Herkistinlaukaisulaite

SNÄLLTRYCK

Ase voidaan laukaista vetámállá liipasi-mesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten miká hyvánsá normaali laukaisulaite. Mikáli halutaan, ettá laukaisu tapahtuu huomattavasti pienemmállá voimalla laukai-sua voidaan herkistáá. Támá tapahtuu tyon-támállá liipasinta eteenpáin, kunnes se pysáhtyy. T^SSA TILASSA ASETTA ON KASITEL-TAVA ERITTAIN VAROVASTI, SILLA ASE SAATTAA LAUETA HYVINKIN HELPOSTI ESIM. KOLAUKSESTA. Aseen ollessa varmistettuna herkistimen viri-tys ei ole mahdollista. Mikáli asetta ei jostain syystá laukaista-kaan, herkistimen viritys voidaan turvalli-simmin purkaa varmistamalla ase, jolloin viritys samalla purkaantuu. Viritys voidaan myos purkaa avaamalla lukko, jolloin lukon-kammen tullessa yláasentoonsa viritys samalla purkaantuu.

HUOM! Mikáli ase varmistetaan ilman, ettá se on vireessá, varmistin lukitsee laukai-sulaitteen ja lukonkammen eiká asetta voida virittáá ennenkuin varmistin on poistettu.

LAUKAISUPAINEEN SMTÓ (Kuva 7)

Laukaisulaite on suunniteltu toimivaksi 10 - 20 N laukaisupaineilla ilman herkistimen viritystá. Tehtaalla laukaisupaine on sáá-detty 13 - 15 N:iin. Haluttaessa varmistaa herkistimen laukeaminen kaikissa olosuhteissa laukaisupaineen kasvattamista liian suureksi tulisi válttáá. Laukaisupainetta voidaan sáátáá laukaisulaitteen etupinnassa olevasta ruuvista (1) siten, ettá myotápáiváán kier-rettáessá laukaisupaine kasvaa. Huom. Sáátoruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka kiertáminen onnistuu ainoastaan kunnollisil-la tyokaluilla.

Laukaisuvoima on liipasimen ollessa herkis-tettynä 2-2.5 N, eikä sitä voida muuttaa. Liipasimen takapinnassa olevalla säätöruu-villa (2) voidaan vaikuttaa välykseen, joka liipasimella on ennenkuin se koskettaa lau-kaisupainejousen karaan. Tämä välys tuntuu venymänä laukaistaessa ase ilman herkistimen viritystä, joten se tulisi pitää mahdollisim-man pienenä. Ruuvi saisi mieluummin kantaa kevyesti jousen karaan. Mikäli ruuvi kantaa liian voimakkaasti jousen karaan, on vaarana tilanne, jossa herkistin ei jaksa laukaista laukaisulaitetta.

Huom. Säätöruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka tarpeetonta edestakaista säätämistä tulisi välttää lukituksen säilyttämiseksi.

Varmistin on säädetty pysyvästi hiomalla kokoonpanon yhteydessä. Mikäli laukaisu-laitteeseen vaihdetaan liipasin, viretuki tai varmistinvipu on varmistimen säätö teh-tävä uudelleen, mikä on mahdollista ainoastaan erikoislaitteita käyttäen.

Vapnet kan avfyras genom att pressa av-tryckaren bakat pa vanligt sätt da meka-nismen fungerar som direkttryck utan tryckpunkt.

Avtryckarmekanismen kan även spännas sa att avfyrningen sker genom ett mycket lätt tryck pa avtryckaren. Detta sker genom att pressa avtryckaren framat tills den hakar upp och är spänd.

VARNING: NÄR AVTRYCKARMEKANISMEN ÄR UPPSPÄND I SNÄLLTRYCKSLÄGE MÄSTE VAPNET BEHANDLAS MED STÖRSTA FÖRSIKTIGHET - DÄ MINSTA STÖT KAN AV-FYRA VAPNET!

Att aterställa avtryckarmekanismen i normalläge kan ske genom att säkra vapnet med säk-ringstangenten eller att öppna slutstycket med slutstyckshandtaget. NOTERA att avtryckarmekanismen och slutstyckshandtaget är lasta i säkrat läge. Uppspänning av slagstiftet och uppspänning av snälltrycket kan endast ske i osäkrat läge.

JUSTERING AV TRYCKETS HÄRDHET (Bild 7)

Was this article helpful?

0 0

Post a comment