Militrvisierung offene Ausfhrung

Ase voidaan varustaa avotähtäimillä sellaisten tilanteiden varalta, joissa kiikaritähtäintä ei voida käyttää. Etutähtäimen asentamiseksi on suu-jarru tai kierteen suojaholkki poistet-tava ja asennettava uudelleen. Etu-tähtäimen jalka työnnetään piipun päälle edestäpäin siten, että sen oh-jausnasta tulee piipussa olevaan uraan (Kuva 4) ja kiinnitetään piipun ympärille, suujarrun tai kierteen suo-jaholkin asentamisen jälkeen, kiristä-mällä se kiinnitysruuveilla mahdolli-simman lähelle piipun suuta (Kuva 5).

Diopter Sight For Trg
Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

The rifle can be supplied with auxiliary sighting system for use when optical sights can't be used. For attachment of the front sight the muzzle brake or muzzle thread cover must be removed and reassembled. Attach the front sight by sliding it from the muzzle so that it's guiding pin fits on the groove on the barrel (Fig. 4) and, after reassembling the muzzle brake or muzzle thread cover, by tighten the fastening screws around the barrel when the mount is in it's foremost position (Fig. 5).

Ndungsbremse Sako

Das Gewehr kann auch mit einer Hilfsvisierung geliefert werden, wenn kein Zielfernrohr verwendet werden soll.

Beim Montieren der Kornsockel muß die Mündungsbremse oder der Mündungsgewindeschutz abgenommen und wieder aufgesetzt werden. Schieben Sie den Kornsockel auf den Lauf, so daß der Führungstift des Kornsok-kels in die Nut auf dem Lauf paßt (Abb. 4) und ziehen Sie die Halteschrauben fest, sobald die Mündungsbremse oder der Mündungsgewindeschutz wieder aufgesetzt und sich der Kornsockel in seiner vordersten Stellung befindet (Abb. 5).

- Takatähtäimen asentamiseksi on ta-katähtäimen kiinnitysruuvia löysättä-vä niin paljon, että tähtäin voidaan asentaa kiinnityskiskoonsa päältä-päin. Tähtäimessä oleva rekyylivas-tin tulee lukonkehyksessä olevaan ta-kimmaiseen uraan (Kuva 1).

- Takatähtäintä voidaan säilyttää pos-kituen sisällä kiinnitysruuvin ollessa pohjaan kierrettynä (Kuva 2).

- For assembling the rear sight the rear sight fastening screw should be loosened until mounting from the top on to the fastening rail is allowed. Recoil shoulder of the rear sight is fitted on the rear groove of the receiver

- Rear sight can be stored inside of the cheek piece when the fastening screw is fully down screwed (Fig. 2).

- Für die Montage des Visiers muß die Halteschraube des Visiers gelöst werden bis der Anbau an die Prismenschiene von oben möglich wird. Die Rückstoßsicherung des Visiers sollte in die hinterste Nut anpaßt werden (Abb. 1).

- Das Visier kann in die Schaftbacke eingelagert werden, wenn die Halteschraube des Visiers bis zum Ende eingeschraubt ist (Abb. 2).

Etutähtäintä voidaan säätää sivusuun-nassa löysäämällä säätöruuvia siltä puolelta, johon jyvää halutaan siirtää ja kiristämällä vastaavasti toiselta puolelta (Kuva 3). Osuma siirtyy päinvastaiseen suuntaan kuin jyvää siirretään.

Korkeussuunnassa jyvää voidaan säätää kiertämällä sitä tähtäimien mukana toimitetulla erikoisavaimella (Kuva 4). Kierrettäessä jyvää myötä-päivään, jyvä madaltuu ja osuma nou-see ylöspäin.

Takatähtäimen hahlolla on kaksi asentoa, jolloin normaaliasennossa ase on kohdistettu 300 m matkalle. Käännettynä toiseen asentoon (Kuva 5) ase on kohdistettuna 600 m matkalle diopteritähtäintä käytettäes-sä ja 1000 m matkalle tähtäinhahloa käytettäessä.

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

The windage is adjusted by slacken the adjusting screw on that side where the bead should be moving and by tightening on the other side to same extent (Fig. 3). The shot moves to the opposite direction as the bead is moved.

The elevation is adjusted by turning the bead with special tool that is delivered with sights (Fig. 4). When screwing the bead clockwise it is lowered and the shot moves upwards. The rear sight plate has two positions, when it normally is sighted in at 300 m distance. If flipped on the other position (Fig. 5) it is sighted in at 600 m when the diopter sight is used or at 1000 m when the rear sight slot is used.

Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Die Seitenverstellung wird vorgenommen, indem die Korngruppe seitlich verstellt wird, nachdem die Verstellungschraube, auf der Seite, wohin das Korn gestellt verden soll, gelöst worden ist und die Verstellungschraube auf der in anderen Seite gleichermassen festgeschraubt wird (Abb. 3). Die Treffpunktlage ändert sich in die engegegesetzte Richtung, in die das Korn verschoben worden ist.

Die Höhenverstellung wird vorgenommen, indem das Korn mit Hilfe des mit Militärvisierungen mitgelieferten Spezialwerkzeugs geschraubt wird (Abb. 4). Wenn das Korn im Uhrzeigersinn geschraubt wird, sinkt das Korn und die Treffpunktlage wird sich aufwärts ändern. Das Klappvisier mit zwei Stellungen sollte in der Normalstellung auf 300 m Entfernung eingeschossen werden. In die andere Stellung geklappt (Abb. 5) wird die Waffe auf 600 m Entfernung mit Lochkimme und auf 1000 m Entfernung mit Nutkimme eingeschossen.

Kiikaritä htä imen säätö / Adjusting of the scope / Einschieß en des Zielfernrohres

Was this article helpful?

+1 -1

Post a comment