Tillverkningsnummer Kaliber

Modellbeteckningen och tillverkningsnumret pà vapnet ar stamplat pà làdans vanstra sida medan kalibern anges pà pipans vanstra sida strax framfôr làdan (Bild 1).

OBS! Kontrollera att ammunitionen àr làmplig for pipans kaliber. Anvànd endast fabriksladdade patronerav hôg kvalitet.

Slutstycket ar i en skild fôrpackning i làdan. Slutstycket ar individuellt anpassat ifabriken for att garantera att màttet pà làset ar korrekt. Av sakerhetsskal bôr du inte byta ut slutstycket med ett slutstycke fràn ett annat vapen. For undvi-kande av misstag ar de tre sista siffrorna i tillverkningsnumret inristade i slut-styckshandtaget. (Bild 2).

0 0

Post a comment