loop zorgvuldig drogen en vlammen door een patroon af te schieten. Plaats de schietschijf op de gekozen afstand met inachtneming van de veiligheidsregels. In liggende stand en zonder de buks op een hard voorwerp te laten rusten, richt u zorgvuldig. Schiet...

Technische Daten Kaliber LR

Mechanismus Repetierb chse mit Spannhebel. Visiereinrichtungen - Umlegbares Visier, nach H he und Seite einstellbar. - Verschlu geh use mit 4 L chern mit Schrauben angedichtet und mit 2 Rillen f r die Montage eines Zielfernrohrs. Magazin Fassungsverm gen 5 bzw. 15 - Mit Schiebebolzen an der Oberseite des Abzugsgeh uses. - Ladeanzeiger rotes, gestreiftes vorstehendes Teil . - Anzeiger f r entsicherte Waffe sichtbarer roter Punkt . Ungef hres Gewicht der Waffe 2,600 kg. Gesamtl nge der Waffe 115...

Organe de vise

- hausse rabattable, r glable en l vation et en direction. - guidon mont transversalement. - bo te de culasse munie de 4 trous obtur s par vis et de 2 rainures destin s au montage d'une lunette. Chargeur capacit de 5 ou 15 cartouches. S ret - par poussoir sur la partie sup rieure du bo tier de d tente. - indicateur d'arm avanc e rouge et stri e . - indicateur de mise hors s ret point rouge visible . D tente large et stri e. Canon - pas vers la droite, 6 rayures. Poids moyen de l'arme 2,600 kg....

Browning Geweer Cal 22 Patroonhouder

Uw A-BOLT .22 is voorzien van een afneembare patroonhouder. Twee patroonhouders zijn ver-krijgbaar de ene met een inhoud van 5, de andere van 15 patronen. Het laden van een extra patroon direkt in de kamer brengt de totale inhoud van het wapen tot 6 of 16 patronen. Alvorens te gaan laden, op veiligheid stellen en uw wapen op ongevaarlijke wijze ori nteren. Terwijl het wapen horizontaal geplaatst is, op de knop van de grendel van de patroonhouder druk-ken om de patroonhouder naar beneden te...

Invoegen Van De Grendel

Uw A-BOLT .22 buks wordt geleverd met zijn gren-del uiteen genomen en zijn slagpen gespannen. Ga over tot zijn montering door volgende aanwij-zingen te volgen Erop letten uw wapen op veilig te stellen, nok in de achterste stand ingevoerd S zichtbaar . Om de grendel in de kulasdoos in te kunnen voe-ren, moet de slagpen gespannen zijn fig. 2 wat bij het verlaten van de fabriek gedaan wordt. Terminologie fig. 3 Als dit wegens een of andere reden niet het ge-val is fig. 4 , dan moet u als volgt...

Carabina Ad Otturatore Abolt

Quando acquistate la vostra arma, impegnate la vostra responsabilit . La seriet con la quale assumerete questa responsabilit pu decidere d lia vita e d lia morte. Gli errori commessi con le armi sono spesso defi-nitivi e non possono essere riparati con denaro o rimpianti. La mancanza di precauzioni o la mani-polazione abusiva di un'arma non giustificabile. In qualsiasi momento, manipolate la vostra A-BOLT .22 e qualsiasi altr'arma con il riguardo dovuto alla potenza e al pericolo potenziale che...

Regolazione Del Peso Dello Scatto

- Accertatevi che l'arma sia scarica. - Svitate le viti di tenuta e togliere il ponticello fig. 8 e 9 . - La vite di regolazione del peso dello scatto si trova sulla parte posteriore dello gruppo di scatto. - Per ridurre il peso dello scatto, girate la vite di regolazione in senso orario aiutandovi con un cacciavite fig. 10 . - Per aumentare il peso dello scatto, girate la vite di regolazione in senso antiorario. Nota Se il peso dello scatto viene aum ntalo eccessivamente, il grilletto rimarr...

Verstellen Des Abzugsgewichts

- Sich vergewissern, da die Waffe nicht geladen ist. - Die Halteschrauben entfernen und das Abzugsgeh use abnehmen Abb. 8 und 9 . - Die Schraube zum Verstellen des Abzugsgewichts liegt am hinteren Teil des montierten Abzugs. - Zur Verringerung des Abzugsgewichts mu die Einstellschraube mit einem feinen Schraubenzieher im Uhrzeigersinn gedreht werden Abb. 10 . - Zur Vergr erung des Abzugsgewichts mu die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Anmerkung Wird das Abzugsgewicht...