Kikarsiktet finns en laser ur klass enligt IEC Vid korrekt anvndning innebr denna ingen risk

Sidan

1 Viktig säkerhetsinformation

2 Att sätta i och byta batteri

3 Inställning av skärpan

4 Inställning av förstoringsgrad

5 Riktmedel

6 Riktmedelsbelysning

7 Avständsberäkning

8 Montering av kikarsiktet

9 Att justera kikarsiktet efter ett vapen

10 Täthet

11 Snabbinställning av riktmedel

12 Service och skötsel

13 Tekniska data

14 Reservdelar och tillbehör

48 48

49 49

51 51 51

Titta aldrig direkt mot solen eller mot laserljuskällor genom kikarsiktet!

Innan du använder kikarsiktet, försäkra dig om att det fungerar felfritt. Kontrollera genom att titta genom kikarsiktet att optiken ger en klar och ostörd bild.

Rätt inställning av riktmedlet prövas genom att kontrollskjuta.

Kikarsiktet Victory Diarange M3 - 12x56T* drivs med ett litiumbatteri av typ CR 123A.

För att sätta i och byta batteriet (typ CR 123A), öppna batteriluckan (4) genom att skruva den at vänster (motsols). Lägg i batteriet (9) med pluspolen framat (Fig. 3). Skruva därefter pa locket (4) igen. Kontrollera att tätningsring-en (10) sitter rätt och är oskadad. Byt genast ut en skadad tätningsring. Ett svagt batteri indikeras av att ljuspunktssiktet eller displayen blinkar. Om kikarsiktet inte ska användas under en längre tid bör batteriet tas ur för att förhindra skador pa grund av batteriläckage.

Riktmedlets skärpa ställs in genom att vrida pa okularet (3). Riktmedlet blir efter denna inställning lika skarpt över hela zoomomradet. Tänk pa att det med kikarsiktet Diarange M3 - 12x56 T* inte är möjligt att ställa in skärpan pa riktmedel och motivbild samtidigt vid hög förstoringsgrad och motivavstand kortare än 100 meter, eftersom kikarsiktet är parallaxfritt inställt pa 100 meter.

Vid betydligt kortare motivavstand än 100 meter rekommenderar vi att en lägre förstoringsgrad används. Eftersom skärpedjupet är större vid lägre för-storingsgrader visas da riktmedel och bild skarpt igen. Även vid längre eller kortare motivavstand uppstar inga avvikelser av träffpunkten pa grund av par-allaxfel, om man tittar exakt centriskt genom siktet. En gummiring (7) är mon-terad pa okularfattningen för att skydda mot skador (t. ex. vid kraftig rekyl).

■ Inställning av förstoringsgrad

Alla förstoringsgrader mellan lägsta och högsta förstoringsgrad kan ställas in steglöst. Förstoringen ställs in genom att vrida pa ratten (2) pa okulardelen. De hela förstoringsstegen är markerade med siffror pa förstoringsratten (2). OBS: Vid användning i skymning eller pa natten: vridning at vänster till stopp: maximal förstoringsgrad. Vridning at höger till stopp: lägsta förstoringsgrad. När markeringen pa förstoringsratten star i läge uppat är mellersta försto-ringsgraden inställd. 48

I kikarsiktet Victory Diarange M3 - 12x56 T* ligger riktmedlet i den andra bildnivan och förändras inte da förstoringsgraden ändras, endast motivbilden förändras. Täck-ningsgraden beror alltsa pa förstoringen. De olika riktmedlens täckningsgrader vid olika förstoringsgrader och pa ett avstand av 100 meter kan ses i tabell 1 nedan.

Beräkning av täckningsgrad för olika förstoringsgrader:

Täckningsgrad VXvid 100 m = , Täckningsgrad ^ x 12

Inställd förstoringsgrad (VX)

Exempel:

Riktmedel 60/66, matt "d" (70 cm vid 12 x) för 8 x förstoring: Täckningsgrad V8 vid 100 m = 70 x 12 = 105 cm

■ Byte av riktmedel

Självklart kan kikarsiktet ocksa i efterhand utrustas med ett annat riktmedel ur vart sortiment. För byte av riktmedel bör kikarsiktet skickas in till var kundtjänst.

■ Riktmedelsbelysning

Belysningen kopplas pa och av genom att trycka samtidigt pa knapparna (5 och 6) under cirka en sekund. Genom att trycka pa och halla in knappen (6 "+") kan ljusstyrkan ökas. Inställning av ljusstyrkan görs steglöst sa länge knappen halls intryckt och tills maximal belysning har uppnatts. Genom att trycka pa och halla inne knappen (5 "-") minskas ljusstyrkan. Inställningen görs steglöst tills minimal belysning uppnatts. Om knapparna för riktmedelsbelysningen inte används under tre timmar kopplas belysningen automatiskt av. Den senast inställda ljusstyrkan sparas, och när belysningen kopplas pa igen är ljusstyrkan densamma som tidigare ställts in.

■ Avstandsberäkning

Beroende pa kikarsiktets modell visas uppmätt avstand i meter eller i yards. Titta pa det objekt som ska mätas genom riktmedlets centrum (punkt resp. kryss) precis som när du siktar. Genom att trycka pa knappen (8) aktiveras avstandsmätaren och en mätning sker. Efter senast en halv sekund visas det uppmätta avstandet i meter pa displayen (Fig. 7) under 3 sekunder. Om det uppmätta avstandet är längre än 999 meter resp. 999 yards (mer än antal sifferplatser pa displayen) visas detta med 3 nollor "0 0 0" (Fig. 8).

Om räckvidden överskrides eller om avstandet pa annat sätt inte kan mätas visas detta genom 3 streck "---" (Fig. 9) under 3 sekunder.

0 0

Post a comment