Tower Bulldog Revolver

lllfi infill i!iii?Iii til ii iTill ii

I 5 1 ei 1 7i 1 8! 1 9 I liiiilMiHiiiiiiiiihinlniniMiliiiiliinliiiili

lllllllllllllllllllltlMlllllllllllllllltlllllllllM

if ! if »i it i MI itiilir iittnlir r?ii iir linTtn II iiinliitr tu i?i Kit fuT^iuf tf t<nli* iilnVfii ittfi r'?liitt!r m f i

British Bulldog Cal

No. 689 .32 cal. British Bull Dog Maker unknown

Tower Bulldog Revolver

No. 689 .32 cal. British Bull Dog Maker unknown

■i j ■ i ■ I ■ I ■ i ■ I 11 ■ I ■ i ■ (< I . i ■ i ■ i ■ i .j. HIM'i'i'f'l J'f|'l'|U.|.| J.|l|.tHt|l|.MI

Bsr mill mliiuliinliiiilir^liiiilii'i'J

Cal M51 Magazine

No. 690 .32 cal. Chinese Copy of

Smith and Wesson Note spurious markings, a Chinese custom Maker unknown

jfllpllj!llllllllllllllllllll y 1 D:

No. 691

.32 cal. W.C.F. Colt Frontier Mod. Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 341796

British Bulldog Revolver Cal

No. 691

.32 cal. W.C.F. Colt Frontier Mod. Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 341796

Tower Bulldog Revolver

No. 602

.32 cal. Colt Police Positive Special Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 93444

No. 693 .32 cal. Colt Double Action Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 25174

Pistola Colt Hartford

, .----r-T---.-----.----,--,-T-1—----r-1-----,-1-1-,- - »Z LZ 9t . 4z tfz , ■ UZ \7. 3z t$T! , «Tl Z\ 91 i?l «^t CI Si I t T^Ti £ • ¡9

i uz I 9tz sjs , cz . lip. ite . oz «|i j tji «( > fli ■ Mi ■ &i . ai i 11 . m < e l !♦ liTv ■ 1 • : : ! :-;•.•.•:;••,,, = ■•• ■■.;■•' v ••\si!ii-i|iinSlilll!l!l|l!illi'iil!'l'!,«|,!i'!l,i':Hn»«ftr^Ji*tlr9llllttKl9tt9H!lll

No. 693 .32 cal. Colt Double Action Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 25174

'} j ''''''' <' " '" tl'''1 " '1'11 *m ' 1'1'1' 111' i " 'j iii. 1i|'i')mijm»1"«|i|i|im|

• »in s^f* 11) tt* tTiif i iti t: i >*t itTii i»»I» uTiTt t i fiTifiii • i!nf(iiij.>?; (iTii>tift*^^iiiiiiitTiti>t' t i

UllRlliilt'.niiiitlli

' i 11' 1111 p n I' I 'j' I M'I 11'111" ''' M"''' 'J'n»nn»ni»n| ill ml;tuiii?iiitit1iiiiln»rJiiuIiii»li*Vrit»Miiiniti

"iiiiihinlitiilimliHtln'iu

UllRlliilt'.niiiitlli

' i 11' 1111 p n I' I 'j' I M'I 11'111" ''' M"''' 'J'n»nn»ni»n| ill ml;tuiii?iiitit1iiiiln»rJiiuIiii»li*Vrit»Miiiniti

"iiiiihinlitiilimliHtln'iu

Tower Bulldog RevolverColt Pocket Positive
No. 694 .32 cal. Colt Pocket Positive Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 66201
Dickinson Revolver

No. 695 .32 cal. Colt Police Positive Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 138083

Gecado Model Kal Gun

No. 695 .32 cal. Colt Police Positive Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 138083

Was this article helpful?

0 0

Post a comment