Podswietlenie wizjera

Podswietlenie wizjera jest wt^czane i wyt^czane przez jednoczesne nacisni?cie (przez ok. sekund?) przycisków (5 i 6). Naciskaj^c i przy-trzymuj^c przycisk (6 „+") moze teraz zwi?kszac jasnosc, jasnosc jest regulowana ptynnie, tzn. zwi?ksza si? tak dtugo, jak dtugo jest naciskany przycisk do chwili osi^gni^cia maksymalnej wartosci. Naciskaj^c i przytrzymuj^c przycisk (5 „-") mozna zmniejszac jasnosc. Regulacja odbywa si? ptynnie do okreslonego minimum. Jezeli przy wt^czonym podswietleniu wizjera przyciski regulacji podswietlenia nie zostan^ uzyte przez trzy godziny, podswietlenie wyt^czy si? automatycznie. Ustawiona ostatnio jasnosc wizjera zostanie zapa-mi?tana, po ponownym wt^czeniu podswietlenie ma ustawion^ wczesniej jasnosc.

0 0

Post a comment