Snlltryck

Vapnet kan avfyras genom att avtryckaren dras bakät pä vanligt sätt, varvid mekanismen fungerar som direkttryck utan tryckpunkt. Avtryckarmekanismen kan även "ställas" genom att avtryckaren skjuts framät tills den stannar. Vapnet kan nu avfyras med ett mycket lätt tryck pä avtryckaren. VARNING: NÄR AVTRYCKARMEKANISMEN ÄR I "STÄLLT" LÄGE MÄSTE VAPNET HANTERAS MED STÖRSTA FÖRSIKTIGHET, DA MINSTA STÖT ELLER SKAKNING KAN FÖRORSAKA ATT VAPNET AVLOSSAS! Den säkraste metoden att äterställa avtryckaren tili "icke stallt" läge är att säkra vapnet eller öppna slutstycket. Om vapnet är laddat och säkrat KAN avtryckaren INTE ställas i "spännt" läge. OBS! Da säkringen är i "PA"-läge är avtryckarmekanismen och slutstyckshandtaget lästa. Vapnet kan endast göras skjutklart genom att spärrknappen för slutstyckshandtaget som finns framför säkringstangenten trycks ned, och genom att öppna slutstycket för att spänna mekanismen. JUSTERING AV AVTRYCKAREN (Bild 9)

Om du önskar ändra avtryckarens tryck är det säkraste sättet att först avlägsna stocken. För att göra detta bör skruvarna 1 och 2 (Bild 1) som fäster underbe-slaget avlägsnas. Justeringen av avtryckarens tryck kan ocksä göras med ett lämpligt verktyg genom magasinöppningen, säsom bild 8 visar. Avtryckarmekanismen är konstruerad för 10 - 20 N (1 - 2 kg) avtrycksvikt i normalläge. Avtryckarvikten är justerad tili 13 - 15 N (1.3 - 1.5 kg) i fabriken. För att förvissa dig om att snälltrycket under alla omständigheter fungerar korrekt bör avtryck-arvikten för normaltrycket inte ökas. Avtryckarvikten kan justeras med hjälp av skruv 1 med 2.5 mm sexkantnyckel. Genom att vrida skruven medsols ökas avtryckarvikten. Obs. Skruv 1 ärsjälvlasande och kräverett lämpligt verktyg. JUSTERING AV SNÄLLTRYCKET (Bild 9) Da avtryckaren är i läget "ställt" är avtryckarvikten 2 - 2,5 N (200 - 250 g) och kan inte justeras. Skruv 2 justerar avständet mellan avtryckaren och avtryckar-fjäderns pistong. Detta avständ känns som en krypning i icke spänt läge och skall vara sä litet som möjligt. Heist bör skruven lätt vidröra pistongen. Om dä-remot trycket mellan skruv 2 och pistongen är för stört kan det förhindra att snälltrycket fungerar. Obs. Skruv 2 ärsjälvlasande och onödiga justering-ar bör undvikas för att självläsningsmekanismen skall fungera. JUSTERING AV SÄKRINGEN

Säkringen är permanent justerad i fabriken. Om emellertid avtryckaren, av-tryckarstängen eller säkringen mäste bytas ut bör säkringen justeras pä nytt. För detta ätgärd bör avtryckarmekanismen sändas tillbaka tili fabriken i Fin-land.

0 0

Post a comment