Herkistinlaukaisulaite

Ase voidaan laukaista vetámállá liipasimesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten miká hyvánsá normaaii laukaisulaite. Mikáli halutaan, ettá laukaisu tapahtuu huomattavasti pienemmállá voimalla, laukaisua voidaan herkistáá. Támá tapahtuu tyóntámállá liipasinta eteenpáin, kunnes se pysáhtyy. TÁSSÁ TILAS-SA ASETTA ON KÁSITELTÁVÁ ERITTÁIN VAROVASTI, SILLA ASE SAAT-TAA LAUETA HYVINKIN HELPOSTI ESIM. KOLAUKSESTA. Aseen ollessa varmistettuna herkistimen viritys ei ole mahdollista. Mikáli asetta ei jostain syystá laukaistakaan, herkistimen viritys voidaan turvallisimmin pur-kaa varmistamalla ase, jolloin viritys samalla purkaantuu. Herkistimen viritys voidaan myós purkaa avaamalla lukko, jolloin lukonkammen tullessa yláasen-toonsa, viritys samalla purkaantuu. HUOM! Mikáli ase varmistetaan ilman, ettá se on vireessá, varmistin lukitsee laukaisulaitteen ja lukonkammen, ja ase voidaan virittáá painamalla varmistimen etupuolella sijaitsevaa lukonkammen vapauttajaa lukon avaamiseksi virittámistá varten. LAUKAISUPAINEEN SÁÁTÓ (Kuva 9)

Laukaisupaineen sáátó on varminta tehdá aseen tukki irroitettuna, miká tapahtuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit. Sáátó voidaan tehdá myós lip-paan tilan kautta sopivalla avaimella kuvan 8 mukaisesti. Laukaisulaite on suunniteltu toimivaksi 10 - 20 N (1 - 2 kg) laukaisupaineilla ilman herkistimen viritystá. Tehtaalla laukaisupaine on sáádetty 13-15 N:iin (1.3 -1.5 kg). Halut-taessa varmistaa herkistimen laukeaminen kaikissa olosuhteissa laukaisupaineen kasvattamista liian suureksi tulisi válttáá. Laukaisupainetta voidaan sáá-táá 2.5 mm:n kuusiokoloavaimella laukaisulaitteen etupinnassa olevasta ruu-vista (1) siten, ettá myótápáiváán kierrettáessá laukaisupaine kasvaa. Huom. Sáátóruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka kiertáminen onnistuu ainoastaan kunnollisilla tyókaluilla. HERKISTIMEN SÁÁTÓ (Kuva 9)

Laukaisuvoima on liipasimen ollessa herkistettyná 2 - 2.5 N (200 - 250 g), eiká sitá voida muuttaa. Liipasimen takapinnassa olevalla sáátóruuvilla (2) voidaan vaikuttaa válykseen, joka liipasimella on, ennenkuin se koskettaa laukaisupai-nejousen karaan. Támá válys tuntuu venymáná laukaistaessa ase ilman herkistimen viritystá, joten se tulisi pitáá mahdollisimman pienená. Ruuvi saisi mieluummin kantaa kevyesti jousen karaan. Mikáli ruuvi kantaa liian voimak-kaasti jousen karaan, on vaarana tilanne, jossa herkistin ei jaksa laukaista lau-kaisulaitetta. Huom. Sáátóruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka tarpeetonta edestakaista sáátámistá tulisi válttáá lukituksen sáilyttámiseksi. VARMISTIMEN SÁÁTÓ

Varmistin on sáádetty pysyvásti hiomalla kokoonpanon yhteydessá. Mikáli lau-kaisulaitteeseen vaihdetaan liipasin, viretuki tai varmistinvipu, on varmistimen sáátó tehtává uudelleen, miká on mahdollista ainoastaan erikoislaitteita káyt-táen.

0 0

Post a comment