Mauser Wtp Manual

801 'ON uiBdg 'jcqig A BziunSnj^ 'eSemlxia 3JJIBJ\ turn SC'9 S9I °N

Jieffeco PistolMauser Rifle Identification Guide

801 'ON uiBdg 'jcqig A BziunSnj^ 'eSemlxia 3JJIBJ\ turn SC'9 S9I °N

|iili|iili|iH{|Hli|uii|nM|uii|ini|M!i|ini|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii|iiii!iiii|liM|iiii| _!aJ_Iii ^ loi' ¡ '"''I»"'J""IJr"'^"'''4"'I'"""^"'i""[¿'"I11 "Ig"1 " 11

foOSdV]

111' 11111111111111 11 11 II 11111111 h I' 111111111111111* 11111111111

ro5Sdvi váyya)

I I > 111 i I I I I I 1 I . t , I I I , I , I , I , I , f, I , I , i , I . f , I . , I . ! . ! ,

Mauser Wtp

uiedg 'jeqig turiqumjog ouoSajg

uiedg 'jeqig turiqumjog ouoSajg

N. , ...^ii., .¡Ii |mi|i...|nii|iiii^ii|iiiijini¡ini¡n,ijn ,n. .. , ^ . |¿¡'''l""[«"'l""|¡¿"l""|j¿"l'!"')¿'"t''"ij,'"l""ll"'I""|¿"'I""t¿"'i""¡¿,'"i"-''1'"'

il H 111111111' 11111111111111 11 1111111111111111111111111111 !'i 1: 11111111111111111 r Pi 111111111111111111 h t i 11 h 11 h 1111 h h 1111111111111

Mauser Wtp

9Z.S8 on aouBjjj 'auuoÀcg auuoXeg sanbijEuioiny sauuy.p '0J1\T a 'ffV'W "lui SC'9 €91 'OH

Mauser Wtp Magazine

9Z.S8 on aouBjjj 'auuoÀcg auuoXeg sanbijEuioiny sauuy.p '0J1\T a 'ffV'W "lui SC'9 €91 'OH

r'f^l"^"1 1 ^'"ÍJ-Vi"*1 J",1 ' j 1 111"j i '1 ' ^M11^ "1 'i HH |KI»|lf HJM II j I > 11 j M > I ) I Mry^IJ^MM^n^^^^^ f.|MI|llll|llll|IHI|»l^

Uni.1,1.1,1,hf,nhMln.Mil'nhhl,!,hi,r,i,1,1,1,1,1, I, i, l, i, f1, i. f. i, I,, ff?î7Î lïïmnli Pi i. í i • 111 iTli ¿íFí ¥ a 11 ■ fíl rli i1 l'i u Í'ikIn i 1111 liî ( 11 ufi n 11 lili I.SÎC

7T "' W"? »Iff1 '8g1''1'' 'J""11 PSffl" ',|"'i'"i' i i))i ij

I imltf n iiKi I II M in ii 'in' ill n IiinIih i'tll Ml'lillrhTlniilf^i^iitUimlwiifrinliiuli i'Tlii uli i]

11 j 11111111111111 y ii 111111111111 ij 11111111111

iiiiIiim!iiiiIiimiimiilinli :i i, i.'iiliiiihiiiliiiiliiiilni :i:!iiüiii;:liii'!iiii!ii'n!iiiiliiuli

Martin BascaranMartian Bascaran Eibar

No. 166 6.35 mm. "Martian" Martin A. Bascaran Eibar, Spain No. 277

111M111111111111 y 11111111111111 y 1111111111H11 y 11' 111' I' I' IM y' 1111111 . I i 111 y 111111111 r.i 111 y 11111111111111 y 11111111111111 y 11111

iiiilr,3''i!!'i!Mlii'i!i '^ii liifliiiiliiMliiiiliinlMiiliinllliiliinliliiliniliiiilimliiiiliiM ^ii:ln!^iiili.nliiiiliiHlitiiliinlitiilii*!,iiil!' ''mill™':. • 111*iit■ i! "¡hhIii'mIhii!

Y11111111111111Martian Commercial

No. 167

6.35 mm. "Martian" Commercial Martin A. Bascaran Eibar, Spain No. 6487

jHi|i|,|i|ij'U|ii'|.|i|in|M 111 ■ i ■ I ■ 111 ■ I y 11' i11111111' i y ■ I' I" 11 I n n' i 'I 'J1111' I ■ I' t ■ 111 y 11 ■ 111 n n' 111 y 111 ■ i ■ I ■ t m " y 11 > 1111111 ■ I ■' y I > I n»,

"cl %•.!• "'--.nil"® i-i|iin!iii'!iii'tuiilii°1''iiliiiTliniliil?l I'l'lM^MilimliMiliinliMilitM^ 'v.iiuiiMilif.iimliiiHiinlMi'iliiiiliiifl

1111! n iT111 r 11 T I M ! 11 M ! ■ t »Ti I n IJ! : 11 ? I f 11 i 11 • M ! I t'n 11 r •'! i i*?l I!!»I uTTf 11

Mauser Wtp Magazine Oberndorf Type

No. 168 6.35 mm. Mauser 1910 Type

(Early issue) Waffenfabrik Mauser, A.C. Oberndorf a/N, Germany No. 14676

"(N'^l'j'W; '|ri'l.in|inli|'HM|<l^llH'l'|'|l|ll "J 111 i r| i |in|i|ijm |j i

■1)'1' I'' 'J''11' 111' I ■ | ■ I ^»1»|' I»|«I ■ |' I 'j ■ I' I'»■)1'' >" ^''' i' " I " '''! 'J'" I'

frVlTm niim 5i t Miiii'iL*!T . IiiuFiiiiIiimIiiiiIiimIiiiiIi: *!llll1lll?illll!mfl i:,' .*'1! 1'lllinllHll

Mauser Wtp Magazine

■1)'1' I'' 'J''11' 111' I ■ | ■ I ^»1»|' I»|«I ■ |' I 'j ■ I' I'»■)1'' >" ^''' i' " I " '''! 'J'" I'

frVlTm niim 5i t Miiii'iL*!T . IiiuFiiiiIiimIiiiiIiimIiiiiIi: *!llll1lll?illll!mfl i:,' .*'1! 1'lllinllHll

Mauser1910

No. 168-A 6.35 mm. Mauser 1910 Type

(Later issue) Waffenfabrik Mauser, A.G. Oberndorf a/N, Germany No. 276655

''' M "' '.''' '4)'1''" '" I;' y''.»* rJ" 11 > ■ I ■ i * I < I ■ "j.» I»i ■> ■ ] ■ n yjsk!

1 ■! r I > I it 1111111 ffl h 11! 11 iTl 1111111 111111 iTi 1111111 iTl il 11111 n I i 11 t ! mTi 111111 : t r • Ii t "t 111 i T i r"! iintnitliirtli i" Inn

No. 169 6.35 mm. Mauser Mod. 1914 Waffenfabrik Mauser Oberndorf a/N, Germany No. 365496

Mauser WtpWaffenfabrik Mauser Oberndorf

No. 169 6.35 mm. Mauser Mod. 1914 Waffenfabrik Mauser Oberndorf a/N, Germany No. 365496

ij 111 1111 11 1111 m 111' 111111 1111 i ij i 11111 1111 1111 ij 11111 11111 111 iij ljl|l|l|l|l|l|liyi|l|l|l|UI|l|IJI|l|l|l|l||||| y I 11 111 I 11 I I 111 IJ I I

nltii^iiiiiiM?Iitiitiiuliiii!iiiTiMiiliiMli(iiliinliiiiliiiTl4ttilil7niiittiii>lii[ttiiiTliiiiliii?lHiili Iinlnn':."1 :minilMiliinliliiluiil»iilmilll®linilii^ni]^:i; nfüiiihm hiiinl

Mauser Wtp

No. 170

6.35 mm. Mauser W.T.P. Mod. I Waffenfabrik Mauser, A.G. Oberndorf a/N, Germany No. 14527

Mauser Wtp

No. 170

6.35 mm. Mauser W.T.P. Mod. I Waffenfabrik Mauser, A.G. Oberndorf a/N, Germany No. 14527

¡¡C?'1'1 'I' 1 'jj^j11" P' '.I'' ' If" I' cj I j' 1' n j.1 i I; nj Rl M' I'1''"!,]'1'' ':'■' I''' |1 < 'j' 1' I' I' | Uli u y 11' IU' 1' 111' I 'j'

['"«^^•"^••M'ltti^iftiltiiTliiiiliitiliijilir,^,,,,!,,^^,,,,!^,/^!;,^,!,^^,",^,!^ itlitnf ii iTlnr ill i nlii ii ir i nl uuIiiTTii iüIu ft i hi i!*i ''^tm iJuV

['"«^^•"^••M'ltti^iftiltiiTliiiiliitiliijilir,^,,,,!,,^^,,,,!^,/^!;,^,!,^^,",^,!^ itlitnf ii iTlnr ill i nlii ii ir i nl uuIiiTTii iüIu ft i hi i!*i ''^tm iJuV

Waffenfabrik Mauser Oberdorfan

' ■ I'»' I"11«I ' t' I ■ t' i ■ n I ■ (I n j ■ r 1111 n 11 111 n r > j 11 n

'•'lIlitlllllllltllllllllMllllllllillllllHl'llllllMMllllllMMlllllll lnllll||,|M|||M|„i|,M|t||

111 |i|iM|i|i|in|i|i|iigi|i|i| I j 111111 ijiiiinniniiiijii i ^t i hi ! 11 iTi 1111111 n ti 1111 niTl 111 ii 11 i't u 11 ti l m 1 in 111 tiTl 11 n 11 iTil i ii I ii i '1111111 ii'^i 11111 • iVil

Mauser Wtp

'•'lIlitlllllllltllllllllMllllllllillllllHl'llllllMMllllllMMlllllll lnllll||,|M|||M|„i|,M|t||

Mauser Wtp

No. 172

6.35 mm. Mauser W.T.P. Mod. II Waffenfabrik Mauser Oberndorf a/N, Germany No. 61873

1111 j 1111111 j 11111 m j 11111111111111 ij 1111111 j 11111 n [ 111 p I ip 11| r) rji j 1111' I j 1111' I 'j 11111111111111 y 1111111 j 111111 ij 1111111 j u 1111 y 1111111 j 111111 iy 11 T) 11M11113 .1111 u! I Ii I In 111 Ii iiTiti 11 Ii IM! II uti I m ti I it 111 I II I Ii I^fii 111111'Mi Hl Ii i'iTtf M >lti"lii 111 I >V miiiiiiliii'l 5 ""! • > iTir Iiil)ii?titi4hn?li 11 liiiiTtiiiili) iTIiitr fill?]»! CI tilTtli ■ III! i i't 11 Iii: i'Tliii i fit"!

Mauser WtpPistolet Rochat

No. 173 6.35 mm. Mayor Swiss Pat. No. 86863 issued to E. Rochat Francois Mayor Lausanne, Switzerland No. 510

Francois MayorMauser Wtp

____in i m i ' mipn m m in in m |i m mill11 » t •. M

» 1 « i ' i ■ i 'j ■■ : 11 ' i ■ ] ' i ■ t ■ i m i n 1111 n 111 j. 111 n ( |, ) i, n i ( u, 111 n |, i,, t,,, _j!-a]-1!-s!-»!

[GKAf-' LAPSCQJ

if * ¡"TT" 7 '4 , J,-7-1-5----IS-IT-ÏJ7--n IIhIhIiIuÎi'H1:!"' 'l'IillîllIIltlIItllIllIllÎîlllllIlIlTlilIlll10 ' 'l'illllllinll 'llMllllllll

. •'WII'tblllWlllllmlHIlllllllmilllifllllllM

No. 174 6.35 mm. Melior - Old Model Sold also as the "Jieffeco" Robar et DeKerkhove Liege, Belgium No. 13690

Disassemble MeliorRobar Guns

iiiiliiiiliiiiliiultiiiliiti!iiii$iiii!iMiliiiitit:i!iiii!i

No. 175 6.35 mm. Melior Mod. 1920 ("New Model") Robar et Cie. Liège, Belgium No. 90590

■ 111111111 > 11111111 j n i i'l i |ll i |l i ij'l i ' 1 'j ' 111 ' 1 ' i n ' i " y 1111111111111 y 1 m 11 • i m 11 11 ij 1

M ■ i)m1 iMi f i >i?il 111 ! 11M t M 1(111M1) t < < h i iTil III til M ll 11 il) t M lit 111II )Tl <11111 iTTi 11111M l'l 11 Ml 11 l'Tl III111 I^TI I%|Ù1|h3|II|I|imI|II|I|II°I|II|I|I|ÎI|II|IiiiX

Mauser WtpHandgun Melior

No. 176 6.35 mm. Melior Mod. 1920 ("New Model") Change in grip safety Robar et Cie., Liège, Belgium No. 102971

[GRAri i m ! 1 j ' h i ' i ' 1111111 y 1111111111111 i y 11111111 ! 11111

— 3 4 ..im^nliinliinliiiïliiiilp'Iimlimi,!)>ml MtthiMl 111 it ii'm! • • m i i m ti '■'fliHilr^Miili *.|iiliiíliii ° iiiiIim'íi.iiIi.hI,...!,, "imili" .iiilitülHiiliiñliiiilniÍlii

Melior New Model 1920

No. 177 6.35 mm. Melior Mod. 1920 ("New Model") No grip safety Robar et Cie., Liège, Belgium No. 112507

figgl'1'! 'J'"!' i 'I T';rp y'I gjggjl ' 111111 j 111111 i|nr|i I iji i'I ' I'111 ' i

Mfiluiiliiu1'! iNinLillnnlniiliu'liiiiliHiliiiiliinlMiiliiniiiiilinTliiuliinliiiiliinlMMliiMli

(GRAgJ lAPSœl

IiImI llItllllTIlll lili m IlluttllTllMllMItlirilllI nillll IhmI lili {llVíltIilllll'Íll 11)1 ! l'ulmifl im!:

Mfiluiiliiu1'! iNinLillnnlniiliu'liiiiliHiliiiiliinlMiiliiniiiiilinTliiuliinliiiiliinlMMliiMli

Mauser WtpPistole Menta

No. 178 6.35 mm. Menta August Menz Suhl, Germany No. 4863

j i ' ■ ■ i ■ » ■ i ' . ■. • I ■ ■ • i ■ " I ■ I .J ■ I ■ I.. ■ i.. ■ I ■. y ■ ",|'"''!'l'i'l'iy'M|..i| y I'l'I'l'i'lii'J

il I l^fl iMI lu m! 1111 ! Il M il I II II I iTllir 1111 iTll U J III M II 111 í) I iTi 111 I ItlîTillllf IIM* Il M11 [T'líl lililí llllllllíll«llllHllllllinlllllhll?llllllllM¡llll!ll»llllllll ^lií ■ ■ ■ Il ! i llll':!l iBRim'ii

Liliput Pistolet

No. 179 6.35 mm. Menz Liliput August Menz Suhl, Germany No. 5708

fGRAfi lapscg)

' j i ' " ' | ■ i ' | ' i 'j ' i ' 11 i ' | i -j h • | ■ i ' | "j"'

nu lill?iiiii"lil nil lulu i^Ik 11 li inlt irtltiMl ■■ lllit m)ii il lit iTIkii Ii/iTIii i ■ IiimI i nr Ii ii^lf i ,, J, (, i M i 11111M lTh ■ I ■ IM I? 1111111 < iTl 1111111 iT IMI > Ei ■ 11 ) 11 ! > < (Tl ■ ■ 1111 1111111 "h 11 < 11 /m 111 ■ > 1 ■ IM t

No. 180 6.35 mm. Merke Probably Fernando Ormachea Ermua, Spain No. 3654

Revolvers Merke

No. 180 6.35 mm. Merke Probably Fernando Ormachea Ermua, Spain No. 3654

■ I . r... t ■ j M ». ■. ■. M ■ « > | ■ t M > »J ..I.. ■ ) ..J ' 11 'j ' I ' [ ' [ 11 ' 11111 ■ I ' I ji.1 [ 11 > | ' I Ij-MM^I m 11 ' I ' IJJ ' gmin ipi

No. 181 6.35 mm. Pistolet Mikros Mre. d'Armes des Pyrénées Hendaye, France No. 3370

Pistolet MikrosPistolet Mikros

No. 181 6.35 mm. Pistolet Mikros Mre. d'Armes des Pyrénées Hendaye, France No. 3370

I 'J ' 11 111 I 111 ' 11 M | M I 11 I l | I I ■ 11 I y I 11111 I 11 111 I | Ij I 11111 I 111 111 | y i |i, i iiiiI(ii?IiiiiIii iTIitnli inii i iiIim?Ii til hiiTf iiiiIi im!ii it IiiiTIiim hiVfti i iiIiim Imtlimliinli ■•?lmil t

PI IJIIIIIIIIII liny ll'lllll.

11111 y 11111111111111 IJ 11111111111111 IJ 11111

Was this article helpful?

+1 0

Post a comment