Tukin Hoito

Aseen tukki on pintakásitelty óljyllá, joka estáá kosteuden imeytymisen puuhun ja tukin váántymisen. Normaalisti tukin hoitotoimenpiteeksi riittáá kuivaaminen káytón jálkeen ja sisáosien óljyáminen. Tukkióljyn suojavaikutuksen yllápitámi-seksi on tukki ajoittain kásiteltává alkuperáisellá SAKO-tukinhoitoóljyllá. "Jokasáán" aseen muovitukki ei vaadi mitáán erikoista hoitoa.

Koska me Sakossa haluamme, ettá aseesi palvelee Sinua kaikissa tilanteissa ja koko elámási ajan, toivomme Sinun kiinnittáván huomiota vielá seuraaviin seikkoihin:

1. Káytá asehuoltoon vain ensiluokkaista SAKO-aseóljyá, silla sen avulla voit

- puhdistaa, suojata ja voidella.

2. Alá laiminlyó aseesi huoltoa, silla jos ammunnan jálkeen aseesi seisoo puhdistamattomana ja etenkin kosteana yon yli, páásee piipussa jo korroosio alulle.

3. Tarkista esim. kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasin-kaaren ruuvien) kireys.

4. Lopeta ampuminen válittómásti ja toimita aseesi valtuutetul-le asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle, mikáli havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim.

- laukaisulaitteen toiminta muuttuu

- aseesi ei sytytá patruunaa

- varmistin ei pida

- tapahtuu patruunaháirió kuten kaasuvuoto, nallirikko, hyls-yrikko tai erilainen ááni ammuttaessa.

HUOM! Mikáli aseesi ei sytytá patruunaa, odota 30 sekun-tia ase suunnattuna turvalliseen suuntaan ennen lukon avaamista. Avaa lukko erityistá varovaisuutta noudatta-en.

5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperái-nen varaosa.

6. Kun avaat tai kiristát aseesi ruuveja, huolehdi siitá, ettá ruu-vitalttasi on oikean kokoinen niin, ettá et huonolla tyókalulla turmele aseesi ulkonákóá.

7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vaurio, se on ehdotto-masti toimitettava valmistajalle ja liitettává mukaan:

- selvitys siitá, mita on tapahtunut

- ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut)

Tállaisessa tapauksessa ala ryhdy purkamaan asetta itse. Alá kuitenkaan missáán tapauksessa láhetá asetta siten, ettá siellá on patruunoita tai, ettá ase on ladattu.

8. Láhes poikkeuksetta kaikki asevauriot tapahtuvat itseladatuil-la patruunoilla.

HUOM! Varmistu aina, ettá káytát aseessasi oikeankaliiperi-sia patruunoita. Káytá ainoastaan korkealaatuisia, teh-dasladattuja patruunoita. Itseladattujen, kásinladattujen, uudelleenladattujen tai muitten ei-standardien patruunoi-den káyttó saattaa aiheuttaa vaurioita aseelle ja vakavia vahinkoja ampujalle ja sivullisille, eiká takuu vastaa miden káytóstá aiheutuneista vaurioista ja vahingoista. Vir-heelliset lataukset voivat olla erityisen vaarallisia. Káytá aina patruunoita, jotka ovat kansainválisten tarkastuslai-tosten (SAAMI tai CIP) vaatimusten mukaisia.

Mikáli aiot ladata patruunoitasi itse, varmista, ettá káytát ehdot-tomasti oikeita latausarvoja ja ruutilaatuja.

Sako Oy ei ota vastuuta mistáán vaurioista tai vahingoista, jotka sattuvat káytettáessá muita kuin kyseiseen aseeseen tarkoi-tettuja tehdasladattuja patruunoita.

9. Káytá ampuessasi sopivia silmá- ja kuulosuojaimia ja varmis-taudu, ettá myós láhistóllási olevat henkilót ovat samoin suo-jautuneet.

10. Sáilytá támá káyttóohje ja kertaa siiná olevat asiat ajoittain. Mikáli myyt tai muuten luovutat aseen huolehdi, ettá káyttóohje seuraa aseen mukana.

0 0

Post a comment