Pomiar odlegtosci

Zaleznie od wersji celownika lunetkowego zmierzona odlegtosc jest podawana w metrach lub jardach. Mierzony obiekt nalezy wzi^c na cel posrodku wizjera (punkt lub krzyzyk). Nacisni?cie przycisku (8) uaktywnia odlegtosciomierz i rozpoczyna pomiar. Najpózniej po 0,5 sekundy zmierzona odlegtosc w metrach wzgl. jardach zostanie wyswietlona przez 3 sekundy na wyswietlaczu (Fig. 7). Jezeli zmierzona zostanie odlegtosc przekraczaj^ca 999 m wzgl. 999 y (poza zakresem wskazania), zostan^ wyswietlone 3 zera „0 0 0" (Fig. 8). W razie przekroczenia zasi?gu albo niewystarczaj^cego wspótczyn-nika odbicia promieniowania od obiektu, a wi?c braku mozliwosci pomiaru, wyswietlone zostan^ 3 kreski „---" (Fig. 9), równiez przez 3 sekundy.

Ponowny pomiar jest mozliwy dopiero po zgasni?ciu wskazania.

Jasnosc wyswietlacza jest sprz?zona z funkj regulacji podswietlenia wizjera, przy wt^czonym podswietleniu wizjera jasnosc wyswietlacza jest równolegle regulowana przyciskami (5 albo 6). Przy wyt^czonym podswietleniu wizjera jasnosc wyswietlacza jest ustawiona na stat^ wartosc maksymaln^.

0 0

Post a comment