De Express Browning Buks

Het wapen dat u nu in handen heeft, is een Express buks, samengesteld uit een paar express iopen en een paar iopen in kaliber 20.

Elk paar Iopen is uitstekend aan de bascule aangepast en vormt aldus een uitgebalanceerd samenstel dat voor elk type ¡acht geschikt is.

De zeer nauwkeurige afstellingen staan in voor een uitstekende bascule werking, zelfs nadat u uw wapen reeds lang gebruikt heeft.

U moet dan ook niet verbaasd staan te kijken wanneer uw buks, bij het openen. enigszins klemt.

SPECIFIKATIES

Kalibers :

Werking : door traagheid. Lopen : lengte kal. 20 : 660 mm kamer 76 mm beschikbare boringen, boven : 3/4 en F onder : 1/4 en 1/2

express : 613 mm aantal trekken : 4 Spoed : 360 mm rechts.

Mikorganen :

kal. 20 : geventileerde bies breedte 6,2 mm met nieuwzilveren korrel, express : vizier met neerklapbaar plaatje en lichtgevende korrel.

Trekker : enkel, selektief.

Hout : Amerikaans notehout, met olie gladgemaakt. Kolf :

Engels, lengte : 362 mm, buiging aan de neus 38 mm, buiging aan de hiel 60 mm, avantage 1,6 mm.

Kolfplaat : zwart polyamide. Voorhout : tulpvorming.

Veiligheid : op de bovenste greep van de bascule.

Gemiddeld gewicht :

Identifikatiemerken :

kaliber aangeduid op de rechterkant van de bovenste loop, serienummer ingeslagen op het bovenste gedeelte van de bascule.

testmerken op de linkerzijde van de lopen.

MUNITIES

Kaliber en lengte van de kamer staan op de linkerkant van de bovenste loop aangeduid.

Nooit met patronen Schieten die met deze aan-duidingen niet in overeenstemming zijn.

U kunt met alle ka. 20 patronen schielen met een hulslengte van 2 3/4 duim (70 mm) en 3 duim (76 mm), gewone en magnum. Met de express lopen, alieen 9,3 x 74R patronen gebruiken.

Opgelet

Het is duidelijk dat niet de lengte van de patroon maar wel die van de ontwikkelde hüls metde lengte van de kamer moet overeenkomen.

Om vergissingen te voorkomen, kunt u best te werk gaan door het opschrift op de verpakking of op de patroon zelf te raadplegen.

VEILIGHEID

Het wapen staat op veilig wanneer met de duim de selektie naar achteren is getrokken waardoor een «S» op het uiteinde van de bascule tevoor-schijn komt (fig. 1). Het verplaatsen van de selektie naar links waardoor een «O« zichtbaar wordt of naar rechts waarbij een «U» zichtbaar wordt, bei'nvloedt niet het op veilig zetten. Dit betekent alleen maar dat wanneer de selektie naar voren wordt gedrukt, de bovenste (Over) (fig. 2) of de onderste (Under) (fig. 3) loop wordt gekozen voor het lossen van het eerste schot.

Het wapen steeds op veilig laten staan, behalve wanneer u gaat Schieten.

SAMENBOUW

a. Het is volstrekt noodzakelijk de metalen opper-vlakken van het wapen van de roestwerende Produkten te ontdoen die in de fabriek werden aangebracht.

De kern van de lopen en de binnenzijde van de bascule moeten bijzonder zorgvuldig worden gereinigd.

Met Lögia Spray — of elke andere goede wa-penolie — kunt u dit reinigen gemakkelijk uitvoeren.

b. Alvorens het buks samen te bouwen, nagaan of de kamers leeg zijn.

Het voorhout van de lopen losmaken door de voorhoutgrendel op te lichten en tegelijkertijd het voorhout te verwijderen (fig. 4).

Na een zorgvuldig reinigen van de buitenste metalen delen, 66n of twee druppels olie op de voor- en zijvlakken van de scharnierhaak (A), de zijvlakken van de grote haak (B - C) en 3 druppels op het voorhout (bij D, E en F) aan-brengen (fig. 5). Een teveel aan olie kan niet alleen overbodig maar ook nadelig zijn.

c. Om de lopen in de bascule te plaatsen, de kolf bij de handgreep met uw rechterhand vastgrij-pen en onder uw rechterarm vastklemmen. De sluitsleutel met de rechterduim openen. De lopen met de linkerhand nemen en het Scharnier van de kleine haak in de as de bascule in-voegen (fig. 6).

d. Terwijl u het Scharnier tegen zijn as houdt om baskule en lopen in één rechte lijn te houden, de lopen laten draaien om hei geweer te slui-ten (fig. 7) en de sluitsleutel loslaten.

e. Het voorhout tegen de bascule plaatsen en het voorhout naar de lopen laten draaien tot het op zijn plaats is vergrendeld (fig. 8).

Opgelet I

Tljdens het samenbouwen moet u uw wapen vor-zichtig behandelen, zonder het te forceren. Indien de lopen niet goed in de bascule zijn ingevoegd of indien de uitlijning onjuist is, kunnen door forceren alleen maar de draagvlakken en de afstel-lingen nadelig worden bei'nvloed met als gevolg een kortere levensduur van het wapen.

Wanneer de lopen niet precies op hun plaats in de bascule terechtkomen, de uitlijning en de juiste plaatsing kontroleren waarbij als uitgangspunt het onder c. vermelde moet worden genomen.

LADEN EN SCHIETEN

Alvorens het wapen te laden, nagaan of hei in-derdaad wel op veilig Staat. Om het te laden, de sluitsleutel naar rechts laten draaien en de lopen kantelen. Een patroon in elke kamer steken daarna het wapen weer sluiten. De stand van de selektie kontroleren die de letter met betrekking tot de loop die u in de eerste plaats wilt gaan gebruiken, moet laten zien (U : onderste loop; O : bovenste loop).

De eerste loop kan slechts worden geselekteerd wanneer de nok via de veiligheidsstand gaat. Een tweede schot is automatisch beschikbaar zodra het eerste is gelost : het is dus niet nodig de selektie te wijzigen nadat met de eerste loop is geschoten. De trekker na het eerste schot volledig loslaten. Wanneer de trekker niet in zijn uitgangs-stand terugkeert, dan kan het gebeuren dat het mechanisme voor het tweede schot niet opnieuw wordt ingeschakelt; wanneer dan opnieuw aan de trekker wordt getrokken, gaat het schot niet af waardoor de schutter de indruk zou kunnen krijgen dat het mechanisme defekt is. Een onvolledig loslaten van de trekker doet zieh gewoonlijk voor bij een opgewonden beweging of wanneer het vuurrythme te snel is.

Wanneer het eerste schot niet afgaat als gevolg van een defekte patroon, is het niet nodig de andere loop te selekteren voor het afvuren van het tweede schot. In een dergelijk geval kan ermee worden volstaan de veiligheidsnok naar achteren (veiligheidsstand) te verplaatsen en vervolgens naar voren (vertrekstand). De plaats waar de nok is aangebracht, maakt zijn bediening zeer gemak-kelijk, zelfs wanneer het wapen aan de schouder ligt.

SLUITSLEUTEL

De sluitsleutel werkt In op de grendel die bijzon-der op de loophaken is afgesteld. Ter hoogte van de grendel is een sluitreserve voorzien waardoor een uitstekende vergrendeling van de lopen talrijke jaren lang wordt verzekerd.

Hierdoor is het nadelig voor de draagvlakken van de grendel en de haken met de duim de terugkeer van de sleutel bij het sluitel van het wapen te be-klemtonen; het is verstandiger de sleutel ult zich-zelf naar zijn plaats te laten terugkeren; niet pro-beren de sleutel meer naar voren toe te drukken. De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt, is normaal en geeft aan dat er een reserve bij de vergrendeling is.

Een opeenhoping van vuil, zand, enz., op de grendel of in de haken van de lopen, is bijzonder nadelig en schaldelljk voor de duurzaamheid van de draagvlakken en kan zelfs de uitstekende vergrendeling van het wapen in gevaar brengen. In verband hiermee, moet na iedere jachtpartij tot een uitstekend reinigen van bascule en lopen worden overgegaan, zonder te vergeten hierop een weinig olie aan te brengen.

AUTOMATISCHE EJECTORS

De ejectors van uw buk geweer zijn volautoma-tisch : de lege hüls (of hulzen) worden uit geworpen wanneer het wordt geopend terwijl de nog niet afgevuurde patroon (of patronen) lechts slechts zullen worden uitgeworpen voor een moeiteloze verwijdering.

UITEENNEMEN

a. Na eerst te zijn nagegaan of geen enkele patroon in de kamers is achtergebleven, het buk weer sluiten.

Het voorhout afnemen waarbij de kolf stevig on?uw rechterarm wordt geklemd terwijl de hefboom van de voorhoutgrendel met de linkerhand wordt verplaatst.

Tegelijkertijd het voorhout van de lopen ver-wijderen (fig. 4).

b. Het buk openen en de lopen voorzichtig uit de bascule halen. Het voorhout weer op de lopen aanbrengen om beschadiging te voorko-men waarbij de hefboom van de voorhoutgrendel wordt opgelicht.

Niet verder gaan met het uiteennemen van uw buk.

Beperk u tot het verwijderen van de lopen en het voorthout; dis is voldoende voor het normale onderhoud. leder verder doorgevoerd uiteennemen moet aan een vakbekwaam wapenhandelaar worden toevertrouwd.

ONDERHOUD

Met het oog op het onderhoud van uw geweer, kunnen jij niet voldoende aanbevelen slechts een goede, dünne wapenolie te gebruiken. Sommige oliesoorten met driedubbele werking reinigen, smeren en beschermen zoals L6gia Spray en enkele andere goede merken.

Slicone, lanoline, vetten en oliön voor machines, enz., mögen volstrekt niet worden gebruikt.

Loop

Légia Spray in de loop zeit verstuiven en het Produkt enkele minuten lang laten inwerken. Door de kamer een stok, voorzien van een wisser en ver-volgens een stuk flanel door de loop halen. Ter hoogte van de aanslulting tussen kamer en loop eventueel extra zorg besteden. Wanneer de kern goed schoon is, een flanellen doek dat lichtjes met olie is doordrenkt, nogmaals door de loop halen om de binnenkant tot de volgende jacht-partij te beschermen.

Bultenvlakken

Het produkt op de buitendelen van het wapen verstuiven en het teveel ervan met een zachte en droge doek afgeven.

Vrijfvlakken

• Deze moeten steeds volkomen rein zijn en met een dun laagje olie bedekt.

Af en toe een druppel olie op iedere kant van de kamervlakken van de lopen en op de scharnieras van de bascule aanbrengen. Niet teveel olie in de bascule doen daar anders het risiko wordt gelo-pen dat het hout sponsachtig wordt.

Hout

Het hout heeft de neiging het vocht uit de lucht op de slorpen, speciaal bij regenachtig weer. Om schadelijke vervormlngen van het hout te voorko-men, dient het buk op een droge en verluchte plaats te worden opgeborgd, ver verwijderd van Sterke warmtebronnen. Het hout zal dan geleide-lijk aan het opgenomen vocht verliezen zonder te gaan vervormen of scheuren.

Met een beetje Lögia Spray of een goede meubel-was van tijd tot tijd wordt het hout gevoed terwijl zijn mooie aspekt gehandhaafd blijft.

IDENTIFIKATIEMERKEN

De boringen staan op het linkerzijvlak van iedere loop, ter hoogste van de kamer, aangegeven en zijn slechts zichtbaar wanneer het geweer open is :

Het serie nummer van uw geweer Staat op de bascule onder de sluitsleutel aangegeven.

Deze technische spocificatios worden bi] wljze van aanduiding gegeven. Wl| behouden ons het recht voor deze op ieder ogenblik, zonder voorafgaande kennlsgeving, te witzigen.

Browning

Was this article helpful?

0 0

Post a comment