Piipun puhdistus

- Tarkista, että patruunapesä on tyhjä ja lipas on poistettu.

- Suorita kaikki puhdistustoimenpi-teet piipun peräpäästä ja ohjaa puh-distuspuikkoa sormin tai erikoisella ohjaimella.

- Käytä riittävän pitkää puhdistus-puikkoa, joka yltää lukonkehyksen läpi ja piipun etupäästä ulos.

- Kemikaaleja käyttäessäsi lue aina ennen käyttöä aineiden käyttöoh-jeet ja varomääräykset.

- Aloita puhdistus vetämällä puhdis-tusnesteellä kostutettu fosfori-pronssiharja 10 - 12 kertaa edesta-kaisin piipun läpi.

- Työnnä senjälkeen puhdistusnes-teellä kostutettuja ja puhtaita puh-distuslappuja vuoron perään piipun läpi, kunnes likaa ei enää tule lap-puun.

- Mikäli aseella ei aiota ampua use-ampaan päivään, on syytä työntää suojaavaan öljyyn kastettu puhdis-tuslappu piipun läpi.

- Kaikki rasva ja öljyjätteet on puh-dasta lappua käyttäen poistettava piipusta ennen aseen käyttöä.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment