Onderhoud

Alvorens uw wapen te gaan manipuleren, nagaan of het ontladen is!

Uw Browning Express 25 buks vraagt een mini-mum aan verzorging om U talrijke jaren lang vol-ledige voldoening te schenken. De verzorging, die door iedereen gedaan kan worden, begint met een voorzichtige en nauwgezette manipulatie van het wapen: het nooit ruw behandelen. Reinig en olie uw wapen na iedere jachtpartij. Wat dit betreft, kunnen wij U niet genoeg aanbe-velen slechts een goede en dünne wapenolie te gebruiken. Een olie met drie dubbele werking reinigt, smeert en beschermt. zoals Legia Spray en enkele andere goede vergelijkbare merken. Alle andere vette Produkten mögen volstrekt niet gebruikt worden.

LOPEN

ledere keer nadat gescholen is, moeten de lopen van binnen gereinigd en geolied worden.

Met het oog hierop de lopen vart de bascule afzon-deren en het voorhout vergrendelen. In iedere loop Legia Spray verstuiven en het produkt enkele minuten lang laten inwerken.

Via de kamers een stok naar binnen brengen, voorzien van een stuk flanel dat vooraf met olie doordrenkt is. Indien de stok via de monding naar binnen gebracht wordt, zou U het risiko kunnen lopen, wanneer U niet oplet, de monding van de loop af te Schaven; iedere stoot tegen of bescha-diging van dit essentiele onderdeel van uw buks zou nadelige gevolgen voor zijn precisie kunnen hebben. Van doek verwisselen tot deze geen enkel spoor van kruitresten meer te zien geeft.

Indien nodig, een van messing vervaardigde wisser door de loop halen die eveneens met olie doordrenkt is.

Na de reiniging van de loop, deze naar behoren drogen en een laagje Legia Spray aanbrengen door middel van een schoon stuk flanel om de loop tot het volgend gebruik te beschermen.

DRAAGVLAKKEN

De draagvlakken van de lopen en de bascule wer-den met bijzonder veel zorg uitgevoerd: deze spe-len een hoogst belangrijke rol bij de lange levens-duur van de buks.

Alle draagvlakken waarop wrijvingen en drukbe-wegingen bij het openen en sluiten van het wapen uitgeoefend worden. moeten steeds volkomen rein en lichtjes gesmeerd zijn.

We noemen hiervan de kamervlakjes van de lopen, de haken en hun terugstootvlakken. de ejec-toren, de stuurpen van de spanhefboom en wat de bascule betreft, de zijkanten, de grendel, de lagers van de haken, de spanhefboom, de scharnieras en de zwenkvlakken bascule-voorhout (fig. 14). Een teveel aan olie moet vermeden worden; dit vormt alleen maar stofnesten terwijl het hout hier-door zou kunnen opzwellen.

METALEN BUITENOPPERVLAKKEN

Het blauwen vormt op zichzelf geen bescherming tegen roestvorming; het moet een waarborg bie-den tegen vocht en de dikwijls zure transpirarte van de handen. Met het oog hierop, een geoliede doek over alle metalen buitenoppervlakken van het wapen halen waarbij erop gelet moet worden de vin-gerafdrukken te verwijderen. Een gezond verstand zegt natuurlijk de buks lichtjes te olién, iedere keer wanneer deze aan ongunstige weersomstandighe-den of handelingen blootgesteld is geweest.

MECHANISMEN

Niet proberen Uzelf toegang tot de haan- of uit-werpmechanismen te verschaffen, ledere jaar, bij afloop van het seizoen, of wanneer uw wapen in het water gevallen is, uw Express buks aan een deskundig wapenhandelaar toevertrouwen zodat hij deze kontroleren en opnieuw doorsmeren.

HOUT

Een beetje Legia Spray, niet-drogende lijnolie of een goede meubelwas moet van tijd tot tijd op het hout aangebracht worden; dit wordt hierdoor ge-voed terwijl het aspekt mooi blijft. Het produkt karig met een niet-pluizende doek aanbrengen.

OPBERGEN

Als principe moet U aanhouden uw wapens en mu-nities afzonderlijk op te bergen, buiten het bereik van kinderen.

Plaats uw buks op een droge en enigszins verluch-te plaats, ver van Sterke warmtebronnen, zodat het hout het vocht verliest dat het eventueel opgeno-men heeft, zonder te vervormen of te barsten. Het wapen mag slechts in een foedraal opgebor-gen worden wanneer beide volkomen vochtvrij zijn. De veren zijn voorzien om onder spanning te kunnen blijven. zonder dat ze hun kracht verliezen, zelfs tijdens een periode van längere duur; het is dus niet nodig de ontstekings- en ejectorhanen te ontspannen.

Munities worden ideaal opgeborgen op een tem-peratuur van 21 °C en in een niet al te droge om-geving (ca. 60 % vochtigheidsgraad).

WAARBORG

Uw Express buks wordt gewaarborgd luidens de voorwaarden en onder de voorbehouden zoals deze in de bij het wapen geleverde waarborgverkla-ring vermeld staan.

leder wapen dat ons teruggezonden wordt en waar-voor een herstel gevraagd wordt krachtens de waarborg, moet vergezeld gaan van het door de wapenhandelaar ingevuld «klant» blad.

Browning

ONDERDELEN

Voor iedere bestelling van wisselstukken. gelieve serienummer, kaliber, model en type buks te vermelden.

": wordt niet als wisselstuk geleverd.

2 Korrel

3-4 Afsluitklink

5-6 Schroef voor afsluitklink

7 Linkerejector

8 Rechterejector

9 Linkerschuifje 10 Rechterschuifje 11-12 Stopstift schuifjes

13 Stuurpen van de spanhefboom

14 Stift van de pen

15 Voorhout

16 Hefboom van de voorhoutgrendel

17 As van de hefboom van de voorhoutgrendel

18 Voorhoutgrendel

19 Veer van de voorhoutgrendel

20 Stopstift van de voorhoutgrendel

21 Linkerejectorhaan

22 Rechterejectorhaan

23 As van de ejectorhanen 24-25 Veer ejectorhaan 26-27 Haanveergeleider 28-29 Ejectorhaanblokje

30 Veer ejectorhaanblokje (2) 32 As ejectorhaanblokje (2)

34 Bevestigingsklamp voorhout

35 Klampschroef

36 Keerklink voorhout

37 Bevestigingsschroef klink

38 Voorhout

— Korte schroef voor voorhout 3 delen

— Lange schroef voor voorhout 3 delen

— Gladde rozet voor voorhout 3 delen

— Draadgetapte rozet voor voorhout 3 delen

39 Bascule "

40 Scharnieras

41 Dwarsstuk bascule

42 Schroef dwarsstuk bascule (2)

43 Spleetschroef (2)

44 Stuurstang linkerejectorhaanblokje

45 Stuurstang rechterejectorhaanblokje

46 Spanhefboom ontstekingshanen

47 As van de spanhefboom

48 Linkerhaan

49 Rechterhaan

50 Haanas 51-52 Haanveer

53-54 Veergeleider haan

55 Bovenste slagpen

56 Onderste slagpen

57 Slagpenveer

58-59 Stopstift van de slagpennen

60 Loopgrendel

61 Sluitsleutel

62 Sleutelvoet

63 Schroef-as van de sleutelvoet

64 Sleutelveer

65 Sleutelveerkop

66 Schroef sleutelveerkop

67 Linkerhaanblokje

68 Rechterhaanblokje 69-70 Haanblokjeveer

71 As van de haanblokjes

72 Veiligheidsnok

74 Veer veiligheidsnok 76 Klink veiligheidsnok 79 Trekker

80 Trekkeras

81 Trekkerveer

82 Voet stelblokje

83 As stelblokje

84 Pennetje stelblokje

85 Veer stelblokje

86 Stelblokje haanblokjes 89 Gewicht

91 Veer nok gewicht

92 Gewichtnok

93 Voorste schroef trekkerbeugel

94 Achterste schroef trekkerbeugel

95 Trekkerbeugel

96 Inzetstuk voor trekkerbeugelschroef (2)

97 Blokkeerschroef voor trekkerbeugelschroef (2)

98 Kolf

99 Kolfplaat

100 Schroef kolfplaat (2)

102 Samenbouwschroef

103 Grower ring voor samenbouwschroef

104 Onderlegplaatje voor samenbouwschroef

105 Samengebouwd vizier

Browning

Français : p. 3-7 / Nederlands : blz. 8-12 / Deutsch : S. 18-22 / Italiano : p. 23-27 / Español : p. 28-32

ENGLISH

Was this article helpful?

0 0

Post a comment