Samenvoegen

1. Het is volstrekt noodzakelijk aile metalen oppervlak-ken van het wapen le ontdoen van de roestwerende produkten die in de fabriek hierop zijn aangebracht. Reinig met spéciale aandacht de kern en de loophaken, het binnenste van de bascule en in het alge-meen aile vrijvings- en draaivlakken.

Legia Spray - of elke andere olie met driedubbele werking en van gelijkwaardige kwaliteit - vergemak-kelijkt u de verwijdering van deze bescherming terwijl tegelijkertijd uw superposé zijn eerste smeer-beurt krijgt.

2. Om het voorhout te ontgrendelen, met de wijsvinger de voorhoutgrendel naar achter drukken en het hef-boompje van de voorhoutgrendel uit zijn lager optil-le (fig. 4). Pak het hefboompje beet en trek het naar voren waardoor het samenstel van het voorhout naar voren komt terwijl de stuurmeenemer vrijkomt

3. Om de lopen de bascule samen te voegen, als volgt te werk gaan :

a) Neem de lopen in uw linkerhand en laat de uit-werpers enkele millimeters uitsteken.Het voor-houtsamenstel is nu naar voren gebracht terwijl de stuurmeenemer naar beneden hangt (fig. 7).

b) Neem het samenstel kolf-bascule in uw rechter-hand en voeg de lopen in de bascule waarbij erop gelet moet worden dat het scharnier van de lopen stevig tegen de scharnieras van de bascule komt te liggen (fig. 8).

c) Open de sluitsleutel met de rechterduim en sluit het geweer waarbij het scharnier van de lopen tegen de basculeas moet worden gehouden om de uitlijning te handhaven. De sluitsleutel nu los-laten zonder deze verder naar voren te drukken (zie «Sluitsleutel»)

d) Klap de stuurmeenemer plat in zijn lager tussen a'e kleine loophaken (fig. 9) en druk het voorhout weer tegen de bascule. Het hefboompje van de voorhoutgrendel weer sluiten (fig. 10); met ver-geten te kontroleren of de grendel volledig is vergrendeld door met uw duim op de gegroefde zone van het hefboompje te drukken; de voorhoutgrendel moet dan enkele millimeters naar voren lopen (fig. 11). Opgelet!

Tijdens het samenvoegen, uw geweer voorzichtig han-teren, zonder hierbij kracht te gebruiken. Indien de lopen niet goed in de bascule zijn ingevoegd op indien de uitlijning onjuist is, wordt door het gebruiken van kracht alleen maar schade toegebracht aan de draagvlakken en afstellingen terwijl aan de levensduur van uw wapen afbreuk wordt gedaan.

Indien de lopen niet perfekt op hun plaats in de bascule vallen, de juiste uitlijning en opstelling kontroleren. daarbij uitgaande van punt b.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment