Anvndning Av Vapnet

OBS! Ladda aldrig vapnet förrän Du är beredd att skjuta. Ta alltid ut patro-nen sä fort du skjutit färdigt. Kliv aldrig över ett staket, klättra tili ett träd eller ett jakttorn eller hoppa över ett dike med ett laddat vapen. VARNING! Försäkra dig alltid om att pipan är rengjord innan du sätter i en patron i patronläget. Avfyrande med igentäppt pipa kan orsaka allvarliga skador pä vapnet och skytten.

- Laddning utförs pä vanligt sätt för ett vapen med slutstycke. Höj slutstycks-handtaget och dra det sen tillbaka. När slutstycket pressas framät, förs patronen in i patronläget och genom att vrida handtaget nedät blir systemet läst och mekanismen spänd. OBS Om vapnet är försett med KEY CONCEPT® säkert lässystem kan vapnet öppnas och handhas endast när det är uppläst.

- Säkringen är i princip den vanliga pä/av typen. När den används (utgängslä-get) läser ocksä säkringen slutstyckshandtaget i den lästa Positionen. I den främre Positionen är säkringen AV, vilket visas genom ett rött varningsmärke (E). Om mekanismen ocksä är spänd, är det röda varningsmärket (F) synligt bakom slutstycksmuttern. Det röda märket pä nyckeln (H) är ocksä synligt, om vapnet är försedd med KEY CONCEPT® säkert lässystem. Vapnet är sedan klart att AVLOSSAS.

För säkerhetsskäl har till funktion av säkringen tillagt, framför säkringstangen-ten, knapp (G), som skall tryckas för att frigöra läsning av slutstyckshandtaget och göra mögligt att ladda eller plundra vapnet som säkrat. OBS! Mekaniska säkringen har avsett för att hindra skottlossning om av-tryckaren trycktes oavsiktligt. Mekaniska säkringen och andra säkerhets-anordningar hindrar endast dels skottlossning med anledning av andra orsaker. Säkringen är endast en mekanisk anordning. Den ersätter inte sä-ker vapenbehandling.

0 0

Post a comment