Automatisch Browning Jachtgeweer Of Schoots

OPENEN VAN HET MECHANISME

Neem het geweer in de linkerhand en trek met de rechterhand de grendelhaak naar achteren tot de grendel aange-haakt is (afb. 1).

LADEN

Zet het wapen veilig, druk de eerste patroon in het magazijn (afb. 2); de patroon wordt direkt in de kamer gebracht en de grendel zal zieh automatisch sluiten. Men moet bij deze bewe-ging vermijden een vinger of de hand bij de uitwerpopening te houden.

Breng op dezelfde wijze de volgende Patronen in het magazijn tot dat deze laatste gevuld is. Deze laatste handeling kan herhaald worden om het magazijn bij te vullen, wanneer dit gedeeltelijk ledig is.

Daar het mechanisme open blijft staan na het afschieten van de laatste patroon, is het mogelijk het wapen zon-der tijdverlies te herladen.

VEILIG-STELLEN

De veiligheid is in breedterichting ver-plaatsbaar aan de achterzijde van de trekkerbeugel. Zij moet geheel naar rechts gedrukt worden om het wapen veilig te stellen en geheel naar links om het Schieten mogelijk te maken (afb. 3 en 4) of omgekeerd, bij de speciale veiligheid voor linkse schutters.

SCHIETEN

Afbeelding 5 geeft de juiste houding voor het schiefen aan ; iedere andere houding is onjuits.

GEBRIIIK VAN DE MAGAZIJNSTOPPER

In voorste stand oefent de magazijn-stopper geen enkele werking uit. In achterste stand wordt belet dat de patronen uit het magazijn komen (afb. 6).

Wanneer men een patroon uit de kamer wil nemen en vervangen wil door een andere, die verschilt van degene die zieh in het magazijn bevinden, moet men de stopper in achterste stand draaien, de grendel eveneens naar achteren trekken (afb. 7) en nadat de patroon in de uitwerpopening brengen. Vervolgens de grendel naar voren laten komen door op de knop van de transporteur te drukken. De vinger of de hand niet bij de uitwerpopening houden.

Het is niet mogelijk het magazijn van nieuwe patronen te voorzien zolang de stopper naar achteren Staat.

ONTLADEN

Neem de patroon uit die zich in de loop bevindt op de wijze zoals hierboven is aangegeven. Laat terwijl zoals hierboven is aangegeven. Laat terwijl de grendel in zijn voorste positie teruggebracht is de magazijnstopper eveneens naar voren terugkomen. Draai het wapen om en druk met de wijsvinger op de transporteur. Trek de grendel 25 mm naar achteren. De eerste patroon zal dan uit het magazijn komen en zich op de transporteur plaatsen. Deze laatste loslaten en de patroon zal naar buiten gedrukt worden.

Een andere methode bestaat uit het evenveel malen naar achteren trekken van de grendel als zich patronen in het wapen bevinden (afb. 7).

AFSTELLING VAN HET TERUGSTOOTMECHANISME

KALIBERS 12, 16 EN 20

a) Voor het schieten met normale patronen wordt het mechanisme op de volgende wijze gesteld (afb. 8): de remring (62) (het tapse gedeelte naar voren, in de conische uitsparing van de loopring), de veer-ring (63), de terugstootveer (61) en de stelring (61A), het vlakke gedeelte naar voren.

b) Voor het Schieten met patronen met grote druk wordt de stelring (61A) achter de remring (62) geplaatst met het conische gedeelte naar voren (afb. 9).

Wij merken terloops op dat de toevoe-ging van gewicht aan de loop een over-eenkomstige uitwerking heeft. Wanneer dergelijke factoren mee gaan speien is het van belang het terugstootmecha-nisme goed af te stellen.

Het is ook mogelijk de terugstoot te regelen door de terugstootveer en de buitenzijde van de magazijnbuis meer ot minder te smeren. Een overvloedige smering zal de terugslag gemakkelijker maken, terwijl een geringere smering deze vermindert. Wanneer b.v. bij het Schieten met een normale patroon het uitwerpen niet plaats heeft is het vol-doehde om de magazijnbuis licht te smeren in de omgeving van de remring ten einde een juiste uitwerping te verkrij-gen.

KALIBER 12 MAGNUM

Het terugstootmechanisme is in deze volgorde geplaatst: een smering (62/C 12M), twee stelringen (61A), de eerste met het conische gedeelte naar voren, de tweede met het conische gedeelte naar achteren, een tweede remring (62/C 12M), een derde stelring (61A) met het conische gedeelte naar voren, de terugstootveer (61/C 12M). De remringen en 8

de stelringen zijn onderling verwissel-baar, op voorwaarde dat de hiervoor gegeven volgorde aangehouden wordt (afb. 10).

Alvorens het geweer voor de eerste maal te gebruiken en gedurende de inschiet-periode, d.w.z. tot er 200 tot 300 patronen verschoten zijn moet de magazijnbuis tussen de windingen van de veer lichterlijk worden ingesmeerd met het talkvet, dat men het wapen meegeleverd wordt. Deze handeling moet herhaald worden wanneer het geweer lange tijd ongebruikt blijft. Wanneer het geweer ongeveer 300 patronen afgeschoten heeft het talkvet worden verwijderd en is het voldoende de buis licht te olien.

Het is gewenst de terugstootveer niet geheel te verwijderen, doch deze voor de helft terug te trekken, het achter gedeelte van de buis te reinigen, vervol-gens de veer samen te drukken en het voor gedeelte te reinigen.

Opmerking. Daar het geweer van het kaliber 12 Magnum uitsluitend bestemd is voor het Schieten met patronen 3" Magnum, wordt afgeraden kortere patronen of patronen met minder kracht te gebruiken. Indien dit echter toch zou geschieden, moet men uit het terugstootmechanisme de eerste remring en de twee eerste stelringen uitnemen. In geen geval mag de lengte van de patroon minder bedragen dan 59 mm.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment