Yxog u ocnyxMBaHue

Bam orrn/necKi/iM npi/mei Carl Zeiss He Tpe6yeT oco6oro yxoga. Kpyn-Hbe 3arpa3HeHua Ha iuH3ax (HanpuMep, necoK) He cTupaTb, a cgy-BaTb uiu ygaiaTb boiocahom kuctohkom! Cnegu ot nan^eB MoryT nepe3 HeKoTopoe BpeMa oKa3aTb HeraTuBHoe Bo3geMcTBue Ha no-BepxHocTu iuH3. npocTeMmuM cnoco6 huctku noBepxHocreM iuH3: nogumaTb u npoTepeTb huctom TKaHbo/6yMaroM gia huctku iuH3. flia npegoxpaHeHua ot o6pa3oBaHua rpu6KoBoro HaieTa Ha onTu-Ke, oco6eHHo b TponuHecKux ycnoBuax, xpaHuTb ^pu^eln b cyxoM MecTe u o6ecneHuBaTb xopomyo BeHTun^uo HapyxHbx noBepx-HocTeM iuH3.

npu HaiuHuu noBpexgeHua uiu ge^eKra cnegyeT BbicnaTb ^pu^eI B agpec Hamero cepBucHoro oTgeia. 3a noBpexgeHua, Bb3BaHHbe caMoBoibHbM BcKpbTueM npu6opa u/uiu MaHunyn^uaMu BHyTpu npui6opa, npoi/BBogi/iTeib oTBeTcTBeHHocru He HeceT. npu ^TOM ra-paHTuMHbe o6a3aTeibcTBa aHHyiupyoTca. 70

BU3Up

Bu3up6G Busup7Q
Bu3up66 Bu3up77

Ta6n^a 1

Be^unuHa Ha 1GG m

a

b

c

d

e

ro p

B

2,GG

6,GG

2G,GG

2SG,GG

15,GG

4

1,5G

4,5G

15,GG

21G,GG

11,25

5

1,2G

B,6G

12,GG

16S,GG

9,GG

6

1,GG

B,GG

1G,GG

14G,GG

7,5G

7

G,S6

2,57

8,57

12G,GG

6,4B

s

G,75

2,25

7,5G

1G5,GG

5,6B

9

G,67

2,GG

6,67

9B,BB

5,GG

1G

G,6G

1,SG

6,GG

S4,GG

4,5G

11

G,55

1,64

5,45

76,B6

4,G9

12

G,5G

1,5G

5,GG

7G,GG

B,75

TexHM^ecKMe xapaKTepucTMKM

Victory Diarange M3 -12x56T*

KpaTHüCTbyBenuHeHua

3 x

12 x

^$$eKTUBHHH fluaMeTp o6teKTUBa (mm)

44

56

BblXoflHo« 3panoK (mm)

14,7

4,7

CyMepeHHbH Ko3$$u^eHT

8,5

25,9

none 3peHua (m/100 m)

12

3,5

PaccToaHue flo rna3a (mm)

90

fluana3oH perynupoBKu fluonTpuH (dpt)

+2/-3

OTcyTCTBue napannaKca (m)

100

fl«ana3oH perynwpoBKH (H = BepT«./S = rop«3.) (cm/100 m)

H = 1S = 100

nepecTaHoBKa Ha Kaxflbö mennoK (cm/100 m/ I nch/100 Yards)

1 cm/ 0,36 Inch

UupuHa (mm)

84

Bbicoia (mm)

63

flnuHa (mm)

360

Bec 6e3 (r) 6aTapeHKu

975

Bec (r) c 6aTapeH™

995

MapKupoBKa B cooTBeTCTBuu c flupernBo« 89/336/EWG (EMV), CE c U3MeHeHUSMU 93/68 EWG

^MC EN 55022: Knacc B (sMuccua noMex) u IEC 61000-6-2 (noMexoycTomuBocTb)

Aa3epHbiü AanbHüMep

Knacc IEC 60825; 2002

Knacc 1

flnuHa BonH(hm)

904

fluBepreH^s na3epHoro nepeflaTHuKa (Mpafl)

1,5

fluana3oH u3MepeHua (M/yards)

10 - 9991

ToHHocTb u3MepeHua (m)

±1 flo 600 m/± 0,5% cBbiwe 600 M

flnuTenbHocTb u3MepeHua (sec)

0,5

MHTepBan u3MepeHua (sec)

3

flnuTenbHocTb oTo6paxeHua (sec)

3

Pa6oHaa TeMnepaTypa(°C)

ot - 25 go + 50

TeMnepaTypa xpaHeHua (°C)

ot - 35 go + 70

TepMeTuHHocTb

BofloHenpoHuqaeMbM/a3oTHoe3anonHeHue

BaTapeHKa

1 x 3 V CR 123A (CR 17345)

CpoK cnyx6b 6aTapeHKu npu TeMn. ot+ 20° flo + 25°C

Hucno u3MepeHuH > 5000

CpoK cnyx6b 6aTapeHKu npu TeMn. - 30°C

Hucno u3MepeHuH> 700

1 Pafluyc fleHcTBua 38bhcmt ot pa3Mepa u cTeneHu oTpaxeHua o6teKTa, a TaKxe ot noroflHbix ycnoBu« u HanuHua apKoro KoHTpoBoro CBeTa.

1 Pafluyc fleHcTBua 38bhcmt ot pa3Mepa u cTeneHu oTpaxeHua o6teKTa, a TaKxe ot noroflHbix ycnoBu« u HanuHua apKoro KoHTpoBoro CBeTa.

3anacHbie Macro gnn onTMHecKMX npwuenoB Victory Diarange MB -12x56 T*

HeonpeHOBbM Koxyx

000000-1392-256

KpbiwKa 6aiapeMKU

521697-8003-000

Kolb^o Kpyrioro ceneHun gin KpbiwKa 6aiapeMKU

000000-0153-856

Pe3UH0B0e 3a^uiH0e K0lb^0 gin OKyinpa

521600-8016-000

npMHaflne^HocTM gnn onTM4ecKMX np^enoB Victory Diarange1 M3-12x56T*

npoBogHoe gucraH^uoHHoe cnycKOBoe ycipoMciBO

529223-0000-000

I Pe3UH0Ban cBei03a^uiHan 6ieHga 528375-0000-000

I KoMneHcaiop cHUxeHun nyiu

521961-99=

1 npuHagiexHOciu He Bxogni b KOMnieKi nociaBKu!

2 YKa3aib iun 60eK0MnieKia.

B03M0XHbl U3MeHeHUn B iexHUHeCKOM UCnOlHeHUU m KOMnieK^uu, npou3BoguMbe b ^elnx gaibHeiïwero coBepmeHciBOBaHun U3geiUM.

Jol döntött, amikor ezt a celtavcsövet valasztotta. Az eszközben alkalmazott Advanced Optics System biztositja Önnek a celzas pon-tossagat es a magas foku hasznalati kenyelmet.

A Carl Zeiss markat a kivalo optikai teljesitmenyek, a preciz kidol-gozas es a hosszu elettartam jellemzi. Kerjük, tartsa be az alabbi hasznalati utasitasokat, hogy a celtavcsoben rejlo lehetosegek minel jobb kihasznalasa mellett az eszköz sok even at hüseges kiserotarsa legyen.

Az Ön Victory Diarange M3 - 12x 56T* celtavcsöve egy egysegkent egyesiti a celtavcso es a tavolsagmero tulajdonsagait es teljesit-menyet. Ezaltal lehetoseg van a megcelzott vad bemeresere, a celtavolsag pontos megallapitasara, es hatarozhat afelol, hogy a tavolsag biztos talalathoz vezet-e vagy sem.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment