Bolt Disassembly And Reassembly

Rengör och avfetta delarna. Olja in med en tunn vapenolja med lag fryspunkt. Montera glidbussningen pa slutstycket med den raka kanten framat mot lasklackarna (Bild 2). Sätt tillbaka tändstiftet och skjut in slut-styckshandtaget fran samma sida som patron-utdragaren pa slutstyckets främre del. Spänn slagfjädern genom att vrida tändstiftsmut-tern medurs sa langt det gar. Sätt pa den svarta hylsan i sitt hak och vrid tillbaka moturs (ca. ett kvarts varv) till det lilla haket (D i bild 2). För tillbaka glidbussningen och sätt in slutstycket i ladan (med säkringen i osäkrat läge).

It is not generally necessary to disassemble the bolt, but if there is reason to believe that oil may have penetrated the bolt causing stiffness, it should then be cleaned. If you intend to use the weapon in cold weather cleaning the bolt is particularly important.

Having removed the bolt from the weapon, the bolt shroud can be removed by turning it clockwise as far as it will go and then pulling it backwards. Next insert the tip of a screwdriver (approx. 3 mm wide) into the gap between the cocking piece and the bolt handle retainer bushing. By turning the screwdriver in an counterclockwise direction the firing pin assembly can be disengaged (see fig. 9). The bolt handle can be pulled away after the firing pin assembly has been pushed forwards until the locking cam (E) of the handle retainer bushing touches the rear surface of the bolt. If the bolt handle feels tight, removal can be made easier by tapping it (with a plastic hammer, for example) at the receiver end (arrow G). Having done this the firing pin assembly and bolt guide bushing can be removed from the bolt. The screwdriver should not be taken out of the gap between the cocking piece and handle retainer bushing at this stage. Normally it is not necessary to diassemble the bolt any further for cleaning purposes.

Having cleaned the bolt, to re-assemble, reverse the order. First put the bolt guide bushing into place. Then push the firing pin assembly into place making sure that the bolt handle retainer bushing is in such a position that the handle can be pushed into place without obstruction. When the handle is correctly in position the screwdriver inserted between the cocking piece and handle retainer bushing should be turned clockwise as far as it will go. Make sure that the retainer bushing locks the handle and fit then the bolt shroud by turning it counterclockwise until the cocking piece cam stops in the notch (D) before the cocking slope (see fig. 2).

Koska me Sakossa haluamme, että aseesi palvelee Sinua kaikissa tilanteissa ja koko elämäsi ajan, toivomme Sinun kiinnittävän huomiota vielä seuraaviin seikkoihin:

1. Käytä asehuoltoon vain ensiluokkaista aseöljyä, sillä sen avulla voit

- puhdistaa, suojata ja voidella

2. Alä laiminlyö aseesi huoltoa, sillä jos ammunnan jälkeen aseesi seisoo puhdista-mattomana ja etenkin kosteana yön yli, pääsee piipussa jo korroosio alulle.

3. Tarkista esim. kerran vuodessa kiinnitys-ruuvien (liipasinkaaren ruuvien) kireys.

4. Jos havaitset muutoksia aseesi toimin-nassa esim.

- laukaisulaitteen toiminta muuttuu

- aseesi ei sytytä patruunaa

- varmistin ei pidä

toimita aseesi valtuutetulle asekorjaa-jalle tai suoraan valmistajalle.

5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperäinen varaosa.

6. Kun avaat tai kiristät aseesi ruuveja, huolehdi siitä, että ruuvitalttasi on oikean kokoinen niin, että et huonolla työkalulla turmele aseesi ulkonäköä.

7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vau-rio, se on ehdottomasti toimitettava valmistajalle ja liitettävä mukaan:

- selvitys siitä, mitä on tapahtunut

- ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut)

- mielellään näyte patruunoista Tällaisessa tapauksessa älä ryhdy purkamaan asetta itse.

8. Lähes poikkeuksetta kaikki asevauriot tapahtuvat itseladatuilla patruunoilla. Mikäli aiot ladata patruunoitasi itse, varmista, että käytät ehdottomasti oikeita latausarvoja ja ruutilaatuja.

Vi pa Sako är övertygade om att Tikka-studsaren räcker ett helt jägarliv under förutsättning att den behandlas rätt:

1. Använd vapenolja av högsta kvalitet som

2. Försumma inte vapenvarden. Om vapnet inte rengöres inom ca. 24 timmar efter skjut-ning kan rostangrepp starta, speciellt känsligt vid fuktigt väder.

3. Kolla minst en gang per ar att de tva stockbultarna och övriga skruvar är or-dentligt atdragna.

4. Om nagon förändring i vapnets funktion uppstar t.ex.

- trycket känns annorlunda

- vapnet klickar

- säkringen fungerar ej lämna in det omedelbart för kontroll och atgärd till en vapentekniker eller generalagenten.

5. Använd enbart originaldelar.

6. Använd mejslar och verktyg som är avpas-sade i storlek till sparskruvar sa att dessa inte skadas.

7. Om vapnet skadas eller havererar under skjutning är det viktigt att vapnet skyndsamt och i befintligt skick sändes till generalagenten tillsammans med:

- en redogörelse om vad som inträffat

- tomhylsor

- helst ett prov av patronerna som använts

Under inga omständigheter far vapnet tas isär.

8. Tyvärr inträffar allt för manga skador med hemmaladdad ammunition. Om Du laddar själv var absolut säker pa att rätt krut och laddvikt användes.

SAKO AB atar sig inget garantiansvar för skador förorsakade av hemmaladdad ammunition dvs. ej fabriksladdad ammunition.

By following the few simple maintenance procedures listed below, Tikka rifles will provide a lifetime of service:

1. Use only the best quality gun oil which can

- clean, protect and lubricate

2. Corrosion can begin within 24 hours if the rifle is not cleaned after firing. This is especially true in damp conditions.

3. At least once a year, check the tightness of all screws including stock and receiver screws.

4. Take the gun to an authorized gunsmith or directly to the manufacturer/importer if any changes in the functioning of your firearm are noticed. For example:

- the functioning of the trigger mechanism has changed.

- the gun does not fire the cartridge (misfires)

- the safety does not hold

5. Use only original factory spares parts.

6. When loosening or tightening screws take care that the screwdriver is the appropriate size and shape so as not to damage the screwheads and the general appearance of the gun.

7. If the gun is damaged while shooting, send the gun to the dealer/importer and include:

- an explanation of what has happened

- the cartridge case (with which the damage occurred)

- preferably a sample of the cartridges In these circumstamces do not dismantle the gun.

8. Damage to guns occurs almost exclusively when using handloaded cartridges. If you intend to load your own cartridges make absolutely sure that you are using the correct charge and type of powder.

SAKO Ltd. do not accept any liability for any damage or injuries how so ever caused by reloaded/handloaded ammunition.

Bolt Guide Bushing Tikka

Varaosa Osa Nimitys Osa n:o pussi n:o

Was this article helpful?

+1 0

Post a comment