De Express Buks Erice

De Express "Erice"-karabijn van Browning die u onlangs aankocht, is een uitstekend wapen voor de drijfjacht, dat u tijdens de beoefening van uw passie, 100% tevreden zal stellen.

Dankzij dit opmerkelijk uitgebalanceerd en buitengewoon goed hanteerbaar wapen, dat makkelijk geschouderd wordt en een perfekte val heeft, kunt u onmiddellijk schieten. Geen enkel ander wapen verdient zo goed zijn kwalificatie : EXPRESS.

De lopen zijn met DELCOUR buizen samengebouwd, uitgevoerd in hetzelfde staal als dat voor de grote produkties voor militaire doeleinden van FN gebruikt wordt, zoals de FAL en de HP. Na op 3770 bar voor de 8 x 57JRS en op 3900 bar voor de 9,3x74R te zijn getest, worden de precisie en de convergentie van het wapen die aan strenge criteria beantwoorden, tevens door de Proefbank te Liège gegarandeerd.

Uw ERICE biedt bovendien aile kenmerken die eigen aan de BROWNING wapens zijn, zoals verzorgde afwerkingen, een grote veiligheid bij het gebmik en een betrouwbaarheid en een stevigheid die tegen de tand destijds bestand zijn. Maar in de allereerste plaats is dit wapen bestemd voor de oordeelkundige jager. Om u het maximum aan diensten te bieden, vraagt het volgens de voorwaarden gebruikt te worden waarvoor het werd ontworpen en ontwikkeld.

Nummering en identifikatiemerken

Het serienummer staat onder de sluitsleutel en op de linkerkant van het blok "Loophaken" ingeslagen. Het kaliber staat op de rechterkant van de lopen aangegeven.

De testmerken staan op de lopen en in de bodem van de bascule.

Trekkermechanisme

Het trekkermechanisme van uw Express buks is van het type "met traagheid": de energie van de door het afvuren van het eerste schot veroorzaakte terugstoot, maakt het tweede schot onmiddellijk beschikbaar. Het mechanisme wordt door één enkele trekker gestuurd. Met de veiligheidsnok op de top van de basculestaart kan het wapen op veilig worden gezet en kan de onderste of bovenste loop voor het afvuren van het eerste schot gekozen worden.

combinatie veiligheid - keuze van de lopen

De buks staat op veilig wanneer de veiligheidsnok in de achterste stand (naar de kolf toe) staat waarbij een "S" op de basculestaart tevoorschijn komt (fig. 1). De veiligheid werkt doordat de stuurstang van de tongen die met de trekker verbonden is, van de tongen wordt ontkoppeld. De stand van de nok links waarbij een "O" of rechts waarbij een "U" tevoorschijn komt, beïnvloedt niet het op veilig zetten. Dit geeft slechts aan dat door deze nok naar voren te drakken, de bovenste loop (Over) (fig. 2) of de onderste loop (Under) (fig. 3) wordt gekozen voor het afvuren van het eerste schot.

Om een zo goed mogelijke standbepaling na het afvuren van het eerste schot te hou den, raden wij u aan eerst de onderste loop te gebruiken (nok naar rechts, fig. 3).

Het wapen steeds op veilig houden, behalve wanneer u gaat schieten.

automatische ejectoren

De haanejectoren van uw Express buks zijn volautomatisch ; de ontstoken huls op hulzen worden aan het eind van zijn opening uit het wapen geworpen terwijl de scherpe patroon of patronen worden uitgetrokken om hun verwijdering makkelijker te maken.

Sluitsleutel

De sluitsleutel werkt in op de grendel die zeer nauwkeurig op de loophaken is ingesteld. Er is een vergrendelingsreserve voorzien die een perfekte vergrendeling van de lopen gedurende talrijke jaren verzekert.

LI moet dus niet verbaasd staan te kijken wanneer de sluitsleutel niet in de as van de lopen ligt. Het heeft dus geen enkele zin met de duim de vergrendeling van het wapen te beklemtonen. LI kunt dus beter de sluitsleutel uit zichzelf naar zijn plaats laten temgkomen. Bovendien is de sleutel voorzien van een ontgassingsschroef waarmee de dmk kan worden afgevoerd wanneer een slaghoedje is geperforeerd. De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt, is normaal en geeft aan dat er een vergrendlingsreserve is.

Samenbouwen a. Het is volstrekt noodzakelijk alie metalen opper-vlakken van het wapen te ontdoen van de anti-roesprodukten die in de fabriek zijn aangebracht.

De kern van de lopen en de binnenkant van de bascule moeten met speciale zorg worden gereinigd.

Légia Spray zal u deze operatie makkelijker maken.

b. Alvorens de buks samen te bouwen, moet u nagaan of de kamers leeg zijn.

Na een zorvuldig reinigen van de buitenste metalen delen, brengt u een of twee druppeltjes olie op de voorste en zijvlakken van de scharnierhaak aan alsmede op de zijvlakken van de grote haak en 3 dmppeltjes op het voorhout {fig. 5). Een teveel aan olie is niet alleen overbodig maar kan ook nadelig zijn.

c. Gm de lopen in de bascule te plaatsen, met uw rechterhand de kolf bij het handvat vastgrijpen en de kolf onder uw rechterarm klemmen. Met uw rechterduim opent u de sluitsleutel. Met uw linkerhand, grijpt u de lopen vast en voert u de Scharnier van de kleine loophaak in de as van de bascule in {fig. 6).

d. Terwijl u de Scharnier tegen zijn as houdt om de uitlijning bascule-lopen in stand te houden, laat u de lopen zwenken om het geweer te sluiten {fig. 7) ; de sluitsleutel loslaten.

e. Trek de handbeschermer naar achteren zodat hij met de bascule in aanraking komt en zorg ervoor dat de sluithaak goed in de daartoe voorziene gleuf zit {flg. 8). °

Opgelet /

Tijdens het samenbouwen, moet u voorzichtig met de buks omgaan, zonder deze te forceren. Indien de lopen niet goed in de bascule zijn ingevoegd of indien de uitlijning onjuist is, kan door het forceren een beschadiging van de draagvlakken en de regelingen veroorzaakt worden.

Regeling van de lopen

Om de convergentie van de lopen af te stellen, hebben we geopteerd voor een verwisselbaar mechanisme met verbindingsstukken. Dit spiksplinternieuw en revolutionair systeem waarop Browning een patent heeft, laat een doeltreffende afstelling van de convergentie van de lopen toe.

De regeling is een uiterst nauwkeurige operatie en is aan elk wapen aangepast volgens zijn aan het Schieten eigen gedrag. Deze regeling wordt door vakmensen uitgevoerd onder omstandigheden welke zeer dicht die benaderen welke men bij de j acht ontmoet en volgens uitzonderlijk strenge normen. Behoudens tegenbeding van uw kant bij de bestelling, werd uw buks geregeld op 60 m.

De Erice-karabijn werd zodanig ontworpen dat de montage van een vizier eenvoudiger wordt. Een geintegreerde montagerail op de loop van de Erice laat een makkelijke kijkermontage toe zonder risico op ontregeling en dit tegen geringere kost.

Laden en Schieten

Alvorens de eerste patroon van de dag af te vuren, moet de ziel van de lopen volledig droog zijn. Haal een poetslapje door de lopen alvorens op jacht te vertrekken.

Voor het laden van de buks, deze op veilig zetten en een patroon in elke kamer doen. Daar de eerste patroon bij voorkeur door de onderste loop moet worden afgevuurd, moet de veiligheidsnok zieh rechts vebinden ("U" is zichtbaar). Slechts in het - zeer zelden voorkomend - geval van een eventueel ketsen van het eerste schot, moet de nok naar achter worden gedrukt en vervolgens naar voren om het eerste schot te kunnen afvuren.

UlTEENEMEN

a. Na gekontroleerd te hebben dat er geen enkele patroon meer in de kamers is achtergebleven, de buks weer sluiten. De handbeschermer verwij deren door de klof vastgeklemd tegen uw rechterarm te houden en de hefboom van de voorhoutgrendel met de linkerhand te bewegen. Tegelijkertijd de handbeschermer van de lopen losmaken {fig. 4).

b. Het wapen openen en voorzichtig de lopen van de bascule vrijmaken. Plaats de handbeschermer weer op de lopen om te voorkomen dat hij wordt beschadigd door de hefboom van de voorhoutgrendel op te lichten.

c. De sluitsleutel kan eventueel weer worden losgelaten door de spanhefboom die zieh in de uitsparing van de bascule bevindt, naar beneden te doen.

Niet verder gaan met het uiteennemen van uw buks !

U moet zieh beperken tot de verwijdering van de lopen en, eventueel, van het voorhout ; dit is voldoende voor een normaal onderhoud. Elke verdere demontage moet aan een deskundig wapenhandelaar worden toevertrouwd.

Onderhoud

Alvorens tot elk hanteren over te gaan, met u kontroleren of uw wapen ontladen is ! Uw Express buks vraagt een minimum aan verzorging om u algehele voldoening gedurende talrijke jaren te geven. De verzorging, binnen het bereik van iedereen, begint met een zacht en nauwkeurig hanteren van het wapen : u mag het nooit ruw behandelen. Na elke jachtpartij, moet u uw wapen reinigen en olien. Met het oog op dit onderhoud, kunnen wij niet voldoende aanbevelen slechts een goede, dünne wapenolie te gebmiken. De oliesoorten met driedubbele werking reinigen, silieren en beschermen zoals Legia Spray. Alle andere vette produkten mögen absoluut niet worden gebmikt.

Lopen

De lopen moeten, elke keer wanneer er geschoten is, van binnen gereinigd en geolied worden. Hieivoor moet u de lopen van de bascule losmaken. Verstuif Legia Spray in elke loop en laat het produkt enkele minuten inwerken. Door de kamers een stok halen, voorzien van een stuk flanel dat vooraf met olie is doordrenkt. Het invoeren van de stok via de monding zou, indien u niet uitkijkt, de monding van de loop kunnen schrammen. Elke stoot of beschadiging van dit essentiele deel van uw buks zou nadelige gevolgen voor zijn nauwkeurigheid kunnen hebben. Vervang de doek tot deze geen enkel spoor van kmitresten meer te zien geeft.

Indien nodig, een messing wisser die ook met olie doordrenkt is, door de lopen halen. Na het reinigen van de loop, deze naar behoren drogen en bestrijken met een dun laagje Legia Spray met behulp van een schoon stuk flanel teneinde zodoende de loop tot het eerstvolgende gebmik te beschermen.

Wrijfvlakken

De draagvlakken van de lopen en de bascule werden uitzonderlijk zorgvuldig tot stand gebracht: ze speien een fundamentele rol in de lange levensduur van de buks. Alle wrijfvlakken waar wrijvingen en dmkkrachten bij het openen en sluiten van het wapen uitgeoefend worden, moeten steeds perfekt rein en lichtjes geolied zijn.

We noemen, bijvoorbeeld, de kamervlakken van de lopen, de haken en hun temgstootvlakken, de ejectoren, de stuurpen van de spanhefboom en, voor wat de bascule betreft, de zijvlakken, de grendel, de lagers van de haken, de spanhefboom, de scharnieras en de zwenkvlakken bascule-voorhout.

Vermijd een teveel aan olie dat een stofnest zou kunnen vormen en waardoor het hout zou kunnen opzwellen.

Metalen buitenoppervlakken

Het geblauwen vormt op zichzelf geen bescherming tegen corrosie ; dit moeten gevrijwaard worden van vocht en de dikwijls zure transpiratie van de handen. Hieivoor moet u een geoliede doek over alle metalen buitenoppervlakken van het wapen halen waarbij u erop moet letten dat vingersporen uitgewist worden. Het gezonde verstand schrijft uiteraard voor dat de buks lichtjes moet worden geolied elke keer wanneer hij aan weersomstandigheden of een ongustig hanteren werd blootgesteld.

Mechanismen

Probeer niet zelf toegang te krijgen tot de mechanismen voor ontsteking of uitwerpen. Elk jaar, bij afloop van het seizoen, of wanneer uw buks in het water is gevallen, moet u uw Express buks aan een vakkundig wapenhandelaar toevertrouwen voor een kontrolebeurt en hem opnieuw laten invetten.

Hout

Af en toe een beetje Legia Spray, niet drogende lijnolie of een goede meubelwas zullen het hout voeden en zijn mooie aspekt in stand houden. Het produkt mondjesmaat met een niet pluizende doek aanbrengen.

Opbergen

Als principe moet u aanhouden uw wapens en munities afzonderlijk op te bergen, buiten het bereik van kinderen.

Een Browning-wapenkluis is hiervoor perfect geschikt.

Berg uw buks op een droge en enigszins verluchte plaats op, ver verwijderd van Sterke warmtebronnen zodat het hout geleidelijk aan het eventuele vocht verliest, zonder te vervormen of te barsten.

Het wapen mag slechts in een foedraal worden opgeborgen wanneer beide volkomen vochtvrij zijn. De veren zijn voorzien 0111 onder spanning te blijven staan, zelfs tijdens een periode van längere duur ; het is dus niet nodig om de onstekings- en ejectorehanen te entspannen. Munities worden ideaal opgeborgen op een temperatuur van 21 ÜC en in een niet al te droge omgeving (60 % vochtigheidsgraad).

Lijst onderdelen

1. Lopen

2. Voetplaatje korrel 2A. Schroef bevestiging 2B. Korrel

3. Voetplaatje visier 3A. Visier

3B. Pin

3C. Schroef

3D. Ejector

4. Rechterschuifje

5. Linke rschuifje

6. Schroef schuifje (2)

7. Bascule

8. Spanstuk

9. As spanstuk

10. Rechterhaan

12. Linkerhaan

14. Veergeleider haan (2)

15. Rechterhaanblokje

16. As haanblokje

17. Veer haanblokje (2)

18. Linkerhaanblokje

19. Rechterslagpen

20. Stift slagpen (2)

21. Linkerslagpen

22. Contraveer van de rechterslagpen

23. Trekker

24. Trekkeras

25. Pennetje stelblokje haanveer

26. Stuurstelblokje haanveer

27. Voet stelblokje

28. Veer stelblokje

29. As stelblokje

30. Gewicht

31. Spanstift gewicht (2)

32. Geleider gewicht

33. Spanstift bevestiging geleider gewicht

34. Veiligheidsnok

35. Plaatje veiligheidsnok

36. Veer veiligheidsnok

37. Spanstift stellen veiligheidsnok

38. Schroef veer veiligheidsnok

39. Sluitsleutel

40. Sleutelvoet

41. Schroef sleutelvoet

42. Sleutelveer

43. Aanslag sleutelveer

44. Schroef aanslag

45. Grendel loop

46. Trekkerbeugel

47. Spanstift aanslag gewicht

48. Slagpen

49. Voorhout

50. Meenemer sturen spanstuk

51. Stopstift meenemer

52. Veer meenemer

53. Blokkeerschroef stift spanstuk

54. Blokkeerschroef voorhout

55. Moer blokkeerschroef voorhout

56. Steun grendel voorhout (metaal)

57. Voorste schroef steun grendel voorhout

58. Achterste schroef steun grendel voorhout

59. Veer grendel voorhout

60. Schroef veer grendel voorhout

61. Grendel voorhout

62. Stift grendel voorhout

63. Rechteruitwerphaan

64. Linkeruitwerphaan

65. As uitwerphanen

66. Veer uitwerphaan (2)

67. Veergeleider uitwerphaan (2)

68. Steun uitwerpveren

69. Schroef steun uitwerpveren

70. Uitwerptong (2)

71. As uitwerptong (2)

72. Veer uitwerptong (2)

73. Rechterspanblokje

74. Linkerspanblokje

75. Handbeschermer

76. Kolf

77. Kolfplaat

78. Schroef kolfplaat (2)

79. Assembleerschroef kolf

80. Ringetje voor assembleerschroef

81. Veerringetje voor assembleerschroef

82. Ontgassingsschroef

83. Muilschroef

84. Muil

85. Muilring

86. Muildwarsstuk

Was this article helpful?

+2 0

Post a comment