Standardtrycket

- Avtryckaren har inget förtryck (direkttryck utan tryckpunkt) och trycket är fa-briksinställt till ca. 15 N (1.5 kg).

- Bàde upphak och säkring är fabriksinställda och behöver ingen justering alls. OBS! Upphak, säkring och andra delar av mekanismen är precisionsme-kanismer som har inpassats korrekt i fabriken. De skall inte ändras, modifieras eller bytas ut. Ändringar som görs pä vapnet kan äventyra säker-heten och öka risken för allvarliga personskador.

- Om du önskar ändra trycket pà avtryckaren är det säkrast att göra det genom att först ta av stocken. Detta sker genom att skruvarna 1 och 2 (Bild 1 ) som fäs-ter underbeslaget avlägsnas. Trycket pà avtryckaren kan ocksà justeras med ett lämpligt verktyg genom magasinöppningen, sàsom bild 8 visar. JUSTERING AV AVTRYCKAREN (Bild 8)

- Avtryckarens tryck kan justeras med en 2.5 mm sexkantnyckel fràn 10 N (1 kg) tili 20 N (2 kg) med hjälp av skruv 1..

- Genom att vrida skruven medsols ökas trycket. Genom att vrida skruven mot-sols minskas trycket.

VARNING! AV SÄKERHETSSKÄL FÄR JUSTERINGSKRUVEN ALDRIG VRIDAS SA LANGT MOTSOLS ATT TRYCKET UNDERSTIGER 10 NEWTON (1 KG)!

0 0

Post a comment