Montaz celownika lunetkowego

W celu zapewnienia idealnego wspótdziatania broni i celownika jako zespotu montaz celownika powinien byc zawsze przeprowa-dzany przez wykwalifikowanego rusznikarza. Zranieniom oczu spo-wodowanym odrzutem broni mozna zapobiec przez prawidtowy montaz celownika z odpowiednim odst?pem mi?dzy oczami. Prawidtowy odst?p mi?dzy oczami gwarantuje równiez petne pole widzenia.

■ Kalibracja celownika zgodnie z cechami broni Dopasowanie celownika lunetkowego Victory Diarange M3 -12x56T* do broni, tzn. korekt? wymagan^ w przypadku odchytek pozycji punktu trafienia, utatwiaj^ samoblokuj^ce zapadki w regu-latorze wysokosci i pozycji bocznej wizjera. Nalezy przy tym post?-powac w nast?puj^cy sposob:

a) Po odkr?ceniu pokryw (1) mozna zmienic wysokosc i pozycj? boczn^ wizjera przy pomocy odpowiednio regulatorow (11) i (12). W celownikach lunetkowych Victory Diarange M3 - 12x56T* jedno klikni?cie odpowiada wartosci 1 cm na 100 m.

Jezeli bron strzela za nisko, wymaga to korekty w gor? (w kierun-ku „H"), co odpowiada obracaniu regulatora (11) w kierunku ruchu wskazowek zegara.

Jezeli bron strzela za wysoko, wymaga to korekty w dot, co odpowiada obracaniu regulatora (11) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazowek zegara.

Jezeli bron strzela za daleko w lewo, wymaga to korekty w prawo (w kierunku „R"), co odpowiada obracaniu regulatora (12) w kierunku ruchu wskazowek zegara.

Jezeli bron strzela za daleko w prawo, wymaga to korekty w lewo, co odpowiada obracaniu regulatora (12) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazowek zegara.

b) Po zakonczeniu wstrzeliwania broni wyci^gnij regulator (11 wzgl. 12) do gory z zapadki i ustaw znacznik zerowy skali pierscieniowej (13) na znak indeksu (14). Wcisnij regulator (11 wzgl. 12) na dot, do zapadki. Indeks stuzy do zaznaczania pierwotnego ustawienia w razie pozniejszych zmian ustawienia celownika (na potrzeby innych odlegtosci albo innych elaboracji).

Celowniki lunetkowe serii Victory Diarange M3 - 12x 56T* s^ skon-struowane tak, ze podczas uzywania regulatora wizjera nie jest rozpoznawalny odpowiedni ruch samego wizjera. Wizjer pozostaje przy wszystkich ustawieniach posrodku obrazu. Precyzyjny uktad mechaniczny zapewnia doktadne prowadzenie nadajnika laserowego i odbiornika regulatora wizjera.

W nowym celowniku lunetkowym wizjer jest ustawiony posrodku zakresu regulacji, a znacznik zerowy (13) pierscieni (11 i 12) na znak indeksu (14). To ustawienie mozna zmienic do gory lub na dot wzgl.

w prawo lub w lewo o potow? podanych w ponizszej tabeli zakre-sow regulacji.

■ Szczelnosc

Celownik lunetkowy jest wodoszczelny i zostat poddany probie cisnieniowej wg normy ISO 9022-80 oraz napetniony azotem. Sku-teczne uszczelnienie jest zapewnione takze wtedy, gdy nie s^ przy-kr?cone pokrywy (1) regulatora wizjera.

Uwazaj jednak zawsze, by pokrywy (1) byty prawidtowo przykr?cone.

■ Szybki regulator wizjera (ASV) (akcesoria nie obj?te zakresem dostawy)

Podobnie jak wszystkie celowniki z serii Victory rowniez celownik Diarange M 3 -12x 56T* mozna wyposazyc dodatkowo w naszym serwisie w szybki regulator wizjera. Szybki regulator wizjera umozli-wia doktadne utrzymywanie „plamki" nawet na dalsze odlegtosci. Pierscien ASV, dostosowany do uzytej elaboracji, jest dodatkowo ustawiany na elewacj?.

■ Zdalny wyzwalacz kablowy (akcesoria nie obj?te zakresem dostawy)

Zamiast przycisku wyzwalaj^cego (8) do celownika lunetkowego mozna podt^czyc zdalny wyzwalacz kablowy. W tym celu nalezy odkr?cic caty przycisk wyzwalaj^cy (8) i przykr?cic wtyczk? zdalne-go wyzwalacza kablowego.

■ Piel?gnacja i konserwacja

Celownik lunetkowy marki Zeiss nie wymaga specjalnej piel?gnacji. Wi?ksze zabrudzenia (np. ziarnka piasku) na soczewkach nie po-winny byc wycierane, lecz wydmuchiwane albo usuwane p?dzelkiem z wtosia! Slady palcow mog^ po pewnym czasie atakowac powierz-chni? soczewek. Powierzchnie soczewek mozna najprosciej oczyscic, chuchaj^c na nie i wycieraj^c je czyst^ sciereczk^ do okularow albo papierem do okularow. srodkiem zapobiegaj^cym zaatakowaniu elementow optycznych przez grzyb, co jest mozliwe szczegolnie w tropikalnym klimacie, jest przechowywanie przyrz^du w suchym miejscu i ci^gta wentylacja zewn?trznych powierzchni soczewek. W razie uszkodzenia lub defektu celownik lunetkowy nalezy wystac do naszego serwisu. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane samo-dzielnym otwarciem urz^dzenia i/lub manipulacjami w jego wn?trzu. Prowadz^ one ponadto do utraty uprawnien gwarancyjnych.

Wizjer

Celowniki Gta
Wizjer 60 Wizjer 10
Celownik Lunetkowy
Wizjer 66 Wizjer 11
Tabela 1

Odcinek w cm na 100 m

a

b

c

d

e

B

2,00

6,00

20,00

280,00

15,00

4

1,50

4,50

15,00

210,00

11,25

5

1,20

B,60

12,00

168,00

9,00

c

6

1,00

B,00

10,00

140,00

1,50

K

1

0,S6

2,51

8,51

120,00

6,4B

S

0,15

2,25

1,50

105,00

5,6B

O Q_

9

0,61

2,00

6,61

9B,BB

5,00

10

0,60

1,80

6,00

84,00

4,50

11

0,55

1,64

5,45

16,B6

4,09

12

0,50

1,50

5,00

10,00

3,15

Dane techniczne

Victory Diarange M3 - 12x56T*

Powi^kszenie

3 x

12 x

Skuteczna srednica obiektywu (mm)

44

56

Zrenica wyjsciowa (mm)

14,7

4,7

Wspótczynnik nocny

8,5

25,9

Pole widzenia (m/100 m)

12

3,5

Odlegtosc mi^dzy oczami (mm)

90

Zakres regulacji dioptrii (dpt)

+2/-3

Bez paralaksy (m)

100

Zakres regulacji (H = wysokosc/S = bok) (cm/100 m)

H = 140 1 S = 100

Wartosc jednego klikni^cia (cm/100 m / cal /100 jardów)

1 cm / 0,36 cala

Szerokosc (mm)

84

Wysokosc (mm)

63

Dtugosc (mm)

360

Ci^zar bez baterii (g)

975

Ci^zar z bateri^ (g)

995

Znak CE Zgodnie z dyrektyw^ 89/336/EWG (EMC) zmienion^ przez dyrektyw? 93/68 EWG

Nieszkodliwosc elektromag. (EMC) (generowanie zaktócen) i IEC 61000-6-2 (odpornosc na zaktócenia)

EN 55022: klasa B

Odleglosciomierz laserowy

Klasa lasera wg normy IEC 60825; 2002

Klasa lasera 1

Dtugosc fal (nm)

904

Dywergencja nadajnika laserowego (mrad)

1,5

Zakres pomiaru (m/jard)

10 - 9991

Doktadnosc pomiaru (m)

± 1 do 600 m/±0,5% powyzej 600 m

Czas pomiaru (sec)

0,5

Min. czas przetwarzania wyniku po pomiarze (sec)

3

Czas wskazania wyniku (sec)

3

Temperatura dziatania (°C)

- 25 do + 50

Temperatura przechowywania (°C)

- 35 do + 70

Szczelnosc

wodoszczelny/napelniony azotem

Bateria

1 x 3 V CR 123A (CR 17345)

Zywotnosc baterii przy + 20° till + 25°C

ilosc pomiarów > 5000

Zywotnosc baterii przy - 30°C

ilosc pomiarów > 700

1 Na zasi^g ma wplyw wielkosc obiektu, jego wspótczynnik odbicia promieniowania oraz pogoda i ekstremalnym naswietleniem z przeciwnego kierunku.

1 Na zasi^g ma wplyw wielkosc obiektu, jego wspótczynnik odbicia promieniowania oraz pogoda i ekstremalnym naswietleniem z przeciwnego kierunku.

Czesci zamienne do celownika lunetkowego Victory Diarange M3 - 12x56 T*

1 Kotpak neoprenowy

000000-1392-256 |

1 Pokrywa baterii

521697-8003-000 |

1 Oring pokrywy baterii

000000-0,53-856 |

1 Gumowa ostona pierscieniowa

521600-8016-000 |

Akcesoria do celownika lunetkowego

Victory Diarange1 M3 - 12x56T*

1 Zdalny wyzwalacz kablowy

529223-0000-000 |

1 Gumowa ostona przeciwstoneczna

528375-0000-000 |

1 Kompensator lotu pocisku, wysokosci

521961-9922 |

1 Akcesoria nie s^ dot^czone do zakupionego produktu!

2 Proszç podac elaboracjç.

Zmiany wykonania i zakresu dostawy, stuz^ce rozwojowi technicznemu, zastrzezone.

no3gpaBiaeM Bac c npi/io6peTeHMeM HOBoro onTMHecKoro npi^eia. Biarogapa peBOj^MOHHOM cMcreMe Advanced Optics System oh rapaHTHpyeT BaM TOHHoe HaBegeHMe Ha ^e.^b m BbicoHaMmee ygo6-cTBO B McnOJlb3OBaHM.

MapKa Carl Zeiss oTJiMHaeTca BeiMKOJienHOM onTMKOM, TOHHocTbo o6pa6oTKM m goirMM cpokom cnyx6bi npogy^MM. Co6jiogaMTe npi/iBegeHHbie HMxe yKa3aHMa no onTMMaibHOMy npuMeHeHMo npui-ueia, m oh cTaHeT BamMM HagexHWM cnyTHMKOM Ha gom/ie rogw.

Bam onTMHecKMM npi/mei Victory Dirange M 3 - 12x56 T* coegui-HaeT b ce6e npu3HaKM m xapaKTepucTMKM onTMHecKoro npumeia u gaibHOMepa. Biarogapa ^TOMy Bw MoxeTe nepeg BwcTpeioM Ha oxoTe tohho onpegeiMTb paccroaHMe go ueiM m pemMTb, 6ygeT iu o6ecneHeHo TOHHoe nonagaHMe c gaHHOM gucraHUMM.

0 0

Post a comment