Nettoyage Du Canon

Pour nettoyer le canon procéder toujours comme suit:

- Pousser toujours le chiffon huilé en partant de la culasse.

- Ne pas brosser le canon. Passer simplement le chiffon huilé aussi souvent que nécessaire.

N' utiliser que des baguettes absolument droites et solides.

ENTRETIEN DE LA CROSSE La crosse a été traitée à l'huile, empêchant ainsi l'humidité d'être absorbée. Pour conserver votre crosse en bon état vous devez passer de temps en temps un chiffon huilé avec de l'huilé pour bois de bonne qualité.

LIMPIEZA DESPUES DEL USO Antes de empezar la limpieza verifique que todos los cartuchos se han sacado tanto del cargador como de la recámara. Saque el cerrojo y pase por el -ánima un paño húmedo de aceite y así se puede guardar el rifle durante un período de tiempo. Después el cañón se lubrifica ligeramente. Limpié el cerrojo al igual que todas las parte metálicas con un paño húmedo de aceite. LIMPIEZA DEL CAÑON Al limpiar el cañón haga siempre así:

- Limpié siempre partiendo del final del -ánima.

- No restregué el cañón, simplemente pase el paño húmedo en aceite por el interior del cañón y sáquelo por la boca. Repítalo tantas veces como sea necesario.

- Utilice únicamente barillas rectas y firmes. MANTENIMIENTO DE LA CULATA

La culata ha sido tratada al aceite o con varniz que impide la humedad y que se tuerza. Normalmente es necesario secar simplemente la culata después de su uso y tener su interior con aceite. Para conservar en buen estado la culata al aceite, debería repasarla ocasionalmente con un buen aceite para culatas. Si está- varnizada y ha sido dañada, lo mejor es que la restaure un especialista.

LUKON PURKU JA KOKOONPANO Lukon purkaminen ei yleensä ole tarpeellista mutta, jos on oletettavissa, että lukon sisälle on valunut öljyä, joka on jäykistynyt, pitää lukko puhdistaa. Varsinkin, jos asetta aiotaan käyttää pakkasella, on lukon puhdistus välttämätöntä. Iskurikokonaisuus irroitetaan lukosta kiertämällä sitä sidekappaleesta vastapäivään kunnes side-kappaleen salpakoroke irtoaa lukkorungosta ja iskuri ponnahtaa taaksepäin. Iskuri on tämän jäl-keen poistettavissa lukosta. Tämän enempää ei lukkoa yleensä ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi.

Kun lukko on puhdistettu, se kootaan päinvastai-sessa järjestyksessä. Iskuri työnnetään tilaansa varmistaen, että sidekappaleen salpakoroke osuu viritysnousun pohjalla olevaan tilaansa (Kuva 8). Tämän jälkeen iskujousi viritetään painamalla si-dekappaletta lukkorunkoa kohti kunnes sen etu-pinta koskettaa lukkoon ja kiertämällä sidekap-paletta myötäpäivään kunnes virityskappaleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua olevaan le-pokoloonsa (D kuva 9).

ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING AV SLUTSTYCKET

Under normala förhällanden behöver man inte demontera slutstycket, men om det finns anled-ning att tro att fett eller tjock olja trängt in, bör slutstycket rengöras invändigt om vapnet skall användas i sträng kyla t.ex. vid toppfägeljakt. Efter att slutstycket avlägsnats frän vapnet vrider man tändstiftshylsan moturs ca. ett kvarts varv tills dess hakning med slutstycket blir befriad och tändstifthelheten slär upp bakät. Därefter kan tändstiftet avlägsnas frän slutstycket. För rens-ning behöver man inte demontera slutstycket vidare.

Rengör och avfetta delarna. Olja in med en tunn vapenolja med läg fryspunkt. Sätt tillbaka tändstiftet sä att hakansatsen i tändstiftshylsan passar till dess utrymme i botten av spännkurvan (Bild 8). Spänn slagfjädern genom att pressa tändstifts-hylsan mot baksidan av slutstycket och vrida samtidigt medurs (ca. ett kvarts varv) tills tänd-stiftsmuttern stoppar i det lilla haket (D i bild 9) före spännkurvan. För in slutstycket tillbaka i lä-dan genom att se till att styrningskenan är i sam-ma linje som vänstra läsklacken.

BOLT DISASSEMBLY AND REASSEMBLY It is not generally necessary to disassemble the bolt, but if there is reason to believe that oil may have penetrated the bolt causing stiffness, it should then be cleaned. If you intend to use the weapon in cold weather cleaning the bolt is particularly important.

Having removed the bolt from the weapon, the firing pin assembly is removed by turning the bolt shroud counterclockwise until its locking notch is disengaged from the bolt body and the firing pin assembly springs backwards. Having done this the firing pin assembly can be removed from the bolt. Normally it is not necessary to disassemble the bolt any further for cleaning purposes.

Having cleaned the bolt, to re-assemble, reverse the order. First insert the firing pin assembly into place making sure that the locking notch of the bolt shroud fits in its space in bottom of the cocking slope (Fig. 8). The bolt shroud is then pushed against the bolt and turned simultaneously clockwise until the cocking piece cam stops in the notch (D fig. 9) before the cocking slope.

Slutstycke Tikka 690 695
+1 0

Post a comment