Operation

- Loading is performed in the usual manner for a bolt-action rifle. The action is opened by first raising the bolt handle and then pulling the bolt back. As the bolt is pushed forwards a cartridge is fed into the chamber and on rotating the handle downward the action is closed and the rifle cocked.

- The safety is the usual on/off type. When engaged it also locks the bolt handle in the closed position.

- The red warning dots (Fig. 3) indicate that the rifle is cocked and IS READY TO FIRE. The safety is now in the "Off" position.

AVOTÄHTÄINTEN SAATO

Kaikki Tikka-luodikot on kohdistettu teh-taalla 100 metrin matkalta. Jos ase ei käy haluamaasi paikkaan, tähtäimiä on säädettä-vä.

Sivusäätö tapahtuu joko siirtämällä takatäh-täimen hahlolevyä tai etutähtäimen jyvää si-vusuunnassa. Takatähtäimen hahlolevyä (2) siirrettäessä on lukitusruuvi (1) avattava, jonka jälkeen hahlolevyä voidaan varovasti naputtelemalla siirtää sivusuunnassa. Korkeuden säätö tapahtuu vaihtamalla asee-seen jyvä, joita on saatavana eri korkuisia (5 - 9.5 mm). 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa 100 metrin matkalla n. 12 cm:n osumapisteen siirtymää. Ennen jyvän vaihtoa on irroitettava jyvänsuojus paina-malla sitä esim. kämmenellä taaksepäin. Jyvän vaihto tapahtuu naputtelemalla jyvä sivusuunnassa irti jyväjalasta, jossa se on kiinni puristussovitteella. Jyvää irroitet-taessa on jyväjalka tuettava jotain alustaa vasten. Jyvän vaihdon jälkeen on kohdistus sivusuunnassa ehdottomasti tarkistettava. Mikäli ase käy kohdistuksessa vähän alas (max 10 cm), voidaan korkeussäätö tehdä myös jyvän päältä varovasti viilaamalla.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment