Info

YLEISTÄ

ALLMÄNT

Tikka M558/658 luodikon suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaiset valmistusmene-telmät ja -materiaalit. Lukon liike on saa-tu erittäin liukkaaksi erillisen lasikuitu-vahvisteisen ohjainholkin (TIKKA-Bushing) avulla. Kaikissa Tikka-luodikoissa on irto-lipas ja piippu on vapaasti värähtelevä. Kaikkia malleja on saatavana myös herkisti-mellä varustetulla laukaisukoneistolla.

Luodikko on tehtaalla suojattu aseöljyllä, joka puhdistetaan pois ennen aseen käyttöön-ottoa.

- Lukko, lukonkehyksen sisäpuoli ja lipas puhdistetaan pyyhkimällä ne kankaalla tai puhdistustupolla liiasta öljystä. Tarkista hylsyn kannantilan ja sulkuolkien (A) puh-taus kuitenkin niin, että sulkuolat, viri-tysnousu (B) ja virityskappaleen nokka (C) ovat voideltuja.

- Puhdista piippu öljystä työntämällä kuiva puhdistustuppo PERÄPÄÄSTÄ piipun läpi var-mistaen, että myös patruunapesä on puhdas.

- Tarkista kiinnitysruuvien 1 ja 2 kireys.

- Tarkista aseen irtipedatun piipun ja tukin välinen sovite. Noin 0.5 mm:n paperisuika-leen tulee liikkua vapaasti tukin ja piipun välissä koko piipun matkalla.

- Laita lukko ja lipas paikoilleen. Lukkoa paikalleen laitettaessa on ohjainholkki syytá vetáá taka-asentoonsa.

- Lukko voidaan irroittaa aseesta, kun lukkoa vedetáán taaksepáin ja painetaan sa-malla lukonpidáttájáá. Lukon mukana irto-aa myos lukon ohjainholkki (H), joka jáá sulkuolkia vasten.

Nyt aseesi on valmis henkilokohtaista koh-

distusammuntaa tai kiikaritáhtáimen asennus-

ta varten.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment