Justering Av Riktmedel

Alla Tikka vapen är inskjutna pa ett avstand av 100 m. Om träffläget inte är i rätt Ställe, maste sikten justeras.

Standard-riktmedel (Bild 4)

Sidojustering kan göras genom att lasskruven (1) pa siktet lossas och siktskivan (2) flyttas till höger om träffläget skall flyt-tas till höger. Sidojustering kan även göras genom att flytta kornet i sidled. Flyttas kornet till höger flyttas träffläget till vänster.

Höjdjustering sker genom att byta kornet (5 - 9.5 mm). Varje 0.5 mm förändring av korn-höjden eller i sidled ger ca. 12 cm träfflä-gesförändring pa 100 m. Vid byte av det laxade kornet maste kornskyddet avlägsnas genom att man pressar det bakat mot mynningen. Knacka kornet i sidled. Se till att ha or-dentligt stöd för kornklacken när kornet knackas i sidled. Vid mindre justering (under 10 cm) upat kan kornet ocksa försiktigt filas ner.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment