Aseen Toiminta

- Latausliike tehdáán kuten normaalilla kam-pilukkoisella aseella. Lukko avataan nos-tamalla ensin lukon kammesta ylospáin ja vetámállá sen jálkeen lukkoa taaksepáin. Tyonnettáessá kammesta takaisin eteenpáin syottáá lukkorungon etupáá patruunan pat-ruunapesáán ja kampea alas painettaessa lukko sulkeutuu ja ase virittyy.

- Varmistin on normaali kaksitoiminen, joka varmistettuna lukitsee samalla kammen kiinni-asentoon.

- Aseen varmistus ja vireessáolo on todetta-vissa punaisista merkkitáplistá kuvan 3 mukaisesti.

Din Tikka M558/658 har tillverkats enligt allra senaste moderna produktionsmetoder och speciell omsorg har ägnats át material-val och materialkvalitet. Slutstyckets gáng är oöverträffat smidigt tack vare glidbuss-ningen (TIKKA-Bushing) av kompositmaterial, som är noga testat under alla ^rhállanden. Alla Tikka M558/658 har friliggande pipa och löstagbart "clipmagasin". Alla modeller kan levereras med snälltryck som extra tillbehör

GÖR DETTA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA VAPNET

- Torrdra loppet med en mjuk tyglapp. OBS! Börja vid patronläget, drag mot mynningen, i ett drag.

- Torka av överflödig olja pá slutstycke, patronläge och láda.

- Se till att stötbotten och lásklackarna (A) är rena och alla ytorna (A - C) lätt inoljade med vapenolja (Bild 2).

- Kolla sikte och korn.

- Kontrollera att de tvá stockbultarna 1 och 2 (Bild 1) är ordentligt átdragna. OBS! Detta göres inför varje säsong dá stocken lätt torkar pga. lág luftfuktighet i uppvärmda rum under vinterhalváret. Viktigt för precisionen. Stocken spricker lätt pga. rekylen om skruvarna ej är átdragna!

- Kolla att pipan inte ligger an mot fram-stocken. Ett ca. 0.5 mm tjockt papper skall kunna föras mellan pipan och fram-stocken.

- Sätt slutstycket i ládan genom att se till att säkringsknappen är i osäkrat, främre läge (röd punkt syns). Tryck in slutstycksspärren pá ládans vänstra bakre sida. För in slutstycket med glidbuss-ningen. Se till att glidbussningen (H) sitter korrekt i sitt bakersta läge pá slutstyckskroppen mot slutstyckshandtaget.

Slutstyckskropp
Kuva/Bild/Fig. 2

Was this article helpful?

0 0

Post a comment