Isrtagning och ihopsttning av slutstycket

Under normala förhällanden behöver man inte demontera slutstycket, men om det finns an-ledning att tro att fett eller tjock olja trängt in, bör slutstycket rengöras invändigt om vapnet skall användas i sträng kyla t.ex. vid toppfägeljakt.

Efter att slutstycket avlägsnats frän vapnet vrider man den bakre (svarta) delen medurs sä längt det gär (ca. ett kvarts varv). Drag den svarta hylsan rakt bakät. För in en ca. 3 mm tjock mejsel (eller en 5 krona) i gapet mellan tändstiftsmuttern och tändstiftshyl-san (Bild 9). Vrid moturs sä att tändstiftsmuttern spänner fast pä mejseln. Tryck tändstiftet framät sä längt det gär. Drag slut-styckshandtaget rakt ut. Om det sitter härt knacka med en fiberklubba eller träbit som ej lämnar märken (Pilen G). Därefter kan tändstiftet och glidbussningen (TIKKA-Bus-hing) avlägsnas frän slutstycket. Lät mejseln sitta kvar.

Kuva/Bild/Fig. 9

Was this article helpful?

+2 0

Post a comment