Combinaison Surete Selection Des Canons

La carabine est en s ret lorsque le poussoir de s ret est en position arri re (vers la crosse) en laissant appara tre un S sur la queue de bascule (Fig.1). La s ret agit en d connectant la tringle de commande des g chettes reli e la d tente. Le positionnement du poussoir gauche, d couvrant un O, ou droite un U, n'influence pas la mise en s ret . Cela indique simplement qu'en le repoussant vers l'avant, le canon sup rieur (Over) (Fig.2) ou inf rieur (Under) (Fig.3) sera s lectionn pour le tir du...

Top Lever

The top lever acts on the locking bolt which is adjusted to the barrel hooks. A locking reserve is built into the bolt, so that perfect barrel locking can be achieved over a long period of time. Do not be surprised if the top lever is not aligned with the barrels. For this reason, it is not necessary to confirm the locking of the gun with your thumb allow the top lever to return of its own accord. Moreover, the top lever is provided with a degassing screw that permit to evacuate in case of...

Uiteennemen

Na gekontroleerd te hebben dat er geen enkele patroon meer in de kamers is achtergeble-ven, de buks weer sluiten. De handbeschermer naar voren toe vrijzetten na eerst de voorhoutgrendel te hebben ontgrendeld. U moet nagaan of de stuurpen zijn lager heeft verlaten. b. Terwijl u de kolf onder uw arm vastgeklemd houdt, het wapen openen en voorzichtig de lopen van de bascule losmaken. Verder voert de stuurpen weer in de kleine haak van de loop in en vergrendelt u het voorhout om een beschadiging...

Component Parts

When ordering replacement parts, please give the model and type of the rifle, its serial number and calibre. * Not available as a replacement part. 26-27 Ejector hammer spring stubs 28-29 Ejector sears 26-27 Ejector hammer spring stubs 28-29 Ejector sears Trigger guard screw locking screw (2x)

Sluitsleutel

De sluitsleutel werkt in op de grendel die zeer nauwkeurig op de loophaken is afgesteld. Er is een vergrendelingsreserve voorzien die een perfekte vergrendeling van de lopen gedurende tal-rijke jaren verzekert. U moet dus niet verbaasd staan te kijken wanneer de sluitsleutel niet in de as van de lopen ligt. Het heeft dus geen enkele zin met de duim de vergrendeling van het wapen te beklemtonen. U kunt dus beter de sluitsleutel uit zichzelf naar zijn plaats laten terugkomen. Bovendien is de...

Desassemblage

Apr s vous tre assur qu'aucune cartouche n'est rest e dans les chambres, refermez la carabine. D gager le garde-main vers l'avant apr s avoir d verrouill le levier de longuesse. Assurez-vous que le toc de commande a quitt son logement. b. En maintenant la crosse ancr e sous votre bras, ouvrez l'arme et d gagez prudemment les canons de la bascule. D'autre part, r introduisez le toc dans le petit crochet du canon et verrouiller la longuesse pour viter d'endommager le garde-main. c. La cl de...

Assembly

It is absolutely essential to remove all the rifle metal surfaces of the anti-corrosion product applied in the factory. Give particular care to the cleaning of the barrel bores and the inside of the action frame. Legia Spray will ease this operation. b. Before assembling the rifle, check that the After having cleaned thoroughly the external metallic parts, apply one or two drops of oil on the front lateral sides of the hinge hook, the lateral sides of the big hook and also apply three drops...

Regolaggio Delle Canne

La carabina Browning Express HERSTAL dota-ta di un cuneo di regolazione aggiustato e salda-to a stagno fra le bocche delle canne. Il suo spo-stamento modifica la convergenza delle canne. L'operazione dl regolaggio e delicata e adattata ad ogni arma secondo il suo comportamento al tiro. Il regolaggio viene effettuato da professioni-sti in condizioni molto vicine a quelle che si incontrano nella caccia e secondo delle norme estremamente severe. Salvo specificazioni contrarie da parte vostra al...

Reglaje De Los Caones

El rifle Browning Express HERSTAL est equipado con un calce de reglaje ajustado y soldado al esta o entre las bocas de los ca ones. Su desplazamiento modifica la convergencia de los ca ones. El reglaje es una operaci n delicada y adaptada a cada arma seg n su propio comportamiento en el tiro. Esta operaci n la ejecutan profesionales en condiciones muy parecidas a las de la caza y seg n normas extremadamente estrictas. Salvo indicaci n contraria de su parte al efectuar el pedido, su rifle ha...

Einzelteile

Bei Bestellung von Ersatzteilen mu Seriennummer, Kaliber, Modell und Typ der B chse angegeben werden. kann nicht als Ersatzteil geliefert werden Zwischenst ck f r Auswerfer rechts Hebel des Eisenvorderschaftsverschlusses 26-27 F hrungsstift f r Auswerferhahn Feder 26-27 F hrungsstift f r Auswerferhahn Feder Befestigungsstuck des Vorderschaftes Haltepl ttchen f r Eisenvorderschaft Befestigungsschraube f r Haltepl ttchen Ausl sestange f r Auswerferhahn links Ausl sestange f r Auswerferhahn rechts...

Zerlegen

Nachpr fen, da in keinem der Patronenlager eine Patrone zur ckgeblieben ist daraufhin die B chse wieder schlie en. Den Hebel des Eisenvorderschaftes entriegeln und den Holzvorderschaft vorschieben. Nachpr fen, da die Bedienungsknagge aus ihrem Lager getreten ist. b. Den Schaft unter den Arm klemmen, die B chse ffnen und die L ufe vorsichtig aus der Bask le herausnehmen. Die Bedienungsknagge wieder in den kleinen Laufhaken einf hren und den Eisenvorderschaft verriegeln, um eine Besch digung...

Montage

Alle Metallteile der Waffe m ssen unbedingt von den Korrosionsschutzmitteln gereinigt werden, die im Werk aufgetragen wurden. Die Seele der L ufe und das Innere der Bask le ganz besonders sorgf ltig reinigen. Legia-Spray erleichtert diese Arbeiten. b. Vor der Montage der B chse nachpr fen, da die Patronenlager leer sind. Nach sorgf ltiger Reinigung der Metall-Au enteile werden ein oder zwei Tropfen l auf die Vorder- und Seitenfl chen des Scharnierhakens, die Seitenfl chen des gro en Hakens...

Kombination Sicherung Laufwahl

Die B chse ist gesichert, wenn der Sicherungsschieber in der hinteren Position ist zum Schaft hin und ein S auf dem Bask lenende sichtbar ist Abb.1 . Die Sicherung wirkt so, da die Abzugsstange, die mit dem Abzug verbunden ist, von den Abzugsstollen weggezogen wird. Die Stellung des Schiebers - links Anzeige O, oder rechts Anzeige U - hat keinen Einflu auf die Sicherung. Diese Zeichen geben nur an. da beim Vorschieben des Schiebers der obere Lauf Over Abb. 2 bzw. der untere Lauf Under Abb. 3 f...

Opbergen

Als principe moet U aanhouden uw wapens en munities afzonderlijk op te bergen, buiten het bereik van kinderen. Plaats uw buks op een droge en enigszins verluchte plaats ver van Sterke warmtebronnen, zodat het hout het vocht verliest dat het eventueel opgenomen heeft, zonder te vervormen of te barsten. Het wapen mag slechts in een foedraal opgebor-gen worden wanneer beide volkomen vochtvrij zijn. De veren zijn voorzien om onder spanning te kunnen blijven, zonder dat ze hun kracht verliezen,zelfs...

Smontaggio

Richiudete la carabina dopo esservi assicurati che nessuna cartuccia sia rimasta nelle came-re. Togliere il guardamano verso la parte ante-riore dopo aver allentare la leva dell'asta. Accertatevi che la guida di comando sia fuori dal suo alloggiamento. b. Mantenendo il calcio sotto il braccio, aprire l'arma e togliere prudentemente le canne dalla basculla. Inoltre, introdurre di nuovo la guida nel piccolo gancetto d lia canna e chiudere l'asta in modo da evitare di danneggiare il guardamano....

La Carabine Express Herstal

La carabine Express BROWNING HERSTAL que vous venez d'acqu rir est une excellente arme de battue pour grands gibiers, r alis e avec soins par nos ma tres armuriers hersta-liens. Remarquablement quilibr e et maniable souhait, cette arme monte l' paule avec facilit et, sa tomb e parfaite, vous permet d' tre imm diatement en action de tir. Aucune autre arme ne m rite aussi bien son qualificatif EXPRESS. Les canons sont assembl s avec des tubes DELCOUR r alis s dans le m me acier que celui utilis...

De Express Buks Herstal

De BROWNING Express buks HERSTAL die u zieh zo juist heeft aangeschaft, is een uitstekend wapen voor het houden van drijfjachten op groot wild deze buks is zorgvuldig door onze meester-wapenmakers uit Herstal gefabrieeerd. Dank zij dit opmerkeljk uitgebalanceerde en bui-tengewoon goed hanteerbare wapen dat makke-lijk geschouderd wordt en een perfekte val heeft, kunt u onmiddellijk Schieten. Geen enkel ander wapen verdient zo goed zijn kwalificatie EXPRESS. De lopen zijn met DELCOUR buizen...

Pezzi Di Ricambio

Per ogni ordine di pezzo di ricambio. pregasi specificare ii numero di serie, il calibro, il modello ed il tipo della carabina. non consegnabile in ricambio Coppiglia d'arresto del Cursore 2x Brida di comando della leva di armamento Leva del catenaccio del corpo dell'asta Asse della leva del catenaccio del corpo Molla del catenaccio del corpo dell'asta Coppiglia d'arresto del catenaccio del Testa della molla del ca e di espulsione Molla del grilletto di espulsione 2x Asse del grilletto di...

Pieces Constitutives

Pour toute commande de pi ces de rechange, veuillez mentionner le num ro de serie, le calibre, le mod le et le type de la carabine. non livrable en rechange Toc de commande du levier d'armement Axe du levier du verrou de longuesse Goupille d'arr t du verrou de longuesse 26-27 T tes de ressort des chiens d' jection 28-29 G chettes d' jection 26-27 T tes de ressort des chiens d' jection 28-29 G chettes d' jection Ressorts des g chettes d' jection 2x Axes des g chettes d' jection 2x...

Assemblage

Il est imp ratif de d barrasser les surfaces m talliques de l'arme des produits anti-corrosifs dont on les a rev tues l'usine. Avec un soin particulier, nettoyez l' me des canons et l'int rieur de la bascule. Le L gia Spray vous facilitera cette op ration. b. Avant d'assembler la carabine, v rifiez que les chambres sont vides. Apr s nettoyage soigneux des parties m talliques externes, d posez une ou deux gouttes d'huile sur les faces avant et lat rales du crochet de charni re, les faces lat...

The Browning Express Herstal Rifle

The Browning EXPRESS HERSTAL Rifle which you have just bought is an excellent gun for Battue shooting of big game and manufactured with care by our master gunsmiths located in Herstal. In addition to its specific qualities as a Battue rifle, where balance, instinctive shouldering and perfect swinging down, are specially noteworthy and allows you to be immediately ready for shooting. No other rifle deserves better the qualifying word EXPRESS. The barrels are mounted with tubes provided by...

Verschlusshebel

Der Verschlu hebel wirkt auf die Verriegelung, die mit gro er Pr zision an die Laufhaken angepa t ist. Es wurde eine Verriegelungsreserve vorgesehen, so da eine perfekte Verriegelung der L ufe viele Jahre lang garantiert ist. Der Sch tze sollte deshalb nicht berrascht sein, wenn der Verschlu hebel nicht in der Achse der L ufe liegt. Es ist also nicht n tig, die Verriegelung der Waffe mit dem Daumen zu begleiten, sondern der Verschlu hebel soll von alleine einrasten. Au erdem hat dieser Hebel...

El Rifle Express Herstal

El rifle Express BROWNING HERSTAL que Ud. acaba de adquirir es un arma excelente para la caza en batidas de caza mayor, fabricada con esmero por nuestros maestros armeros de Herstal. Este arma, extraordinariamente equilibrada y manejable, se acomoda con facilidad en el hombro, mientras que su ca da perfecta le permite estar inmediatamente en disposici n de tiro. Ning n arma se hace m s acreedora a la denominaci n de EXPRESS. Los ca ones est n montados con tubos DEL-COUR realizados con el mismo...

Desmontaje

Aseg rese de que no queda ning n cartucho en las rec maras y cierre el rifle. Suelte el guardamano hacia adelante tras haber desacerrojado la palanca de la delantera. Aseg rese de que el mandril de mando ha abandonado su alojamiento. b. Mantenga la culata anclada debajo de su brazo, abra el arma y despeje con prudencia los ca ones de la b scula. Por otra parte vuelva a introducir el mandril en el peque o gancho del ca n y acerroje la delantera para evitar estropear el guardamano. c. La llave...