Sktsel Av Stocken

Stocken är ytbehandlad med stockolja, som skyddar mot fuktabsorbtion och förhindrar att stocken slär sig. Normalt behöver stocken endast torkas efter an-vändning. För att bibehälla oljefinishen bör den dä och dä torkas av med original SAKO-stockolja. Den syntetiska stocken i "allvädersmodellerna" kräver ing-en särskild värd.

Vi pä Sako är övertycjade om att ett Sako-vapen haller ett heltjägarliv under förutsättning att det behandlas rätt:

1. Använd endast SAKO-vapenoIja (eller motsvarande) av högsta kvalitet som

2. Oxidering kan börja inom 24 timmar om vapnet inte rengörs efter avfyrning. Detta gäller speciellt vid fuktigt väder.

3. Kontrollera minst en gäng i äret att alla skruvar inklusive stockbultarna är ordentligt ätdragna.

4. Avsluta omedelbart skjutningen och lämna in vapnet för kontroll och ätgärd hos en vapentekniker eller hos tillverka-ren/importören om du upptäcker nägon förändring i vap-nets funktion, t.ex.

- avtryckarmekanismens funktion har förändrats

- vapnet avfyrar inte patronen (det klickar)

- säkringen fungerar inte

- det uppstär ett tekniskt patronfei, säsom gasläcka, tänd-hattspunktering, tillbucklad eller brott pä hylsa eller ett an-norlunda ljud när vapnet avfyras.

VIKTIGT. Om vapnet klickar, bör du rikta vapnet i en sä-ker riktning och vänta 30 sekunder innan du öppnar slutstycket. Slutstycket bör öppnas med största försik-tighet.

5. Använd enbart originalreservdelar frän tillverkaren.

6. Dä du spänner eller lossar skruvar bör du använda skruv-mejslar och verktyg av lämplig storlek och form. Felaktiga verktyg skadar skruvhuvudena och det allmänna utseen-det.

7. Om vapnet skadas under skjutning bôr det sandas till vapen-handlaren/importôren tillsammans med:

- en redogôrelse over vad som intraffat.

- patronhylsan (med vilken skadan skedde).

- heist ett prov av avfyrade patroner.

Vapnet skall under inga omstandigheter tas isar. Sand aldrig ett laddat vapen.

8. Skador pâ vapen sker nastan enbart dâ handladdad ammunition anvants.

OBS! Fôrsàkra dig alltid om att du anvànder ammunition av ratt kaliberfôr detta vapen. Anvànd endast fabriksladdade patroner av hôg kvalitet. Anvàndning av hemmaladdad, handladdad, omladdad ellerannan icke standard ammunition upphàver garantin, och kan fôrorsaka allvarliga ska-dor pâ vapnet och allvarliga personskador pâ skytten eller nâgon annan. Felaktigt laddad ammunition kan vara yt-terst farlig. Anvànd alltid ammunition som uppfyller de prestandastandarder som faststàllts av internationella kontrollanlàggningar (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute, Inc. (SAAMI) eller Commission Internationale Permanente pour l'Épreuve des Armes à Feu portatives (C.I.P.)).

Om du sjalvladdar dina patroner var absolut saker pâ att du anvànder ratt krut och laddvikt.

SAKO OY pâtar sig inget garantiansvar for skador eller personskador som fôrorsakats av âterladdad/handladdad eller pâ annat satt olamplig ammunition.

9. Vid skjutning, anvànd lampliga ôgon- och hôrselskydd samt fôrsàkra dig om att ocksâ andra i din narhet ar skyddade pâ samma satt.

10. Spara bruksanvisningen och las den med jamna mellan-rum. Om du saljer eller ôverlâter vapnet bôr du se till att bruksanvisningen fôljer med vapnet.

0 0

Post a comment