T

Noudata aina asetta käsitelles-s äsi seuraavia turvallisuusoh-jeita!

- Tarkista aina, että patruunapesä on tyhjä. Käsittele asetta aina niinkuin se olisi ladattu. Pidä ase varmistettuna laukaisuhet-keen asti.

- Tarkista aina ennen ampumista, että piippu on ehdottomasti vapaa kaikenlaisista esteistä. Pienikin este voi vaurioittaa piippua ammuttaessa ja aiheut-taa vakavan vahingon. Mikäli piipussa ja iskumekanismissa on suojaavaa öljyä, on se pois-tettava ennen ammuntaa vahin-gon ennaltaehkäisemiseksi.

- Puhdista ja öljyä ase aina käy-tön jälkeen ja varmista, että piippu ja patruunapesä ovat puhtaat ennen seuraavaa käyt-töä.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment