Iu Standard Double Nine 22 Pistol

High Standard Double Nine

rill f'l fVt't" t'l i': it p: .1 it ; 1 »1 : i t t't : i iV

No. 583 .22 cal. HI Standard Mod. "Double Nine" High Standard Mfg. Corp. Hamden, Conn. No. 844684

rill f'l fVt't" t'l i': it p: .1 it ; 1 »1 : i t t't : i iV

Standard Double PistolHigh Standard 107

.22 cal. HI Standard Sentinel (Mod. R) High Standard Mfg. Corp. Hamden, Conn. No. 18928

No. 582

.22 cal. HI Standard Sentinel (Mod. R) High Standard Mfg. Corp. Hamden, Conn. No. 18928

No. 582

jjjj I' I' 1' I' Mj«1' I »1' I' i M '»' I' M I' I ' I 'j '»»| 11»I' 111»I U »I' 11 M IH I M HJ11 > | ' 11 t M ' ' t 'I H ' |' >' I»< ^ »»'I' I' \«11 \' 1 jj ' I H ' I»111' |»I 11»111111». |»| ij' 1111| i j 11

WImi'IiiiiIim^Iiiii i r 1111 i mI t f i i 1 i i i^l i ii i I i i iTl 1111111 n liMilimlimliml iiiiliiHliiiiliinliinlimliMiliinliiii iniin iTIiii iliu^limliitTiniilii Ml>iiiliii?tMiiliiiTliiiilti^!ii(ihiiTliiitlii^?1tiiiiTmlitiiliiiTliiiiltiiTliMitim[ff

Tramps Terror PistolTramps Terror 22cal

No. 584 .22 cal. H & A Tramps Terror Hopkins and Allen Norwich, Conn. No. 1769

■ l'i'pi j'l11111)i11|'i111i|ni|iMJI11MIi|'ii|nIJiiiIIii|'ni'iij'miu| hmujkm'I1 i'iii'na)»«'iti>[<m11mtn)rinugiiinmtinn-^jiiiinnii■ t

IhiiIiimI 3 1 4 i 5 •«(, iTttiiiImiliinilinfim!rhT1(i11)iiTTtnnIni'tm>l i'n!imi!rnilmip11i'T

Beretta Cal Gardone

IhiiIiimI 3 1 4 i 5 •«(, iTttiiiImiliinilinfim!rhT1(i11)iiTTtnnIni'tm>l i'n!imi!rnilmip11i'T

Identify Guns

No. 585 .22 cal. H & A XL No. 1 Patented Mar. 28, 1871 Hopkins and Allen Norwich, Conn.

"' * * " " * ««•».•'« «^'•M '-'"V, i'I'VI. T T Vt « «;«.«.*,.:.,«!«| V f. u FT

Was this article helpful?

0 0

Post a comment