Atgrder Innan Vapnet Tas I Bruk

Innan du använder ditt nya vapen bör du avlägsna skyddsoljan, som varje ge-vär förses med innan det lämnar fabriken.

- Torka av överflödig olja fràn slutstycket och làdan.

-Torka av överflödig olja fràn patronläget. Avlägsna sedan oljan fràn loppet ge-nom att dra en mjuk tyglapp genom pipan, fràn làdan till mynningen.

- Kontrollera att det inte finns överflödig olja i stötbotten och pà làsklackarna (märkta A) och att alla ytor (A - C) (Bild 2) är lätt inoljade.

- Kontrollera att sikte och korn är rena och att det inte finns smutspartiklar pà dem.

- Kontrollera med inkluderad Torx-nyckel att de tvà stockbultarna 1 och 2 (Bild 1) är ordentligt àtdragna.

- Kontrollera, att pipan inte ligger an mot framstocken. Ett ca 0.5 mm tjockt pap-per skall lätt kunna föras in mellan pipan och framstocken längs hela pipans längd.

- För in slutstycket och gör en repetering för att kontrollera att mekanismen fungerar klanderfritt.

- Slutstycket avlägsnas fràn geväret genom att det dras bakàt samtidigt som slutstycksspärren trycks ned (D i Bild 5).

Sedan du gàtt igenom kontrollistan ovan är ditt gevär färdigt att provskjutas. Vid användning av ev. kikarsikte bör fästena och siktet monteras före prov-skjutning. Använd endast fästen och ringar av kvalitetsstàl som tillverkats för att passa SAKO:s laxade kikarskena och kikarsikte av god kvalitet. OBS! Om du efter att ha last denna bruksanvisning, har nâgra frâgor gäl-lande underhâll, funktion eller användning av ditt vapen, ber vi dig kon-takta din hand lare eller fabriken direkt. Innan du använder ditt vapen bör du noga bekanta dig med hur det fungerar och hanteringen av det, samt i allmänhet hur vapen skall hanteras säkert.

0 0

Post a comment