Pietro Beretta 6.35

6.35 mm. Beretta Type 1915

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 179133

Imagen Pietro Beretta CalPistola Pietro Beretta

6.35 mm. Beretta Type 1915

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 179133

3 :iMT!iiiiIiiiTliriibiuIiiMliiiThr>ilu™iiiriliii7hMihmtiii<limfti l.'t' l 11' i' 1 m ^f 'ffy,':' im' i '."j "

liiiTliiiiliinliinlin^iMlutTliMHii^iiiilMi'liiiiliinliiNliinl

6.35 mm. Berretta Type 1919

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 601287

32. H*. UJ. "Uonotla" should bo TJ«ona._

1919 BerettaBeretta 1919 Gardone

6.35 mm. Berretta Type 1919

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 601287

32. H*. UJ. "Uonotla" should bo TJ«ona._

'u'-11' nil' ; r "1' '1''1'1'1 ij1"1111111'''1 ¡J 'II|I|I 11 ¡¿Hjjl'I.U TJ' n j 111111 • 11 w I. I ■ I f 1' I' ITIMI; M' 111'' 1 m CJ11 Ij«i I

1hi futti ItltlTlliltlllhtlTloilllt'l^'i;)!! (tf 11ii f. -tv!! i r, ji g" 11! 111,

'¡niilii^iMiliniliiiiliiiiiiiilii'l.iiiin? mini*!-' ' *

1hi futti ItltlTlliltlllhtlTloilllt'l^'i;)!! (tf 11ii f. -tv!! i r, ji g" 11! 111,

Beretta 318

6.35 mm. Beretta Mod. 318 (1934) Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 622297

'¡niilii^iMiliniliiiiliiiiiiiilii'l.iiiin? mini*!-' ' *

Baretta Gardone

6.35 mm. Beretta Mod. 318 (1934) Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 622297

Jieffeco Automatic PistolMelior Semi Automatic Pistol

6.35 mm. Beretta Bantam Mod.

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 79564 A

111 IJ • I ' I' I' I' 1111 M 111 ■ I ■ 111111111 Ij 11111! 11,11,1 M 1111111111111111111

iSRAft

6.35 mm. Beretta Bantam Mod.

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 79564 A

Was this article helpful?

+4 -1

Post a comment