Battueriktmedel Bild

Sidojustering kan göras genom att flytta körnet i sidled. Flyttas körnet tili höger, flyttas träffläget tili vänster. Höjdjustering sker genom att byta körnet (7.5 -9.5 mm) eller att förändra siktskivas höjdjustering. Varje 0.5 mm förändring av höjden eller i sidled ger ca. 12 cm träfflägesförändring pä 100 m. Vid byte av det laxade körnet mäste kornskyddet avlägsnas genom att pressa det bakät frän mynningen. Knacka körnet i sidled. Se tili att ha ordentligt stöd för kornklacken när körnet knackas i sidled.

Höjdjustering av siktskivan (2) kan förändras, efter lässkruven (1) har lossats, genom att knacka siktskivan försiktigt i höjdled.

0 0

Post a comment