BHMMaHMe

3anpe^aeTca cMOTpeTb Hepe3 npu^ei Ha coi^e m mctohhmkm Jia3ep-Horo M3jyHeHua! nepeg Mcnoib3OBaHMeM y6eguiTecb, hto onTMHec-

1 BaxHwe yKa3aHMa no 6e3onacHocru

2 ycTaHOBKa m 3aMeHa 6aTapeMKM

3 HaBogKa Bu3upa Ha pe3Kocrb

4 PeryiMpoBKa yBeiuHeHua

5 BM3Mp

6 nogcBeTKa ceTKM Bu3upa

7 1/bMepeHMe paccroaHMa

8 ycTaHOBKa onTMHecKoro npu^eia

9 OcrupoBKa npu^eia npui npHcrpejiKe

10 repMeTMHHocTb

11 KoMneHcaTop cHuxeHua nyiu

12 yxog m o6ciyxMBaHMe

13 TexHMHecKMe xapaKTepucTMKM

14 3anacHwe Hacru m npMHagiexHocTM

crp.

66 66 66 67

68 68 68

70 70

khm npu^en nonHOCTbio uicnpaBeH. nocMOTpuiTe b npu^en, HTo6b y6eguiTbca, hto omuiKa gaeT HeTKoe H3o6paxeHne 6e3 HCKaxeHUM. npaBM^bHOCTb HaCipOMKH BH3Hpa npOBepaeTCa nyTeM KOHTpOIlbHOM

crpenb6bi.

0 0

Post a comment