Anvndning Av Vapnet

OBS! Ladda aldrig vapnet innan du är beredd att skjuta. Avlägsna alltid patronerna ur vapnet sâ fort du skjutit färdigt. Kliv aldrig över ett staket, klättra inte upp i ett träd eller ett jakttorn eller hoppa inte over ett dike med ett laddat vapen.

VARNING! Försäkra dig alltid om att pipan inte är igentäppt innan du sät-ter i en patron i patronläget. Avfyrning med igentäppt pipa kan förorsaka allvarliga skador pâ vapnet och skytten.

- Laddning utförs pà vanligt sätt för ett vapen med slutstycke. Börja med att hö-ja slutstyckshandtaget och dra sedan slutstycket tillbaka. När slutstycket pressas framàt, förs patronen in i patronläget och genom att vrida handtaget nedàt làses systemet och mekanismen späns.

- Säkringen är i princip av den vanliga "PA/AV"-typen. När den sätts PA (bakre läge) làser säkringen ocksà slutstyckshandtaget i det slutna läget. I det främre läget är säkringen AV, vilket syns av ett rött varningsmärke (E). Om mekanismen ocksà är spänd, syns det röda varningsmärket (F) bakom slutstycksmut-tern. Vapnet är sedan klart att AVFYRAS.

Av säkerhetsskäl har tili säkringsfunktionen fogats en knapp (G) framför säk-ringstangenten, som du tili exempel kan trycka ned för att öppna slutstycket för att ladda eller plundra vapnet medan det är säkrat.

OBS! Den mekaniska säkringen äravsedd att minimera r is ken föratt vapnet oavsiktligt avfyras. Den mekaniska säkringen och vapnets andra sä-kerhetsanordningar erbjuder endast ett partiellt skydd mot att vapnet avfyras av andra orsaker. Säkringen är endast en mekanisk anordning. Den ersätter inte en säker hantering av vapnet.

0 0

Post a comment