Att justera kikarsiktet efter vapnet

Att justera kikarsiktet Victory Diarange M 3 - 12x56 T* efter ett vapen, d.v. s. att korrigera avvikelser av träffpunkten, underlättas genom att höjd- och sidled-sinställning justeras med hjälp av olika klicklägen. Detta görs pa följande sätt:

a) Riktmedlet kan justeras i höjd- och sidled (12) genom att vrida pa juster-ingsrattarna (11) efter att skyddslocken (1) har skruvats av.

Pa kikarsiktet Victory Diarange M 3 - 12x56 T* motsvarar ett klick en justering av 1 cm pa 100 meter.

Om vapnet skjuter för lagt, krävs en korrigering av siktlinjen uppat (rikt-ning "H"), vilket innebär att justeringsratten (11) vrids medsols. Om vapnet skjuter för högt, krävs en korrigering av siktlinjen nedat, vilket innebär att justeringsratten (11) vrids motsols. Om vapnet skjuter at vänster, krävs en korrigering av siktlinjen at höger (riktning "R"), vilket innebär att justeringsratten (12) vrids medsols. Om vapnet skjuter at höger, krävs en korrigering av siktlinjen at vänster, vilket innebär att justeringsratten (12) vrids motsols.

b) Efter att vapnet skjutits in, dra ut knappen (11 resp. 12) uppat och sätt ringens (13) nollmarkering pa indexmarkeringen (14). Tryck därefter in knappen (11 resp. 12) igen. Indexet hjälper dig att hitta den ursprungliga inställningen av riktmedlet igen när du har gjort justeringar (t. ex. för andra avstand eller laboreringar).

Kikarsiktet Victory Diarange M3 - 12x 56T* är konstruerat sa att ingen rörel-

se syns i riktmedlet när inställningen justeras.

Riktmedlet förblir vid alla inställningar alltid i bildens mitt!

En precis mekanik garanterar att inställningen av riktmedlets lasersändare alltid följer efter motivet.

Vid leverans av kikarsiktet är riktmedlet inställt pa mitten av inställningsomra-det och justeringsringarnas (11 och 12) nollmarkering (13) inställd pa indexmarkeringen (14). Utifran denna inställning kan riktmedlet justeras uppat och nedat resp. at höger och at vänster inom de i tabellen nedan angivna juster-ingsomradena.

Kikarsiktet är vattentätt, trycktestat enligt ISO 9022-80 och fyllt med kvävgas. Även da riktmedelsjusteringens skruvlock (1) inte är paskruvat garanteras att kikarsiktet är tätt.

Se dock till att detta skruvlock (1) sitter korrekt.

■ Snabbinställning av riktmedlet (ASV) (tillbehör, är ej inkluderat vid köp)

Precis som alla andra kikarsikten i serien Victory, kan även Diarange M 3 -12x56T* i efterhand av var serviceavdelning utrustas med en snabbinställning av riktmedlet. Snabbinställningen gör det möjligt att alltid, även pa längre avstand, sikta i mitten.

En ASV-ring som är anpassad till den laborering som används skruvas da pa elevatorn.

Istället för utlösarknappen (8) kan en kabelfjärrutlösare anslutas till kikarsiktet. För detta skruvas utlösarknappen (8) av helt och istället skruvas kontakten till kabelfjärrutlösaren i.

Ditt Carl Zeiss-kikarsikte kräver ingen speciell skötsel. Grov smuts (t. ex. sand) pa linserna bör inte torkas av utan tas bort genom att blasa bort smutsen eller genom att använda en pensel! Efter en tids användning kan fingeravtryck ge upphov till skador pa linsytorna. Det lättaste sättet att rengöra linsytor är att andas pa dem och putsa dem med en rengöringsduk eller ett rengörings-

papper för optik. Problem med svampbeläggning pa linselementen, som ofta uppstar i tropikerna, avhjälps genom att förvara kikarsiktet torrt och genom att de yttre linsytorna har god ventilation.

Vid fall av skador eller defekter skall kikarsiktet skickas in till var kundtjänst. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit pa grund av att kunden själv öpp-nat kikarsiktet eller gjort nagra förändringar i kikarsiktets innanmäte. Detta leder dessutom till att garantirätten förverkas.

Riktmedel

Tabell 1

Mat i cm vid 100 m

a

b

c

d

e

3

2,00

6,00

20,00

280,00

15,00

4

1,50

4,50

15,00

210,00

11,25

5

1,20

3,60

12,00

168,00

9,00

g

6

1,00

3,00

10,00

140,00

7,50

tor

7

0,86

2,57

8,57

120,00

6,43

:o

8

0,75

2,25

7,50

105,00

5,63

9

0,67

2,00

6,67

93,33

5,00

10

0,60

1,80

6,00

84,00

4,50

11

0,55

1,64

5,45

76,36

4,09

12

0,50

1,50

5,00

70,00

3,75

Tekniska data

Victory Diarange M3 - 12x56T*

Förstoring

3 x

12 x

Effektiv objektivdiameter (mm)

44

56

Utgängspupill (mm)

14,7

4,7

Skymningstal

8,5

25,9

Synfält (m/100 m)

12

3,5

Ögonavständ (mm)

90

Dioptrijusteringsomräde (dpt)

+2/-3

Parallaxfritt (m)

100

Inställningsomräde (H = höjd/S = sidled) (cm/100 m)

H = 140 1 S = 100

Justering per klick (cm/100 m / Inch/100 Yards)

1 cm / 0,36 Inch

Bredd (mm)

84

Höjd (mm)

63

Längd (mm)

360

Vikt utan batteri (g)

975

Vikt med batteri (g)

995

CE-märkning Motsvarar riktlinjerna i 89/336/EWG (EMV), ändrad genom 93/98 EWG

EMV EN 55022: klass B (störningsutsänding) och IEC 61000-6-2 (störningsstabilitet)

Laseravständsmätare

Laserklass enligt IEC 60825; 2002

Laserklass 1

Väglängd (nm)

904

Divergens lasersändare (mrad)

1,5

Mätomräde (m/yards)

10 - 9991

Mätnoggrannhet (m)

±1 till 600 m/±0,5% över 600 m

Mättid (sec)

0,5

Mätföljdstid (sec)

3

Visningstid (sec)

3

Användningstemperatur (°C)

- 25 till + 50

Förvaringstemperatur (°C)

- 35 till + 70

Täthet

Vattentät/kvävefylld

Batteri

1 x 3 V CR 123A (CR 17345)

Batterilivslängd vid + 20° till + 25°C

Antal mätningar > 5000

Batterilivslängd vid - 30°C

Antal mätningar > 700

' Räckvidden päverkas av objektets storlek och reflektionsgrad samt av väderförhällande och extremt motljus.

' Räckvidden päverkas av objektets storlek och reflektionsgrad samt av väderförhällande och extremt motljus.

Reservdelarför Victory kikarsikte Diarange M3 -12x56T*

Skyddshölje av neopren

000000-1392-256

Batterilock

521697-8003-000

O-ring för batterilock

000000-0153-856

Skyddsring i gummi för okular

521600-8016-000

Tillbehör för Victory kikarsikte Diarange1 M3 -12x56T*

Kabelfjärrutlösare

529223-0000-000

Motljusskydd i gummi

528375-0000-000

Kulbanekompensator för höjd

521961-992

2 Var god ange laborering.

Tillverkaren förbehäller sig ändringar i utförande och leveransomfäng som tjänar den tekniska vidareutvecklingen.

Gratulujemy zakupu nowego, najwyzszej jakosci celownika lunet-kowego. Celownik ten, wyposazony w rewolucyjny uktad optyczny Advanced Optics System, zapewnia najwyzsz^ precyzj? strzatu i komfort uzytkowania.

Marka Carl Zeiss to doskonate efekty optyczne, precyzja wykonania i dtuga zywotnosc. Przestrzegaj ponizszych informacji dotycz^cych uzytkowania - dzi?ki nim optymalnie wykorzystasz funkcje celownika i stanie si? on Twoim niezawodnym towarzyszem na dtugie lata.

Twoj celownik lunetkowy Victory Diarange M3 -12x56T* t^czy w sobie cechy i funkcje celownika lunetkowego i odlegtosciomierza. Pozwoli Ci to bezposrednio przed strzatem wzi^c zwierz? na cel, doktadnie okreslic jego odlegtosc i rozstrzygn^c, czy pozwala ona na oddanie pewnego strzatu.

1 Wazne zasady bezpieczenstwa

2 Instalowanie i wymiana baterii

3 Ustawianie ostrosci wizjera

4 Zmiana powi?kszenia

5 Wizjer

6 Podswietlenie wizjera

7 Pomiar odlegtosci

8 Montaz celownika lunetkowego

9 Kalibracja celownika lunetkowego

10 Szczelnosc

11 Szybka regulacja wizjera

12 Piel?gnacja i konserwacja

13 Dane techniczne

14 Cz?sci zamienne i akcesoria

Wazne zasady bezpieczenstwa:

Celownik lunetkowy zawiera laser klasy 1 wg normy IEC 60825-1; 2002.

Przy prawidtowym stosowaniu celownika wszelkie zagrozenia sa wykluczone.

Strona

59 59 59

zgodnie z cechami broni 60 61 61 61

Nigdy nie patrz przez celownik na stonce albo na zródta promieni laserowych!

Zanim zaczniesz korzystac z celownika, upewnij si?, ze dziata on prawidtowo.

Spojrzyj przez celownik, aby sprawdzic, czy uktad optyczny zapewnia wyrazny, pozbawiony zaktócen obraz. Wykonaj strzaty próbne, aby sprawdzic, czy ustawienie i kali-bracja wizjera wzgl?dem broni s^ prawidtowe.

■ Instalowanie i wymiana baterii

Celownik lunetkowy Victory Diarange M3 -12x56T* jest zasilany bateri^ litow^ typu CR 123A.

Aby zainstalowac albo wymienic bateri? (typ CR 123A), nalezy odkr?cic pokryw? wn?ki baterii (4) obracaj^c j^ w lewo (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Bateri? (9) nalezy zatozyc biegunem plusowym do góry (Fig. 3). Teraz nalezy ponownie przykr?cic pokryw? (4). Przy wkr?caniu pokrywy nalezy uwazac na prawidtow^ pozycj? i nienaganny stan pierscienia usz-czelniaj^cego (10). Uszkodzony pierscien uszczelniaj^cy nalezy wymienic na nowy.

Miganie podswietlanego wizjera wzgl. wyswietlacza sygnalizuje wyczerpanie baterii.

Jezeli celownik ma nie byc uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wyj^c z niego bateri?, aby uniemozliwic jego uszkodzenie przez wyptyni?cie zawartosci baterii.

■ Ustawianie ostrosci wizjera

Ostrosc wizjera jest ustawiana przez obracanie okularu (3). Wizjer zachowa dzi?ki temu jednakow^ ostrosc w catym zakresie powi?kszen.

Uwaga - w celowniku lunetkowym Diarange M3 - 12x 56 T* z serii Victory nie jest mozliwe jednoczesne ustawianie ostrosci wizjera i obrazu przy duzych powi?kszeniach i odlegtosciach od celu mniej-szych od 100 m, poniewaz celownik ten jest wyregulowany na 100 m bezparalaktycznie.

Przy odlegtosciach od celu znacznie krótszych niz 100 m zalecamy korzystanie z mniejszego powi?kszenia. Ze wzgl?du na wi?ksz^ gt?bi? ostrosci przy mniejszych powi?kszeniach wizjer i obraz b?d^ dzi?ki temu ostre. Takze przy wi?kszych lub mniejszych odlegtosciach od celu odchylenia punktu trafienia wywotane bt?dem para-

laktycznym nie wyst?puj^, jezeli strzelaj^cy celuje doktadnie w sro-dek przez lunetk?. Do ochrony przed zranieniami (np. przy silnym odrzucie broni) stuzy zamocowany do oprawy okularu pierscien gumowy (7).

■ Zmiana powi?kszenia

Celownik umozliwia ptynne ustawianie wszystkich wspotczynnikow powi?kszenia mi?dzy najmniejsz^ i najwi?ksz^ mozliw^ wartosci^. Powi?kszenie mozna zmieniac, obracaj^c regulator (2) na kroccu okularu. Catkowite wartosci wspotczynnika powi?kszenia s^ ozna-czone liczbami na regulatorze powi?kszenia (2). Informacja: Przy uzywaniu przyrz^du o zmroku wzgl. w nocy: Obrot do oporu w lewo: maksymalne powi?kszenie. Obrot do oporu w pra-wo: minimalne powi?kszenie. Gdy wypust regulatora powi?kszenia wskazuje do gory, ustawiona jest srednia wartosc powi?kszenia.

W modelach Victory Diarange M 3 - 12x56 T* wizjer lezy na drugiej ptaszczyznie obrazu i nie zmienia si? przy zmianie wspotczynnika powi?kszenia, zmienia si? tu tylko obraz celu. Wymiar pokrycia jest wi?c zalezny od powi?kszenia.

Wymiary pokrycia poszczegolnych wizjerow dla roznych odlegtosci i odlegtosci rownej 100 m s^ podane w Tabeli 1.

Obliczanie wymiarow pokrycia dla roznych powiekszen:

Wymiar pokrycia =_Wymiar pokrycia (V12) x 12_

VX na 100 m Ustawione w celowniku powi?kszenie (VX)

Przyktad:

Wizjer 60/66, odcinek „d" (70 cm przy powi?kszeniu 12 x) dla powi?kszenia 8 x:

■ Przebudowa wizjera

W celowniku lunetkowym mozna oczywiscie montowac inne dost?pne wizjery. W celu zmiany wizjera celownik lunetkowy nalezy wystac do naszego serwisu.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment