Ammunition

OBS! Försäkra dig alltid om att du använder ammunition av rätt kaliber för detta vapen. Använd endast fabriksladdade patroner av hög kvalitet. Användning av hemmaladdad, handladdad, omladdad eller annan icke standard ammunition upphäver garantin, och kan förorsaka allvarliga skador pä vapnet och allvarliga personskador pä skytten eller nâgon annan. Felaktigt laddad ammunition kan vara ytterst farlig. Använd alltid ammunition som uppfyllerde prestandastandarder som fastställts av in-ternationella kontrollanläggningar (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Instjtute, Inc. (SAAMI) eller Commission Internationale Permanente pour l'Épreuve des Armes à Feu portatives (C.I.P.)). Använd aldrig patroner som är smutsiga, vàta, korroderade, tillbucklade eller skadade. Olja inte in patronerna. Alla dessa saker kan göra ammunitionen farlig, och kan förorsaka skada pà vapnet eller personskada pà skytten. LADDNING AV MAGASINET

Magasinet kan laddas genom att patronen trycks ned i magasinet närslutstyck-et är i öppet läge. Det löstagbara magasinet kan ocksà laddas skilt fràn vapnet. OBS! Det säkraste sättet att hantera vapnet är att säkra det innan slut-stycket stänges. PLUNDRING AV VAPNET

Av säkerhetsskäl skall säkringen alltid vara i "PA"-Iäget när vapnet plundras. Magasinet avlägsnas ur vapnet genom att man trycker uppàt pà främre sidan av magasinbotten samtidigt som magasinspärren dras bakàt. Spärrknappen finns pà främre sidan av magasinet och magasinet faller ned i handen när man trycker pà den med pekfingret. Magasinet kan sedan plundras, eller transporteras laddat.

En patron kan avlägsnas ur patronläget medan vapnet är säkrat, genom att man trycker pà knappen som spärrar slutstyckshandtaget och öppna slutstyck-et. Därefter är det lätt att avlägsna en patron som hàlls av utdragaren.

0 0

Post a comment