HaBogKa Buupa Ha peKoCTb

HaBogKa Bu3upa Ha pe3KoCTb npon3BognTca Bpa^eHueM oKynapa (3). B 3TOM cnyHae Bu3up coxpaHuT pe3KoCTb bo BceM guana3OHe yBe^uneHua.

CnegyeT ynecTb, hto b npu^ene Diarange M3 -12x56 T* cepuu Victory HeBO3MoxHa ogHOBpeMeHHaa HaBogKa Ha pe3KoCTb Bu3upa u u3o6paxeHua npu 6onbmux yBenuiHeHHax u npu paccToaHuu go ^e.^u MeHee 100 m, TaK KaK btu npu^enbi HacTpoeHb Ha 100 m c oTcyTCTBueM napa^^aKca.

npu paccToaHuax go 14e.n1/1 3HaHUTe.nbHo MeHee 100 m peKOMeHgye-Tca ucno.nb3OBaTb 6o.nee Hi/i3Koe 3HaHeHi/ie yBe.nl/iHeHi/ia. B.narogapa 6o.nee BbcoKoM rny6i/iHe pe3Kocri/i npu MeHbmeM yBe.ni/iHeHi/ii/i Bi/i3i/ip i/i i/i3o6paxeHi/ie Torga CHOBa 6ygyT pe3Ki/iMi/i. KaK npu 6onbwnx, TaK u npu Ma^bx gucTaHi4uax CMe^eHi/ia tohki/i nonagaHi/ia BcnegciBi/ie na-pa^^aKca He BO3Hi/iKaoT, ecni/i npi/me.ni/iBaHi/ie npoi/BBogi/iTca tohho no ueHTpy. fl.na 3a^i/iTbi ot TpaBM (Hanpi/iMep, Bcnegcrei/ie ci/mbHOM oTga-hi/i opyxi/ia) Ha Kopnyce oKynapa ycraHOB^eHo pe3i/iHOBoe Ko.nbuo (7).

0 0

Post a comment