Suujarrun irroitus ja asennus

- Suujarru irroitetaan löysäämällä suu-jarrun kiinnitysruuvia (Kuva 1) noin 1 kierros ja poistetaan kiertämällä sitä vastapäivään kunnes se irtoaa kiinnityskierteestään.

- Mikäli suujarrua ei haluta käyttää, suukierre voidaan suojata lisävarus-teena saatavalla kierteensuojuksella (Kuva 2).

- Suujarru asennetaan poistamalla kierteensuojus ja kiertämällä sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee ja kiertämällä sitten takaisin-päin, kunnes sen purkausaukot ovat sopivassa asennossa.

- Ase pyrkii ammuttaessa hypähtä-mään rekyylin vaikutuksesta sivu-suunnassa. Tätä voidaan estää kiertä-mällä suujarrua sivuhyppäyksen suuntaan.

- Viimeksi kiristetään suujarrun kiin-nitysruuvi (Kuva 1).

Was this article helpful?

0 0

Post a comment